03 april 2017

Verkeersveiligheid

Tijdens het Politiek Forum van 3 april 2017 is het onderwerp verkeersveiligheid aan bod geweest. Als CDA hebben wij de laatste jaren veel aandacht gevraagd voor een aantal onveilige verkeerssituaties. Onderstaand de bijdrage van Judy van der Woning tijdens het Forum.

-------------------------------------------------------------------------------

Dank voorzitter,

Als CDA hebben wij verkeer en veiligheid en daarmee het mobiliteitsplan hoog in het vaandel staan. U geeft aan dat u recentelijke gegevens verwerkt in het rapport. Dat vinden wij erg fijn. Kunt u ook aangeven of reeds gedane wijzigingen, denk hierbij aan de Schapendijk, hierbij zijn meegenomen. Zo ja, over welk tijdsbestek praten we ongeveer?

Als fractie van het CDA hechten we veel waarde aan de prioriteitenlijst. We hebben niet voor niets het initiatief genomen voor de motie die is ingediend namens de gehele raad en zijn dan ook blij met dit rapport.

Ondanks dat we in Nederland mobiliteit in z'n algemeenheid als veilig kunnen ervaren ten opzichte van bijvoorbeeld andere landen, geeft deze lijst wel aan dat er nog veel vraag is om een veilige situatie te creëeren dan wel de beleving hiervan te vergroten. Dit is iets dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Er zal dan ook snel een begin gemaakt moeten worden met een eerste stap. Ook de fractie van het CDA begrijpt dat we niet alles tegelijk en in een keer kunnen aanpakken, dat in bepaalde situaties een integrale aanpak van belang is en dat werk met werk gecreëerd kan worden.

Allereerst een algemene vraag over de prioriteringslijst. Want dat wordt namelijk niet benoemd voor zover wij hebben kunnen lezen. Kunt u ons iets zeggen over de aard of omvang van het letsel dan wel de schade. Wordt dit gemeten, gaat het om bijvoorbeeld schaafwonden, breuken of ernstig letsel? Hetzelfde geldt voor schade, betreft het beperkte schade of grote materiële dan wel immateriële schade? 

Als fractie van het CDA vinden het van groot belang dat de Schapendijk in ieder geval als eerste wordt aangepakt. Wat ons betreft in samenspraak met de buurtbewoners, zodat er niet weer iets wordt uitgevoerd dat achteraf niet de onderstreping van de buurtbewoners kan dragen en het onveilige gevoel vergroot zoals nu is gebeurt, en tevens ook op korte termijn. Wat ons betreft is wachten tot 2018 geen optie. We zullen dan ook tijdens de volgende raadsvergadering hiervoor een motie indienen en hopen dit opnieuw gezamenlijk te doen met de andere fracties. Daarnaast lijkt het ons een logische volgende stap daadwerkelijk voldoende budget te reserveren in de programmabegroting 2018 voor aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid. De prioriteringslijst vormt hierbij een mooi overzicht voor ons als raad. Op het potje kleine verkeersmaatregelen van € 25.000 per jaar kom ik zo terug.

Terug naar het rapport; Het rapport lezende kan geconcludeerd worden dat op diverse wegen te hard wordt gereden en gelukkig gebeuren hier relatief weinig tot geen ongevallen. Het motto voorkomen is beter dan genezen en in het kader van bewust wording en gedragsverandering moet ook daarvoor worden gekeken naar oplossingen in de omgeving zodat dit gedrag vanzelf bijgesteld wordt. Vooruitlopend op diverse mogelijkheden, worden er of zijn er afspraken gemaakt dat meer verkeerscontroles plaatsvinden dan wel snelheidscontroles overigens zonder dat dit vooraf groot wordt aangekondigd?

Als raad is er eerder een pot van €25.000 beschikbaar gesteld in het kader van kleine verkeersmaatregelen. Wat de fractie van het CDA betreft moet helder worden wat er uit deze pot betaald wordt. Wat zijn momenteel de richtlijnen hiervoor? Kunt u ons hier duidelijkheid over geven. In het overzicht dat we van u ontvangen hebben zien we dat het budget ook ingezet wordt voor onderhoud, aanpassing, borden, fietsenstallingen en dergelijke. We vragen ons af of dit de bedoeling was, wat ons betreft niet. Een minimaal budget van 25.000 euro is dan snel op. We zijn ook benieuwd naar de mening van andere fracties betreft de inzet van deze middelen en het doel van de inzet?  Kunt u aangeven wat er nog beschikbaar is in deze pot momenteel? Als wij de prioriteitenlijst afgaan zijn prioriteiten #5 (€1.700,00), #11 (€5.000,00) en #13 (€5.000,00) voorbeelden die direct uit de kleine verkeersmaatregelen pot gefinancierd kunnen worden en daarmee sowieso niet op de lange baan geschoven hoeven te worden.

Judy van der Woning

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.