Al jaren is het de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Beckum dat er nieuwe woningen bijgebouwd worden. De jeugd kan dan in Beckum blijven wonen en wanneer er voldoende mensen in Beckum (blijven) wonen kunnen ook de voorzieningen op peil blijven. Dat lijkt eenvoudig toch? De praktijk blijkt weerbarstig. Echter, er zit nu schot in de zaak. Het CDA ondersteunt dit van harte.

Veel dorpen kennen hetzelfde probleem. De jeugd wil, als zij zelfstandig gaat wonen, blijven in het dorp van oorsprong, maar er is geen en/of passende woonruimte beschikbaar. Het gevolg is dat de jeugd het geboortedorp verlaat waardoor er op een gegeven moment te weinig mensen wonen om de voorzieningen overeind te houden. Helaas zien we dit ook in Beckum. Het gevolg is dat er hierdoor te weinig kinderen dreigen te zijn voor het op termijn openhouden van de school. Ook voor TVO wordt het moeilijk om voldoende instroom van jonge jeugd te krijgen om de vereniging ook in de toekomst te laten blijven bestaan. Maar dan blijkt Beckum een dorp te zijn met inventiviteit en daadkracht. Vanuit de lokale samenleving is het initiatief ontstaan voor woningbouw in Beckum. Met de bouw van woningen kan aan de uitstroom van de jeugd een halt worden toegeroepen en de leefbaarheid op peil worden gehouden. Maar dan ontstaat de vraag of er gebouwd kan worden in Beckum en zo ja waar. Voor het CDA was het antwoord op de eerste vraag een volmondig “ja”. Ook in de tijd waarin de woningbouwprogrammering vanuit de provincie slechts beperkte woningbouw binnen de gemeente Hengelo toestond was het voor het CDA altijd duidelijk dat er in Beckum gebouwd moet worden. En dan de vraag waar. Deze vraag is beantwoord door de Beckumers zelf, nl. op veld 3 van TVO. Een goed idee wat het CDA betreft. Zeker omdat dit idee vanuit de samenleving zelf komt. Nu de leden van TVO dit plan goedgekeurd hebben, kan wat het CDA betreft de schop niet snel genoeg de grond in voor de bouw van de geplande 17 woningen.

Is het klaar als dit plan is uitgevoerd? Wat het CDA betreft niet. Dit is slechts een begin. De bouw van 17 woningen is niet voldoende om op de lange termijn de leefbaarheid in stand te houden. Het CDA heeft daarom in zowel politieke markten als in een raadsvergadering van het collega de toezegging van het college gevraagd om op het moment dat daar behoefte aan is meer woningen te bouwen in Beckum. Ook in  de recent vastgestelde woonvisie is nu opgenomen dat er woningen in Beckum gebouwd worden. En tijdens de politieke markten over de woonagenda heeft het CDA er bij de wethouder expliciet aangedrongen zich niet alleen te focussen op de woningbouw op veld 3, maar om juist nu al vooruit te kijken naar een 2e en wellicht 3e locatie waarop in de toekomst gebouwd kan worden. Het CDA is van mening dat wanneer de vraag om een volgende woningbouwproject daar is er snel gestart moet kunnen worden. We kunnen Beckum niet in de kou laten staan.

Ron Wesseling, fractievertegenwoordiger
Woordvoerder fysiek, financiën en gemeentelijke organisatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.