Op 21 januari 2019 heeft het CDA Hengelo in de persoon van Ron Wesseling vragen gesteld over duurzame aanleg en onderhoud van wegen. Hieronder vindt u zijn bijdrage.

 

Geacht college,

Klimaat en klimaatverandering zijn onderwerpen die we bijna dagelijks voorbij horen komen. Wij worden ons er steeds meer van bewust dat verandering noodzakelijk is om de klimaatverandering te stoppen. Of het nu gaat om het klimaatakkoord van Parijs, de uitkomsten van de klimaattafels en het daaruit waarschijnlijk volgende Nederlandse klimaatakkoord, aan heel veel tafels wordt er gesproken over maatregelen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Naast het maken van plannen is juist het feitelijk handelen belangrijk om de gestelde doelen te bereiken. In Hengelo zijn we goed op weg. Zo wordt het nieuwe stadskantoor energieneutraal, heeft Hengelo het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie en worden er energie labels en maatwerkadviezen opgesteld t.b.v. het gemeentelijk vastgoed, heeft Hengelo een energieloket en is er budget beschikbaar voor onderzoek naar de mogelijkheden om Hengelo verder te verduurzamen. Allemaal goede initiatieven die zullen bijdragen aan een “groener” Hengelo.

CDA Hengelo vindt duurzaamheid belangrijk en onderschrijft de kabinetsdoelstelling van halvering van de CO2 uitstoot in 2030 naar nihil in 2050. Bovengenoemde punten zullen hier zeker aan bijdragen. Maar naar mening van het CDA is er meer mogelijk om genoemde doelstellingen te realiseren, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg en het onderhoud van wegen.  

De komende jaren zullen er in Hengelo veel wegen/wegdekken vervangen moeten worden vanwege onderhoud en/of rioolvervanging. Bij het aanleggen van nieuwe wegen en/of het vervangen van wegdekken kan er op duurzaamheid gegund worden. Duurzame aanleg en/of vervanging van wegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan CO2 reductie en circulariteit. Partijen als Rijkswaterstaat en bijvoorbeeld de provincie Gelderland gunnen al werken o.b.v. duurzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zgn. Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde) die het mogelijk maakt om op objectieve wijze duurzaamheid uit te drukken in geld en aanbiedingen op duurzaamheid met elkaar te vergelijken. Deze MKI-waarde komt tot stand door per werk de milieu-impact middels een levenscyclusanalyse (LCA) van de gebruikte materialen, de wijze van aanleg, het gebruik, e.d. volgens vastgestelde regels te berekenen. De beheerder van deze methodiek is de Nationale Milieu Database (NMD). 

CDA Hengelo stelt de volgende vragen: 

  • Welke criteria worden door de gemeente Hengelo gesteld t.a.v. duurzaamheid bij het in de markt zetten van infrastructurele projecten? 
  • Worden er in Hengelo infrastructurele projecten in de markt gezet waarbij duurzaamheid een doorslaggevend criterium is bij het gunnen van een werk? Zo nee, waarom niet? 
  • Is het college het met het CDA eens dat duurzaamheid als criterium bij de gunning van aanbestedingen van infrastructurele werken bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen? 
  • Is het college bekend met de MKI-methode om de milieu-impact op objectieve wijze te beprijzen? 
  • Wat vindt het college van de MKI-methode als instrument voor de beoordeling van aanbestedingen op duurzaamheid? 
  • Is het college bereid om in haar beleid op te nemen dat bij infrastructurele werken duurzaamheid een zwaarwegend gunningscriterium wordt? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet,  

Ron Wesseling, 
Fractievertegenwoordiger CDA Hengelo
 

 

Het college heeft geantwoord op 26 februari 2019.

Antwoord college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.