Op woensdag 15 februari is in de raadsvergadering de motiemarkt behandeld en afgetikt. Een mooi initiatief, want verenigingen of mensen uit onze gemeente mogen initiatieven indienen voor een mooier en/of beter Hengelo (en buitengebied). De gemeenteraad had hiervoor € 50.000 ter beschikking gesteld.

Op 11 oktober vond de motiemarkt plaats in de stadhuishal. En het was ook opgezet als een markt, iedere indiener kreeg een marktkraam tot zijn of haar beschikking om de ideeën uit te stallen en vorm te geven. Maar liefst 21 indieners hebben hun vrije woensdagavond opgeofferd om hun idee verder toe te lichten. De raadsleden en fractievertegenwoordigers liepen langs deze kraampjes en zo kon er een match ontstaan waarmee de raad de toezegging deed om dit verder uit te werken richting de raadsvergadering waarin dit behandeld werd. Let wel, een match hield niet direct ook in dat er geld beschikbaar werd gesteld. Eerst moet ook bekeken worden of het überhaupt wel in te passen was. Zo waren er namelijk ook voorstellen voor de verkeersveiligheid op een bepaalde straat in Hengelo maar dat red je niet met € 50.000 en daarvoor is er een hele verkeersafdeling die dit met de plannen eventueel mee kan nemen. Dus niet alle indieners hadden een match.

Na de motiemarkt gingen indieners, fractievertegenwoordigers en raadsleden met elkaar in gesprek om tot een goede motie te komen. Van de 21 indieners bleven er 11 over, waarvan er een tijdens de raadsvergadering van 15 februari werd ingetrokken. Dus werden er in totaal 10 moties behandeld.

Hieronder een overzicht van de moties:

Aankoop stadjournaal periode 2000-2007
In deze motie werd het college opgeroepen om te onderzoeken op welke wijze de stadsjournaals als audiovisueel erfgoed over de periode 2000-2007 behouden kunnen blijven en de gemeenteraad voor 1 juli 2023 op de hoogte te stellen van dit onderzoek. Deze motie heeft het net niet gehaald (18 stemmen tegen, 17 stemmen voor).

Groenvoorziening Centrum
In deze motie werd het college opgeroepen om te onderzoeken of er binnen het budget Binnenstad ruimte is om de centrumring van bloembakken en bankjes. Als er geen budget is, dan € 4.000 gebruiken uit het budget van de motiemarkt. Deze motie heeft het niet gehaald (27 stemmen tegen, 8 stemmen voor).

Theaterspektakel Levenslust Beckum (Osse, petret van ’n pestoor)
In deze motie werd het college opgeroepen om eenmalig € 5.000 ter beschikking te stellen aan Toneelvereniging 'Levenslust Beckum'. Deze gemeentelijke bijdrage is voor de toneelverenging een startkapitaal en geeft een niet te onderschatten stimulans om het totaalbudget van € 123.000 bij elkaar te brengen via sponsoring, acties, donaties, crowdfunding, enz. Deze motie, waar het CDA hoofdindiener was, heeft het gehaald (34 stemmen voor, 1 stem tegen).

Stroomvoorziening Waterorgel Hengelo
In deze motie werd het college opgroepen om € 2.530,64 ter beschikking te stellen voor de Stichting Waterorgel Hengelo ter overbrugging van het jaar 2023 om via tijdelijke stroomvoorzieningen haar muziek-, licht- en watershows te kunnen presenteren. Deze motie, waar het CDA mede indiener was, heeft het gehaald (31 stemmen voor, 4 stemmen tegen).

Laat de beiaard klinken
In deze motie werd het college opgeroepen om in 2023 de huidige beiardier op beide marktdagen live te laten spelen en daardoor het aantal speelbeurten te verhogen, hier € 10.000 voor beschikbaar te stellen uit het budget van de motiemarkt. Tot slot een evaluatie in te leveren bij de gemeenteraad ruimschoots voor de beleidsbegroting 2024-2028 om eventueel mogelijkheden voor een structurele beleidsaanpassing aan te gaan. Deze motie heeft het net niet gehaald (18 stemmen tegen, 17 stemmen voor).

Stedenbouwkundige verplaatsing van de woningbouw op het Heemafterrein
In deze motie werd het college opgeroepen om in overleg te gaan met Plegt-Vos over een stedenbouwkundige verplaatsing van de woningbouw op het Heemafterrein en om de raad binnen drie maanden te informeren. Deze motie heeft het niet gehaald (28 stemmen tegen, 7 stemmen voor).

Boekenweek van Jongeren editie Hengelo
In deze motie werd het college opgeroepen om € 5.000 beschikbaar te stellen voor Stichting Hengelo Leest zodat zij in september 2023 de Boekenweek van Jongeren, editie Hengelo, kan organiseren voor de jongeren in het Hengelose voortgezet onderwijs. Deze motie, gesteund door het CDA, heeft het gehaald (30 stemmen voor, 5 stemmen tegen).

Vandaag te doen in ons Hengelo
In deze motie werd het college opgeroepen om onderzoek te doen om het rijke verenigingsleven en dergelijke goed vindbaar en filterbaar op de website van de gemeente Hengelo weer te geven, kijken naar mogelijkheden voor een activiteitenkalender zijn en om dit onderzoek om te zetten naar een plan van aanpak, inclusief de kosten, en deze voor de behandeling van de zomerbrief 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze motie, waar het CDA mede indiener was, heeft het gehaald (27 stemmen voor, 8 stemmen tegen). 

Basketbalveld in Berflo Es
In deze motie werd het college opgeroepen om € 23.200 beschikbaar te stellen uit het budget van de motiemarkt, in overleg met de initiatiefnemer en buurtbewoners te zoeken naar een geschikte locatie voor plaatsing van een half basketbalveld. Dit alles voorbehoud van een toezegging door de leverancier van een redelijke garantietermijn op het veld. Deze motie heeft het gehaald (20 stemmen voor, 15 stemmen tegen). 

Natuurlijk spelen, sporten en ontmoeten bij de Berflobeek
In deze motie werd het college opgeroepen om extra dekking te zoeken voor dit initiatief via mogelijk subsidies van bijvoorbeeld Provincie Overijssel of fondsen. Bankjes, fruitbomen en struiken worden meegenomen in de ontwikkeling van het gebied, samen met Welbions. Qua groeninvulling is het plan om bij de ontwikkeling van de woningen van Welbions extra bomen en grote heesters aan te planten met behoud van een natuurlijk inrichting van het gebied. Deze motie heeft het gehaald (29 stemmen voor, 6 stemmen tegen).

Dus niet iedere motie werd voldoende gesteund door de raad en dat gaf bij sommigen teleurstelling, maar vooral ook veel blijdschap bij de indieners die wel genoeg steun kregen. Dit smaakt naar meer, dus de ideeën zijn er om volgend jaar weer een motiemarkt te houden. Dit is een mooie manier om samenwerking te stimuleren tussen inwoners en gemeente. De raad kijkt terug op twee prachtige avonden en ook het CDA hoopt en zet in op een jaarlijks vervolg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.