Op dinsdag 2 juni vond de Politieke Markt plaats over het Marktplein. De raad werd gevraagd om in te stemmen met het co-creatieproces met bijgevoegde kaders om tot een ontwerp te komen voor het Marktplein en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 300.000,--

Namens onze fractie nam Ron Wesseling het woord. Hieronder volgt zijn bijdrage:

“Meer bezoekers en langer verblijf van bezoekers in de binnenstad!”

Met dit doel is het proces van de nieuwe invulling van het Hengelose marktplein ooit van start gegaan. En wat het CDA betreft is dit doel niet veranderd. Hengelo en de binnenstad vragen om een attractieve binnenstad waar bezoekers graag komen, waar het aantrekkelijk is om te ondernemen, te wonen en te werken. Het marktplein als centraal punt in onze binnenstad heeft hier een belangrijke rol in.

De binnenstad heeft – als onderdeel van het actieplan voor de binnenstad van een paar jaar geleden - al een enorme oppepper gehad door de herinrichting van de Enschedesestraat en inmiddels het ook al bijna gereed zijnde burgemeester Jansenplein waar een mooi horeca- en evenementenplein ontstaat. De herinrichting van het marktplein is de volgende stap in de renovatie van de binnenstad. Rond het marktplein zijn er al diverse ontwikkelingen. De Telgenflat is omgevormd naar wonen en binnenkort zal er begonnen worden met de bouw van appartementen boven de voormalige V&D. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de inrichting van het Marktplein. Je zult immers rekening moeten houden met de buren. Hiervoor zijn er kaders en proces afspraken nodig.

 

Proces afspraken
Wat het CDA betreft, is het proces zoals dit wordt voorgesteld in de het document “Marktplein in co-creatie” grotendeels akkoord, ware het niet dat we door Corona zijn ingehaald en de voorgestelde fysieke bijeenkomsten niet zoals gepland doorgang kunnen vinden. Wij vinden het echter wel zeer belangrijk dat er met verschillende stakeholders gesproken wordt. Hierbij denken wij niet alleen aan de gebruikelijke en belangrijke binnenstadpartners zoals bijvoorbeeld de SCH, de pandeigenaren, de marktbond e.d. maar ook aan de (toekomstige) buren die direct wonen aan het Marktplein. Daarnaast staan wij achter het voorstel om breed uit te vragen bij verschillende groepen Hengelo-ers en de huidige binnenstad bezoekers. In het verleden is er door meerdere partijen in de raad op gewezen dat ook een onderzoek naar de Hengelose binnenstad van een aantal jaren geleden gebruikt kan worden. Uiteraard staan hier dingen in de we ook nu kunnen gebruiken. Echter de koopbehoeften en wensen van binnenstadbezoekers zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Het is zeer goed mogelijk dat de coronacrisis dit proces versterkt heeft. Wij ondersteunen daarom het punt dat er breed wordt geïnventariseerd naar welke kant het marktplein op moet. Als raad willen we hierbij uiteraard goed betrokken blijven. De voorgestelde 6-wekelijkse cyclus van het bijpraten van de raad vinden wij dan ook een goede.

Wij hebben hierbij nog wel een vraag: In het Hengeloos weekblad van afgelopen week las ik dat er dat er al uitgebreid is gesproken met verschillende groepen. Wat hebben het college en de ambtelijke organisatie concreet al hebben gedaan?

Verder denk ik de stukken lezende: Waarom de raad in de participatie/ontwikkel fase nog laten meespreken in wat de input fase wordt genoemd? Wij geven nu kaders en moeten er vervolgens van afblijven. Het is dan aan het college. De raad moet het college tussendoor en achteraf kunnen controleren, maar de raad als orgaan moet zich niet dieper gaan bemoeien met de inhoud. Daarvoor hebben we nu juist het participatieproces.

 

Inhoudelijke kaders
De geschetste inhoudelijk kaders zijn wat het CDA betreft akkoord. Een aantal punten wil ik hierbij benadrukken: 

  • Het geschetste gebied sluit aan op de reeds vernieuwde Enschedesestraat. Voor het CDA is belangrijk dat de markt hier qua beleving, vorm en kleurgebruik op aansluit. Dit is één van de uitgangspunten van het Actieplan Vitale binnenstad, namelijk een samenhangend geheel. Ook de herinrichting van de Lambertushof zal straks op moeten gaan in het samenhangende geheel.
  • De herinrichting van de markt biedt mogelijkheden om het gebied te verduurzamen door bijvoorbeeld waterberging. Wat ons betreft moet dit worden meegenomen in het ontwerp.
  • Op dit moment is nog 3,2 miljoen beschikbaar voor de herinrichting van de markt. Wat ons betreft is dit bedrag het maximum waarbinnen de vernieuwing van de markt gerealiseerd moet worden.

·         Naast deze punten hebben wij nog twee andere aspecten die naar onze mening moet worden meegenomen:

  • Aspect één is fietsparkeren onder of op de markt. Naast dat een fietsparkeervoorziening voorziet in een behoefte heeft een dergelijke voorziening op de markt ook tot gevolg dat mensen in juist dit deel van de binnenstad komen. Met een goed ingericht marktplein wordt ook dit deel van de binnenstad weer aantrekkelijk.
  • Aspect twee is dat een gebouw voor ons geen heilig moeten is. Als er echter wél gekozen wordt voor een gebouw dat moet worden geëxploiteerd, dan moet dat zichzelf kunnen bedruipen. Met andere woorden, er moet geen financiële steun nodig zijn van de gemeente om exploitatie rendabel te kunnen laten zijn.

Als laatste willen mij meenemen dat er in de plannen rekening gehouden wordt met minder valide binnenstad bezoekers. In de ontwerpen zullen er wat het CDA betreft voorzieningen moeten worden opgenomen voor de minder valide medemens. De Hengelose binnenstad is voor iedereen.

We kunnen pas zeggen dat we geslaagd zijn als we achteraf kunnen constateren dat er meer mensen de binnenstad bezoeken die ook nog langer verblijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.