Het CDA Hengelo vindt dat de gemeente actie moet ondernemen om asbestsanering bij particulieren te ondersteunen. In een brief aan het college vraagt de partij welke initiatieven het college bereid is te nemen en de kosten van sanering voor inwoners te drukken, met als suggestie een gemeentelijke subsidie. Het CDA is van mening dat particulieren niet voor alle kosten van de sanering op hoeven draaien.

Asbestverbod
In 2025 mogen er geen asbestdaken meer zijn, vorig jaar nam de Tweede Kamer een nieuwe wet aan die dit regelt. Particulieren moeten aan de slag om hun daken te saneren. Dat is een dure grap.  In de praktijk blijkt dat mensen wel willen saneren maar dat de hoge kosten vaak een obstakel zijn. De landelijke “subsidieregeling verwijderen asbestdaken” die tot doel heeft om de kosten te verlagen, is per 15 december 2018  afgeschaft. Het geld bij het Rijk is op.
Onlangs heeft ook het college aangegeven dat er geen gemeentelijke subsidie is voor de sanering van asbestdaken. Dit is teleurstellend omdat er een stimulerende werking van subsidie uitgaat op eigenaren die willen overgaan tot dak sanering.

'Er zijn tal van mogelijkheden voor het college om particulieren financieel te helpen'

 

Onredelijk
Het CDA-Hengelo vindt deze ontwikkelingen ongewenst en vraagt het college om een actieve houding om die kosten te drukken. Vincent Kamp: “In de nabije toekomst komen particuliere eigenaren voor hoge kosten te staan. Het Klimaatakkoord vraagt immers ook om investeringen. We vinden het onredelijk die gecombineerde rekening helemaal bij  huiseigenaren neer te leggen”  Nuri Akfidan: “Er zijn tal van andere mogelijkheden waar het college aan kan haken om particulieren te helpen. Zo is in het kader van duurzaamheid het verwijderen van een asbest dak goed te combineren met het plaatsen van zonnepanelen of dakisolatie”. Ook vraagt het CDA zich af of er wellicht middels een lobby, gelden vanuit Europa binnen te halen zijn, die gebruikt kunnen worden voor verwijdering van asbest.

Schriftelijke vragen
Daarom stellen we de volgende schriftelijke vragen aan het college:

 • Verwacht het college dat er in 2025 geen asbestdaken meer zijn in Hengelo en wat is het
  verwachte gezondheidsrisico?
 • Vindt het college dat het verlenen van subsidie een stimulerende werking heeft op
  verwijdering van asbest? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college het met het CDA eens dat het jammer is dat er geen subsidie meer beschikbaar
  is voor verwijdering van asbestdaken?
 • Zo ja, is het college bereid de druk op te voeren bij het Ministerie van I & W voor een vervolg
  van een subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken?
 • Is het college het met het CDA eens dat er wellicht gelden vanuit Europa beschikbaar zijn die
  gebruikt kunnen worden voor verwijdering van asbest, bijvoorbeeld uit het Europees Fonds
  voor Strategische Investeringen (Junckerfonds) of Horizon 2020?
 • Zo ja, is het college bereid lobby te voeren en samen met andere gemeentes, de provincie en
  het Rijk trachten om Europese gelden hiervoor binnen te halen? Zo nee, waarom niet?
 • Zijn er met betrekking tot asbestverwijdering andere ontwikkelingen waarop het college kan
  aanhaken? Zo ja, kan het college aangeven welke dat zijn?
 • En is het college bereid hierop aan te haken? Zo nee, waarom niet?
 • Staat het college positief ten opzichte van een eigen asbestsubsidie in de toekomst?

Op 4 maart kwam het antwoord van het college.
Antwoord college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.