Mijn liefste wens
Opnieuw geloven in de mens,
Niet altijd wijzen op zijn falen
Maar duizend malen weer herhalen
Dat hij een deel is van God’s plan,
Daar wordt de wereld beter van.

Toon Hermans

 

Vandaag zijn wij bijeen om de beleidsbegroting van de gemeente Hengelo voor 2024-2027 vast te stellen. Een jaarlijks belangrijk moment omdat hier wordt vastgesteld welk beleid het komende jaar en de drie jaren daarna gevoerd gaat worden en hoe de financiën er de komende jaren uit gaan zien. Dit is niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar juist ook voor onze inwoners. In deze onzekere tijden willen onze inwoners weten waar ze op mogen rekenen. Dat gaat niet alleen om geld maar ook om ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het sociale domein.

De huidige ontwikkelingen in de wereld zoals de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Gaza en sombere economische verwachtingen maken mensen onzeker. Zeker als mensen hierdoor financieel in de knel komen te zitten. Maar ook de nog altijd grote krapte op de woningmarkt en nog steeds hoge woningprijzen raakt een deel van onze inwoners. Je kunt dan als overheid niet weg kijken. Je moet dan je verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn dan ook blij dat het college de motie van o.a. het CDA over het herintroduceren van de starterslening heeft overgenomen in de beleidsbegroting voor 2024. Vanuit de landelijke overheid worden bijvoorbeeld de accijnzen voor brandstoffen niet verhoogd en krijgen mensen met de laagste inkomens waaronder studenten (als aan de voorwaarden voldaan wordt) een energietoeslag. Of dit voldoende is, zal moeten blijken. Indien nodig zal de gemeente net als dit jaar gedaan is een oplossing moeten bieden aan inwoners die echt in de knel dreigen te komen. Onze goed gevulde reserve hebben we dan ook keihard nodig.

Het eerder genoemde ravijnjaar 2026 lijkt nu ook echt bewaarheid te worden met een tekort van bijna 1,6 mln. euro in 2026 dat in 2027 nog eens verdubbeld wordt tot 3,2 mln. En dit alles als gevolg van de zogenaamde opschalingskorting die door Den Haag opgelegd wordt. Alleen dit vraagt al om een grotere vertegenwoordiging in Den Haag vanuit de regio. Het CDA wil hier haar Steentje aan bijdragen. Houdt hier rekening mee als u 22 november een keuze maakt in het stemhokje. Maar praktisch betekent dit ook dat Hengelo geen langjarig sluitende begroting presenteert. Net als veel andere gemeenten geeft Hengelo hiermee een duidelijk signaal af dat wat er nu aan gemeenten opgelegd wordt voor grote problemen zorgt. Willen we de sociale en aantrekkelijke gemeente blijven dan zal deze opschalingskorting van de baan moeten. Het CDA wenst het college veel succes met de lobby hiervoor.

Ook als gemeente hebben wij hier een rol in. Hiervoor moeten we verder kijken dan de termijn waarover deze beleidsbegroting gaat. De strategische agenda gaat ons helpen dit te doen. Inmiddels zijn er ook al een aantal concrete stappen gezet. In Beckum gaan we bouwen, op basis van het IHP gaan we de schoolgebouwen toekomstbestendig maken en het transformatieplan sociaal domein krijgt steeds meer vorm. Dit laatste is belangrijk om ook in de toekomst een goed sociaal beleid te kunnen voeren. We zullen wat de kosten betreft in control moeten blijven. Het nieuwe inkoopkader moet hier mede invulling aan geven. Als CDA zullen wij dit proces nauw volgen want zeker is dat zaken anders worden en dat dit gewenning vraagt. Maar ook, anders betekent niet automatisch slechter, in tegendeel! Als je het goed doet kan het ook beter worden.

Het komend jaar zal het wijkgericht werken onderdeel van het transformatieplan verder geconcretiseerd worden. Partijen als Wijkracht, gezondheidscentra, maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen hebben hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd zien we dat verenigingen en maatschappelijke organisaties worstelen met de landelijke en gemeentelijke regels waar zij allemaal mee te maken krijgen. Om zicht te krijgen welke regels dat allemaal zijn en om vervolgens te zien waar wij als gemeente e.e.a. kunnen vereenvoudigen en of ondersteunen dienen wij samen de Christenen Unie en de VVD de motie “Regelgeving Verenigingen” in om in kaart te krijgen waar deze organisaties aan regels mee te maken hebben als zij hun bijdrage leveren aan het sociale karakter van onze stad.

Afgelopen week hebben wij in de Tubantia kunnen lezen dat jongeren steeds minder lezen en dat als gevolg daarvan de lees- en schrijfvaardigheid afnemen. Het CDA vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Als maatregel tegen deze ontwikkeling is het wenselijk dat jongeren weer meer gaan lezen. Op dit moment kunnen jongeren t/m 18 jaar gratis lid zijn van de bibliotheek. Landelijke cijfers laten zien dat jongeren na hun 18e verjaardag vaak hun lidmaatschap opzeggen. Blijkbaar is de contributie daar debet aan. Het CDA vindt het jammer dat deze oudere jongeren niet meer in de bibliotheek komen en dient daarom samen met de Christen Unie, de SP, D66 en de PvdA de motie “Gratis naar de bieb tot je 27e” in om te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn om de oudere jongeren tot 27 jaar gratis lid te laten zijn van de bibliotheek.

Tot slot nog een heel ander maar vaak in de raad besproken onderwerp. Afval! Het CDA is vol overtuiging lid geworden van de werkgroep afval. Afval is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. In de werkgroep hebben we bekeken hoe we binnen het huidige systeem op korte termijn aanpassingen kunnen doen zodat we onze realisatie t.a.v. onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen verbeteren. Wij steunen dan ook de drie ingediende amendementen van de afvalwerkgroep om hier een push aan te geven.

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat het CDA de beleidsbegroting voor 2024 steunt. Ervanuit gaande dat deze beleidsbegroting wordt goedgekeurd, wensen wij het college en de ambtenaren die belast zullen worden zullen worden met de uitvoering hiervan alvast veel succes!

Ron Wesseling
Fractievoorzitter CDA Hengelo

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.