Tijdens de raadsvergadering van 9 november is de beleidsbegroting voor 2023 en verder behandeld. Deze beleidsbegroting is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Namens CDA Hengelo heeft Fractievoorzitter Ron Wesseling de volgende bijdrage bij de begrotingsbehandeling uitgesproken:

Vandaag zijn wij bijeen om de beleidsbegroting van de gemeente Hengelo voor 2023 vast te stellen. Een jaarlijks belangrijk moment omdat hier wordt vastgesteld welk beleid het komende jaar gevoerd gaat worden en hoe de financiën er het komende jaar en de jaren daarna uit gaan zien. De stukken hiervoor zijn weer goed voorbereid. Hierbij wil ik mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming hiervan complimenteren en bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die zij hiervoor hebben verzet. De beleidsbegroting is niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar juist ook voor onze inwoners. In deze onzekere tijden willen onze inwoners weten waar ze op mogen rekenen. Dat gaat niet alleen om geld maar ook om ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het sociale domein.

De huidige ontwikkelingen in de wereld zoals de oorlog in Oekraïne, die mede als gevolg daarvan enorm hoge inflatie en gestegen energieprijzen met zich meebrengen, maken mensen onzeker. Helemaal als mensen hierdoor financieel in de knel komen te zitten. Maar ook de nog altijd grote krapte op de woningmarkt en hoge woningprijzen raakt een deel van onze inwoners. Je kunt dan als overheid niet weg kijken. Je moet dan je verantwoordelijkheid nemen. Vanuit de landelijke overheid worden bijvoorbeeld de energieprijzen voor in eerste instantie de consument begrensd, zijn de accijnzen op brandstoffen verlaagd en krijgen mensen met de laagste inkomens een energietoeslag. Of dit voldoende is zal moeten blijken. Indien nodig zal de gemeente net als dit jaar gedaan is met een energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen 120% van het minimum en modaal,  een oplossing moeten bieden aan inwoners die echt in de knel dreigen te komen. Onze goed gevulde reserve hebben we dan ook keihard nodig. Een eerste stap in deze richting is de motie die wij samen met de PvdA indienen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het herintroduceren van startersleningen.

Om ook in de toekomst een gezond huishoudboekje te hebben en een goed sociaal beleid te kunnen voeren zullen we wat de kosten betreft in control moeten blijven. Dit eist van ons dat we ook verder kijken dan alleen volgend jaar. De door het college voorgestelde strategische agenda gaat ons duiding geven over de koers die wij als gemeente kunnen gaan varen. Een koers die moet voorkomen dat we in het financiële ravijn terechtkomen als in 2026 het Gemeentefonds wordt herzien.

Wat duidelijk is, is dat niet alles bij hetzelfde kan blijven. Het onlangs door deze raad vastgestelde transformatieplan voor het sociaal domein is hier een voorbeeld van. Wij moeten ons er hierbij van bewust zijn dat veranderingen leiden tot onzekerheid omdat vermeende zekerheden kunnen komen te vervallen. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat anders niet automatisch slechter betekent.

Het komend jaar zal het wijkgericht werken verder geconcretiseerd worden. Samen met partijen als Wijkracht, gezondheidscentra, maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen zal er per wijk een plan moeten worden opgesteld. De eerste drie wijkhuizen zijn alvast een goed voorbeeld van deze nieuwe aanpak.  Door deze nieuwe manier van werken wordt mede ingezet op het betrekken van onze inwoners en het versterken van de sociale cohesie in buurten en wijken. Naast dat dit een onderdeel is van het transformatieplan sociaal domein, is dit ook een manier om de betrokkenheid onze inwoners bij de gemeente te vergroten. Het CDA vindt dat belangrijk. Niet voor niets heeft het CDA net als enkele andere fracties deelgenomen aan de werkgroep participatie.

Het CDA vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij wat er speelt in de stad, in hun wijk en in hun buurt. Het participatie denkkader omarmen wij dan ook. Wij zouden graag zien dat bij het opstellen van beleidsstukken en bij activiteiten die onze inwoners raken standaard een paragraaf wordt opgenomen waarin beschreven wordt hoe participatie wordt vormgegeven. Hoe groot of hoe klein de mate van participatie ook is. Participatie moet in de bloedbanen van de ambtenaren, de raad en het college komen. Maar niet alleen hier. Ook onze inwoners hebben hierin een rol. Inwoners moeten uitgedaagd worden gevraagd en ongevraagd mee te doen. Een goede campagne zal onze inwoners moeten overtuigen dat de gemeente haar hand heeft uitgestoken en haar inwoners vraagt om mee te doen. Het is hierbij noodzakelijk dat de gemeente aan de voorkant wel duidelijk maakt wat inwoners mogen verwachten als zij mee gaan doen.

Het komende jaar staan ons nog een aantal opgaven te wachten die we samen met onze inwoners moeten gaan vormgeven. Dat zijn o.a. de invulling van het eerder genoemde wijkgericht werken en de energietransitie. Zo zal  er in 2023 gewerkt moeten worden aan de concretisering van de transitievisie warmte. Wat het CDA betreft bij uitstek een onderwerp dat samen met onze inwoners moet worden opgepakt.

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat het CDA de beleidsbegroting voor 2023 steunt. Ervanuit gaande dat deze beleidsbegroting wordt goedgekeurd, wensen wij het college en de ambtenaren die belast zullen worden zullen worden met de uitvoering hiervan alvast veel succes!

Moties:
Samen met andere partijen heeft het CDA een aantal moties ingediend. Al deze moties zijn aanvaard. Het betreft de volgende moties:
- Instellen raadswerkgroep afval. 
- Herinvoering startersleningen woningmarkt.
- Integrale aanpak armoede en schulden.
- Circulair ambachtscentrum.

Daarnaast heeft het CDA het amendement Energiefonds ondernemers mede ingediend.

De moties en amendementen zijn te vinden via de volgende link: https://www.hengelo.nl/Vergadering.mvc/5387a7fa$252D8b2b$252Dec11$252Da8a2$252D00505695c8d2

Ron Wesseling
Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.