26 november 2020

Raadsvragen: Aanpak stikstof en Vechtdalverbinding N377

Deze week heeft de CDA-fractie over twee onderwerpen raadsvragen gesteld: de gebiedsgerichte aanpak stikstof (Bert Ruitenberg) en de Vechtdalverbinding N377 (Roel Kouwen). 

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Naar aanleiding van de discussie over de aanpak van stikstof heeft de provincie besloten om dit te gaan doen volgens een gebiedsgerichte aanpak (GGA). De provincie is in 6 gebieden verdeeld, de gemeente Dalfsen valt in het gebied Vechtdal. Het doel is: 

 • Het oplossen van knelpunten voor ontwikkeling de stikstof ruimte nodig hebben op korte termijn 
 • Verstrekken van de natuur en terugbrengen van stikstofneerslag 
 • Bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Overijssel, waarin we de stikstofopgave verbinden met de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en ander opgaven. 

Per gebied is er een zogenoemde gebiedstafel, zoals ook in de memo aangegeven wordt. Hierbij onze vragen: 

 1. Deelt het college het standpunt dat het noodzakelijk is om als gemeente een actieve bijdrage te leveren aan de gebiedsgerichte aanpak? 
 2. Wie zijn in het Vechtdal gedefinieerd als de gebiedspartners? 
 3. Worden raadsleden ook betrokken bij de gebiedstafels? Zo niet, hoe worden wij dan betrokken en geïnformeerd? 
 4. Hoe ziet de besluitvorming eruit en welke rol is de gemeenteraad toebedeeld? 
 5. Wanneer is het college tevreden met de uitkomst van de gebiedsgerichte aanpak? 

Wij achten het van belang om voldoende draagvlak te creëren en dat de juiste partijen zijn vertegenwoordigd. De uiteindelijk te nemen maatregelen zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de agrarische sector, maar van alle sectoren waarbij stikstofuitstoot plaats vindt. De volledige beantwoording door het college is via deze link te lezen.

Vechtdalverbinding: N377

Op verschillende plekken in Dalfsen en de buurgemeenten worden de eerste resultaten van het project Vechtdalverbinding zichtbaar. Voor onze inwoners – en de aanwonenden van de provinciale wegen in het bijzonder – komt er hiermee een einde aan een lange periode vol onzekerheid. Op basis van de planning van het project is het voor de N377 ter hoogte van Nieuwleusen nog wachten tot 2023 voordat de uitvoering plaats gaat vinden. De CDA-fractie is positief over het feit dat er in aanloop naar deze werkzaamheden door de provincie Overijssel geluisterd is naar de roep van inwoners om tijdelijke maatregelen te treffen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Een groep omwonenden heeft in samenwerking met Plaatselijk Belang Nieuwleusen een alternatieve uitwerking van de N377 ter hoogte van Nieuwleusen opgesteld. Onze gemeenteraad heeft in januari jl. unaniem een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht bij de provincie Overijssel te pleiten voor het betrekken van de alternatieve uitwerking bij de definitieve aanpassingen aan de N377 ter hoogte van onze gemeente. Vragen en antwoorden 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Onder de vragen staat in het rood het antwoord weergegeven: 

 1. In hoeverre bent u met verschillende partijen, waaronder de provincie Overijssel, omwonenden en het Plaatselijk Belang Nieuwleusen in gesprek over de aanpassingen rondom de N377? 
 2. Welke (andere) stappen heeft het college dit jaar ondernomen om uitvoering te geven aan de motie? 
 3. Hoe groot acht u op dit moment de kans dat (delen van) de alternatieve uitwerking betrokken worden bij de definitieve uitwerking van de N377 ter hoogte van Nieuwleusen?

Het college geeft aan in gesprek te zijn over de uitwerking van het definitieve ontwerp en hoopgevend te zijn over een positieve uitkomst van het ontwerpproces. Als CDA Dalfsen blijven we de ontwikkelingen actief volgen. De volledige beantwoording is via deze link te lezen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.