14 maart 2023

CDA Deventer bezorgd over kerkgebouwen

CDA Deventer is bezorgd over de vergaande plannen die er zijn om steeds meer kerkgebouwen in de gemeente Deventer te sluiten voor kerkvieringen. Ook de moeite die andere kerken hebben om hun exploitatie rond te krijgen, zeker in deze tijden van hoge energiekosten, baart ons zorgen. Het is uiteraard een logisch gevolg van de teruglopende bezoekersaantallen in vele kerken. Maar de toekomst van kerken raakt ons allemaal. Het is een plek van samenkomst en overdenking, maar geeft ook identiteit aan de omgeving. De kerk heeft in veel dorpen en wijken in onze gemeente een belangrijke publieke functie, is een plek voor ontmoeting, die met het sluiten van de kerken dreigt te verdwijnen. De kerken zijn ook beeldbepalende gebouwen in dorpen, stad of wijk. Het is dan ook belangrijk om met betrokken partijen na te denken over de vraag wat we er in de toekomst mee willen?

De actualiteit is groot, nu de katholieke Lebuïnusparochie plannen heeft gepresenteerd om de komende jaren het grootste deel van haar kerken aan de eredienst te onttrekken. Dat heeft grote gevolgen voor de dorpen Lettele en Schalkhaar. Het ontbreekt in de gemeente Deventer aan een actuele visie hoe hier mee om te gaan. Er is ook geen overleg waarin vanuit de gemeente, samen met kerkbesturen/ bisdom en andere betrokken partijen, gezamenlijk plannen worden gemaakt hoe de belangrijke publieke functie van de kerkgebouwen overeind gehouden kan worden.

Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen, opgesteld in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Het gaat wat CDA Deventer betreft over álle kerkgebouwen in die gemeente: monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, ongeacht denominatie. Vragen die aan de orde moeten komen zijn: Welke gebouwen blijven als kerk fungeren, welke kerkgebouwen worden geschikt gemaakt voor nevengebruik en welke gebouwen worden gesloten voor de eredienst en krijgen een andere functie? Bij herbestemming, welke randvoorwaarden geven wij als gemeente mee en onder welke condities? Denk aan de sociaal maatschappelijke rol die een kerkgebouw inneemt in de buurt, de randvoorwaarden voor herbestemming, wel of niet toestaan van opkoop door investeringspartijen (t.b.v. woningbouw) of toch het buurtinitiatief de voorrang geven (dus afwegen maatschappelijk belang vs. economisch belang, en de rol van de eigenaren van de gebouwen hierin). Maar het moet ook gaan over de wijze waarop wij als gemeente het gesprek aangaan met de eigenaren van het gebouw als er kerken gesloten of verkocht worden.

CDA Deventer heeft een aantal vragen aan het College van B&W.

1. Onderstreept het College de belangrijke publieke functie van kerk(gebouwen)en voor de dorpen en wijken in de gemeente?

2. Is het College actief in gesprek met kerkbesturen om gezamenlijk te kijken naar de effecten van kerksluiting voor de brede gemeenschap in bijvoorbeeld Lettele en Schalkhaar?

3. Is het College van mening dat de toegezegde nieuwe Kerkenvisie voor de gemeente Deventer, versneld moet worden opgesteld, vanwege de actuele ontwikkelingen?

4. Zo ja, hoe ziet het College het proces voor ogen om tot een Kerkenvisie te komen en welke planning hoort daarbij?

5. Zo ja, welke partijen is het College voornemens om bij het opstellen van zo’n visie te betrekken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.