SCHOUWBURG HENGELO – Vastberadenheid en je niet gek  laten maken. Deze eigenschappen kenmerken de raadsleden en het college tijdens de raadsvergadering van 15 januari. De raad begint met de behandeling van de bestemmingsplanwijziging Gezondheidspark Aletta Jacobs Laan. Het wordt voor de verantwoordelijke wethouder Gerrits spannend omdat hij moet afwachten of de raad niet buigt voor de mogelijke planschadeclaim van de curator van Megahome. In het tweede deel van de avond neemt de burgemeester onverwacht heel stellig afstand van de motie waarin het college wordt opgeroepen om met een nieuw veel actiever handhavingsregime het dorpsgezicht van Tuindorp ’t Lansink te beschermen tegen de groei aan aanbouwsels en zonnepanelen. Tenslotte natuurlijk onze vaste rubriek over wie deze week de ‘Taart van Themis’ voor goede politiek wint....

Curator Jan van der Hel

Bestemmingsplanwijziging Gezondheidspark Aletta Jacobslaan

In het debat over de bestemmingsplanwijziging Gezondheidspark Aletta Jacobslaan staat de vraag centraal of de gemeente zal worden geconfronteerd met een planschadeclaim ter waarde van 2,8 miljoen euro afkomstig van de curator van de failliete projectontwikkelaar Megahome. Het debat is het slotstuk van een periode waarin de curator de druk op de wethouder en de raad steeds meer heeft opgevoerd zodat ze zouden afzien van de bestemmingsplanwijziging.  De wethouder heeft juist geprobeerd draagvlak bij de raad te vinden om de wijziging goedgekeurd te krijgen. De raad is vanavond aan zet om te bepalen wie er gelijk heeft.

Waar gaat het precies om? De Twentse projectontwikkelaar Megahome koopt in 2001 de percelen aan de Aletta Jacobslaan om er woningen te gaan realiseren. Er wordt echter nooit een woning gerealiseerd. Als de gemeente in 2016 de Woningvisie voor de komende tien jaar vaststelt, is één van de uitgangspunten dat ze het mes wil zetten in de bestaande woningbouwplannen die niet tot ontwikkeling komen. Dit om meer ruimte te bieden voor nieuwe meer populaire woningbouwplannen. Daarnaast wil de gemeente het huidige groene karakter aan de Aletta Jacobslaan eigenlijk wel graag blijven behouden. Daarom publiceert de gemeente in september 2018 haar voornemen om de bestemming voor de Aletta Jacobslaan te wijzigen van ‘Wonen’ naar ‘Groen’.

Aletta Jacobs Laan

In de tijd dat de gemeente werkt aan de voorbereiding en invulling van de nieuwe Woonvisie 2016-2026 raakt de projectontwikkelaar Megahome in financieel zwaar weer. En wordt in de zomer van 2016, met één van de grootste schuldenlasten ooit in Overijssel, failliet verklaard. Het bedrijf blijkt met een schuldenlast van meer dan 260 miljoen euro nog grote openstaande verplichtingen naar haar schuldeisers te hebben.

Op het moment dat de gemeente haar voorgenomen bestemmingsplanwijziging halverwege september 2018 publiceert, betekent dit voor de eigenaar dat de waarde van de percelen ernstig daalt. Er kunnen immers geen woningen meer op worden gerealiseerd. De curator van Megahome kan daardoor niet anders dan zich sterk te gaan maken voor het behoud van de woonbestemming om zodoende het waardeverlies van een deel van Megahome’s inboedel terug te draaien en de schuldeisers niet voor de kosten van de bestemmingsplanwijziging te laten opdraaien. 

De curator hanteert de strategie dat hij door de gemeente in een hoek is gedreven en niet op de hoogte is gesteld van een op handen zijnde bestemmingswijziging die impact zou hebben op de waarde van zijn eigendommen. Zo geeft hij aan dat hij een week voorafgaand aan de publicatie nog met de gemeente een overleg heeft gehad over de percelen en dat de gemeente zelfs tijdens dit overleg nog met geen woord over de op handen zijnde bestemmingsplanwijziging heeft gesproken. Daar bovenop heeft de curator informeel vernomen dat ambtenaren juist voor dit gebied een bestemmingsplanwijziging wilden omdat Megahome toch failliet was en daardoor niets meer zou gaan ontwikkelen. Het lijkt daarmee dat de gemeente in de Aletta Jacobslaan een makkelijke manier had gevonden om de gewenste ruimte vrij te maken voor nieuwe woningbouwinitiatieven.

                                                                "Woedende Curator"

De curator voert de druk op de raad en het college behoorlijk op in de weken voorafgaand aan deze raadsvergadering. Zo komt hij enkele uren voorafgaand aan de politieke markt over deze bestemmingswijziging met een uitgebreide set aan documenten en plannen die aantonen dat hij wel degelijk recht heeft op planschade en wordt hij tijdens deze politieke markt ondersteund door een advocatenteam bedoeld om de claim kracht bij te zetten. Daarnaast zoekt de curator een aantal keer de media om daar zijn woede, verbazing en ontzetting te uiten over hoe de gemeente omgaat met dit dossier en dat planschade een zekerheid is door deze manier van werken.

De wethouder stelt op zijn beurt dat hij in 2013 na een tweetal niet beantwoorde aangetekende brieven de samenwerking met Megahome heeft opgezegd. Daarnaast is de bestemmingsplanwijziging al in de Woonvisie 2016 duidelijk geworden en moet voor iedere wijziging op basis van de Wet ruimtelijke ordening binnen de wettelijke termijn een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De wethouder heeft het handelen van de gemeente in dit dossier de afgelopen weken voor aanvullende zekerheid ook nog laten toetsen door externe juristen. De wethouder stelt zich daarmee op het standpunt dat Megahome al lang voor de publicatie had kunnen voorsorteren op de bestemmingsplanwijziging en dat de gemeente in dit dossier correct en volgens de procedures heeft gehandeld.

Wethouder Gerrits (Ruimtelijke Ordening)

De wethouder werkt in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering in het technisch beraad en de politieke markt aan het opbouwen van vertrouwen en comfort bij de raad en probeert haar te overtuigen dat de kans dat de bestuursrechter een mogelijke planschadeclaim goedkeurt aanvaardbaar klein is. 

Gedurende het debat in de raadsvergadering van vanavond blijkt dat de strategie van de wethouder de juiste is geweest. Alle fracties (met uitzondering van de PVV) geven goedkeuring aan de bestemmingsplanwijziging. De rationale is dat ze allemaal een onbehaaglijk gevoel aan de opstelling van de curator hebben overgehouden en dat ze zich niet onder druk laten zetten door hem. De raad heeft er vertrouwen in dat de wethouder correct volgens de procedures heeft gehandeld. De raad sluit de rijen en de wethouder heeft zijn doel bereikt. Vooralsnog is er door de curator nog geen planschadeclaim ingediend.

In meer algemene zin is het CDA overigens van mening dat een mogelijke planschadeclaim nooit een reden kan zijn om dan maar af te zien van een nieuw bouwinitiatief als dat initiatief een duidelijke meerwaarde  voor de stad.

Tuindorp 't Lansink

Tuindorp ‘t Lansink

In het tweede gedeelte van de raadsvergadering wordt het nieuwe bestemmingsplan voor Tuindorp ’t Lansink behandeld. Over het bestemmingsplan ontstaat eigenlijk geen discussie en het wordt unaniem aangenomen.

Wel ontstaat er een felle discussie over de motie van Burgerbelangen waarin het college wordt opgedragen om actief te gaan handhaven op de toename van bijgebouwen en zonnepanelen die het unieke dorpsgezicht van Tuindorp ’t Lansink aantasten.

Bewoners maken zich zorgen omdat de meldingen die ze bij de gemeente indienen niet lijken te worden opgevolgd. Deze begrijpelijke motie brengt de burgemeester als verantwoordelijke voor het handhavingsbeleid echter tot een fel betoog waarin hij afraadt om het bestaande piepsysteem in te ruilen voor een recherchesysteem met actieve handhaving. Volgens de burgemeester heeft de gemeente al strenge regelgeving en werkt het piepsysteem juist wel omdat er meldingen binnenkomen bij de gemeente. Punt is natuurlijk wat de gemeente daadwerkelijk besluit te doen met de binnengekomen melding en dat is nou juist precies waarom de bewoners deze motie indienen.

Het CDA begrijpt de motie, maar wil er aan toevoegen dat actieve handhaving in meer gebieden ingezet zou kunnen worden maar dat er dan ook voldoende financiële middelen in de begroting toegewezen moeten worden. Tijdens de stemming wordt de motie met 33 stemmen tegen verworpen, maar het onderwerp van actieve handhaving is wel op de politieke agenda gezet voor de nabije toekomst.

En dan, last but not least, wie strijkt deze week met de politieke eer:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.