De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking gaat treden, vraagt om een andere aanpak en besluitvorming. We moeten goed voorbereid zijn als de Omgevingswet werkelijk van start gaat. Om deze reden hebben wij onlangs twee collegevoorstellen goedgekeurd. Het ‘Delegatiebesluit Omgevingsplan’ en ‘Regeling adviesrecht buitenplanse omgevingsactiviteiten’. 

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, meer ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt met de Omgevingswet de participatie bevorderd. Met behulp van één digitaal loket wordt het in het vervolg makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De Omgevingswet zal dus een groot impact hebben, niet alleen op de fysieke leefomgeving, maar ook op ons handelen. Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief en de vergunningverlening zal versneld worden. Dit zal ons inziens een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie.

De Omgevingswet geeft ook een omschrijving van de rol van de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad blijft de kaders en het strategisch beleid van de gemeente vaststellen. Daarnaast toetst en controleert zij het college of het beleid volgens afspraak en naar tevredenheid is uitgevoerd. Het bestaande raadsinstrumentarium in de Gemeentewet blijft ook in de Omgevingswet onveranderd. Het college krijgt nu wel meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid. Immers de Omgevingswet vraagt om een snellere besluitvorming.

En natuurlijk willen we geen ongewenste situaties krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat het college in dit soort gevallen snel kan handelen en hiervoor is een wijziging in de besluitvorming nodig. Daarom hebben wij als gemeenteraad het ‘Delegatiebesluit Omgevingsplan gemeente Hengelo’ goedgekeurd. In dit delegatiebesluit is ook de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit opgenomen. Het voorbereidingsbesluit is een besluit dat tijdelijke ontwikkelingen inperkt die op grond van de geldende regels mogelijk zijn. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om de ongewenste impact op de fysieke leefomgeving te beperken of tegen te gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om iets dat is toegestaan op grond van het huidige planologische regime, maar niet volgens het Omgevingsplan dat in voorbereiding is. De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit kan op grond van de Omgevingswet worden gedelegeerd aan het college, omdat het college een Omgevingsplan voorbereidt en daarmee dan ook goed in staat is om op een effectieve wijze een voorbereidingsbesluit te nemen. Een voorbereidingsbesluit wordt uitsluitend genomen in lijn met de door de gemeenteraad vastgestelde strategische ambities en doelen uit de omgevingsvisie of andere vastgestelde beleidskaders. Indien de gemeenteraad zich niet kan vinden in een genomen voorbereidingsbesluit is het aan de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit via het eerstvolgende presidium te agenderen voor de eerstvolgende raad, waarin via een motie kan worden besloten het college de opdracht te geven het voorgenomen besluit te heroverwegen. Deze aanpak zorgt enerzijds voor snelle en slagvaardige besluitvorming en anderzijds is de controle van het genomen besluit door de gemeenteraad verzekerd.

Een ander collegevoorstel dat wij in het kader van de Omgevingswet goedgekeurd hebben is de ‘Regeling adviesrecht buitenplanse omgevingsactiviteiten Hengelo’. In dit adviesrecht zijn gevallen aangewezen waar het college niet zonder tussenkomst van de gemeenteraad kan besluiten over een omgevingsvergunningaanvraag die afwijkt van het Omgevingsplan. Dit verplichte adviesrecht komt in de plaats van het onder de huidige wetgeving bekende fenomeen ‘verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad’. Op twee thema’s bevat de ‘Regeling adviesrecht buitenplanse omgevingsactiviteiten Hengelo’ zelfs een uitbreiding van de betrokkenheid van de gemeenteraad ten opzichte van de huidige situatie. Bij bouw van meer dan 20 woningen en bij de aanleg van zonnevelden groter dan 50 m² en windturbines hoger dan 25 meter dient de gemeenteraad betrokken te worden.

Op deze wijze hebben we goed gewaarborgd wat de Omgevingswet van ons verwacht. Het wachten is nu op het moment dat de Omgevingswet daadwerkelijk in werking gaat treden want dan kunnen deze besluiten van kracht zijn.

 

Nuri Akfidan,
Gemeenteraadslid

 

Foto rechtenvrij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.