Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van het toegezegde parkeerplan voor de binnenstad. Het parkeerplan is een belangrijk onderdeel van het actieplan voor een vitale binnenstad. Het moet zorgen voor een vriendelijker parkeerbeleid waardoor er meer bezoekers naar onze binnenstad komen die er langere tijd verblijven door onder andere aantrekkelijke (parkeer)voorzieningen aan te bieden tegen lagere (parkeer)kosten.

Evenals andere fracties zit het CDA al geruime tijd te wachten op een inhoudelijke bespreking van het integrale parkeerplan voor de binnenstad. Een plan dat gaat over zowel autoparkeren als fietsparkeren en moet uitmonden in concrete voorstellen die leiden tot een gastvrij en vriendelijk parkeerbeleid. Hier moet hiermee voor een positieve impuls zorgen voor de winkeliers, horeca en andere binnenstadondernemers. In de begrotingsvergadering van november 2018 gaf het college bij monde van verantwoordelijk wethouder Gerrits aan dat "het parkeerplan voor de binnenstad er is voor het einde van het jaar".

Niet nagekomen
Geconstateerd kan worden dat deze belofte niet is nagekomen en ook op vragen nadien kwam onvoldoende duidelijkheid over de afronding van het integrale parkeerplan. Fractievoorzitter Hanneke Steen: "Het CDA constateert dat de binnenstad op dit dossier onvoldoende prioriteit krijgt van het college. Tijdens de bespreking op 13 maart jl. over de kadernota 2020 gaf de wethouder zelfs aan dat het misschien "nog enkele maanden zou kunnen duren". Het CDA vindt dit onacceptabel en wil een andere houding zien die getuigt van meer verantwoordelijkheidsbesef, daadkracht en urgentie."

Kadernota

Het CDA Hengelo heeft aan het college gevraagd om duidelijk toe te zeggen dat het parkeerplan vóór de behandeling van de kadernota in mei 2019 wordt aangeboden voor een inhoudelijke bespreking. Eerder heeft het CDA al een pleidooi gehouden voor aanpassing van de tijden waarop er betaald moet worden voor autoparkeren. Concreet ging het hierbij om het afschaffen van betaald parkeren op donderdagavond en het aanpassen van de doordeweekse eindtijd van 19.00 uur naar 17.00 uur. Ook andere voorstellen die leiden tot een vriendelijker parkeerbeleid wil het CDA graag met de andere fracties bespreken zodat er op korte termijn stappen gezet gaan worden waarvan onze binnenstadsondernemers kunnen profiteren. Dit is hard nodig. Fractievoorzitter Hanneke Steen: "Als we ervoor kiezen om prioriteit te geven aan onze binnenstad is het wel nu het moment om daarover als raad met elkaar het gesprek aan te gaan. Het CDA vindt het onverantwoord om dit nog een jaar vooruit te schuiven".

Vragen
Daarom heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Kan het college toezeggen de parkeernota aan de raad toe te zenden voor de behandeling van de Kadernota in mei 2019? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan het college deze vragen binnen 2 weken beantwoorden?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.