20 juli 2021

Bijdrage kadernota 2022-2025

Ast nich geet zo ast möt, dan möt ma zo ast geet.”

Ik hoorde deze op de markt, afgelopen weekend, toen een klant vroeg hoe het de kaasboer verging in coronatijd.

We leven nu bijna 1,5 jaar in een pandemie. Als deze tijd ons iets geleerd heeft, is dat de wereld toch niet zo maakbaar is als we dachten. We hebben nou eenmaal niet alles onder controle. Wat we wel kunnen doen is meebewegen en faciliteren.
 

Ast nich geet zo ast möt, dan möt maar zo ast geet.

Je zou er nonchalance in kunnen horen. Ik interpreteer hem zo: accepteer de situatie waar je in zit als de realiteit. Wees flexibel. En ga door met werken aan de zaken waar je wèl invloed op hebt. En als politici, de bestuurders van onze gemeente hebben we die invloed. Hoe mooi is dat? En het is ook een grote verantwoordelijkheid. Het is nu aan ons om te willen zien hoe de samenleving verandert. En laten we onze invloed uitoefenen om onze Hengelose samenleving in die realiteit te faciliteren.

En als ik dan kijk naar de voorliggende kadernota, dan had daar veel meer ambitie uit moeten spreken. In mijn bijdrage in de politieke markt zei ik het ook al: de geschetste koers, het eerste hoofdstuk is eigenlijk het belangrijkste richtinggevende kader. Kijk naar voren, zie kansen en durf nieuwe wegen in te slaan. Tijden veranderen! Zie vergrijzing op de arbeidsmarkt niet als probleem. Zie het als een mogelijkheid om ander en nieuw potentieel aan te boren en een leven lang leren te stimuleren. De koers moet inspireren, niet compliceren.

En ik hoor het college al zeggen ‘ja, maar we hebben tekorten en dus hebben we geen geld’. Die vlieger gaat niet op. Want je kunt ook herverdelen. Dat is onze taak hier in de raad, ons budgetrecht, ons politieke primaat. Onze invloed, onze verantwoordelijkheid en het appèl dat ik vandaag op u doe. Het CDA doet daarom een aantal voorstellen. Sommigen vragen inderdaad herverdeling, anderen geven kosteloos richting aan de nieuwe tijd.

Woningmarkt
De woningmarkt zit op slot, helemaal voor de lagere en de middeninkomens. En wij hebben invloed op de doorstroming in Hengelo, door de starterslening in te voeren, zodat jongeren en jonge gezinnen een huis kunnen kopen. Zodat er meer bestaande sociale huurwoningen beschikbaar komen. Dat weet u allemaal, want u heeft daartoe al eerder een motie van ons aangenomen. Geringe kosten, groot effect, weet u nog? En nu staat deze in de kadernota toch op ‘nee’. Daartoe dienen we dus een amendement in (amendement is helaas verworpen).

Dan de grondprijzen, ook daar hebben we invloed op. Bij de actualisatie van de grondexploitaties 2021 viel op dat - min of meer stilzwijgend - wordt uitgegaan van stijgende verkoopprijzen. Als je de betaalbaarheid van woningen belangrijk vindt, is het de vraag of we deze stijgende prijzen geen halt moeten toeroepen voorlopig. In december 2021 stellen we de parameters vast en vooruitlopend hierop willen we door het college graag geïnformeerd worden over de gevolgen van het scenario van een nullijn voor grondprijzen. Kan het college dat aan het CDA toezeggen?

Inclusieve stad
De afgelopen 1,5 jaar heeft ons allemaal geleerd hoe belangrijk het is voor je welzijn dat je mee kunt doen in de samenleving. Ineens waren we allemaal beperkt: we konden niet zomaar naar de winkel of het terras. En we hebben ook gemerkt wat dat doet met onze gemoedstoestand. In die wereld leven mensen met een beperkte mobiliteit hun hele leven. Daarom hebben we ook al eerder als raad bij motie uitgesproken dat we toegankelijkheid in onze stad zo belangrijk vinden. En ook dit nieuwe beleid staat op ‘nee’. Laten we de daad dan ook bij het woord voegen en laat dit geen holle frase zijn. Daarom dienen we hierop ook een amendement in, samen met de ChristenUnie.

En dan het aangekondigde amendement​​​ op de zin: de zachte sector, ‘werkgelegenheid voor veel vrouwen’. Echt waar, anno 2021. De tijd dat je geslacht bepaalt welk beroep je uitoefent ligt toch ver achter ons!? Laten we stoppen met stereotypering en hokjesdenken, helemaal als overheid. Woorden doen ertoe. Ongetwijfeld is het met de beste bedoelingen opgeschreven. Maar dit laat zien hoe moeilijk het is om anders te denken en te doen. Toen ik hierover een opmerking maakte in de politieke markt, was het enige antwoord van de wethouder: “het stond er vorig jaar ook al in”. Dan heb je het dus niet begrepen! Dat we dit er nu uitpikken, is geen gemiste kans en beurt voorbij. Het is een teken van stappen voorwaarts. En dat is wat we nodig hebben én waar we invloed op hebben.

Dat is wat ik bedoel met: de veranderende samenleving willen zien en werken met de kansen die dat geeft. De koers uit de kadernota moet inspireren, niet compliceren. Er zijn tal van zinnen in die koers waardoor het lijkt dat we niet bij machte zijn mee te bewegen met de samenleving. Woorden doen ertoe. En we hebben daar invloed op. Ik ga die zinnen niet allemaal amenderen. Zie het als een bonustip voor het voorbereiden van het eerste hoofdstuk van de begroting die we in het najaar bespreken.

Want: Ast nich geet zo ast möt, dan möt maar zo ast geet. Maar nu wel doorpakken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.