06 november 2022

Algemene beschouwingen programmabegroting 2023

De begroting die we vandaag gaan vaststellen is beleidsarm. Een bewuste keus omdat we als raad eerst met alle partijen gewerkt hebben aan ons raadsakkoord. Het raadsakkoord is zojuist vastgesteld. Daarmee zijn de kaders voor het college voor de huidige raadsperiode helder. Het college kan dus nu aan de slag met de nadere uitwerking. In het raadsprogramma vragen we het college om in januari 2023 met inhoudelijke voorstellen en een financieel overzicht te komen. Dat is wat ons betreft het moment om het politieke debat daarover te voeren.

Dat betekent voor nu dat we het als CDA Oldenzaal echt kort gaan houden. We stellen onze collegapartijen en het college voor om voor de raadsvergadering waarin de nadere uitwerking wordt besproken en vastgesteld extra tijd te nemen en deze ook om 15.00 uur te laten beginnen. Wij wachten af en zijn zeer benieuwd naar de nadere uitwerking zowel op inhoud als financieel.

We noemen nu een beperkt aantal onderwerpen

 1. Het is al weer een tijd geleden dat het CDA met een voorstel kwam om de hondenbelasting af te schaffen. Na een aantal verlagingen is dat nu vanaf 2023 een feit. Daarmee zijn we af een belasting die absoluut niet meer van deze tijd is en relatief veel kosten met zich meebracht. Daar zijn we blij mee.
   
 2. De omgevingswet is al weer uitgesteld. Steeds vaker horen we van deskundigen twijfel over nut en noodzaak van deze wet en wordt er voor gepleit om de wet niet in te voeren. Wat vindt het college hiervan? Welke gevolgen kan de stikstofuitspraak van de Raad van State hebben voor de bouwprojecten in Stakenbeek en op de Graves-Es? Zijn we nog wel in staat om al onze bouwplannen uit te voeren?
   
 3. Het sociaal domein staat prima omschreven in het raadsakkoord. Wij blijven ons zorgen maken over de budgetontwikkeling. In juni was de berekening van de overschrijding van kosten in de jeugdzorg gebaseerd op de eerste 2 maanden van 2022. Inmiddels zijn we al bijna aan het eind van 2022. Hoe wordt de overschrijding nu ingeschat?
  Wanneer kunnen we voorstellen verwachten voor de voorgenomen ombuigingen die nog gerealiseerd moeten worden en de zogeheten oranje maatregelen?

  Wanneer kunnen we de evaluatie verwachten van het sociaal plein? Bereiken we de doelstellingen? Wat is goed, wat kan beter, wat moet er eventueel anders? Hoe kijken de partners naar elkaar en elkaars rol in het sociaal plein?
   
 4. Een deel van onze inwoners heeft het financieel zwaar door extreem hoge energielasten en een voor Nederlandse begrippen gigantische inflatie. Dat betekent voor het CDA dat we als gemeentelijke overheid lastenverzwaring voor onze inwoners zo veel mogelijk moeten voorkomen. We willen het college nogmaals oproepen het uiterste in het werk te stellen om gemeentelijke tarieven niet te verhogen. 

  Daarnaast willen we graag dat het college de mogelijkheid krijgt om inwoners die echt in de problemen komen snel en adequaat te kunnen helpen. Datzelfde geldt voor verenigingen en stichtingen en wat ons betreft ook kleine ondernemers. Het zal u niet verbazen: Wij zijn voorstander van het instellen van een noodfonds of uitbreiden van het kennelijk bestaande noodfonds. Het amendement dat we daar samen met andere partijen voor indienen wordt straks door de PvdA ingebracht.

Tot slot. Oldenzaal staat er financieel goed voor. We hebben een prima algemene reserve, een prima weerstandsratio en de huidige begroting biedt een ruimte van bijna 3,3 miljoen structureel. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de ontwikkelingen in de wereld en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze stad en haar inwoners. Laten we goed op onze financiën blijven letten en niet te snel en te gemakkelijk geld uitgeven. 

Er kunnen immers zo maar zwaardere tijden komen waarin het hebben van een fatsoenlijke spaarpot van groot belang is. We denken aan de huidige onrust in Europa en de rest van de wereld, maar ook aan de forse investeringen die ons in Oldenzaal te wachten staan en de risico’s die we lopen door bijvoorbeeld kostenverhoging in de bouw en renteverhoging in het algemeen met de nodige gevolgen voor onze kapitaalslasten. Nu naast de ruimte in de begroting ook de septembercirculaire een positief oplevert blijft het goed zuinig te blijven maar moeten we ook durven te investeren in onze mooie stad waar dat het meest nodig is.

We hebben vertrouwen in de nadere uitwerking zowel inhoudelijk als financieel van het raadsprogramma door het college. We zien uit naar het politieke debat daarover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.