06 december 2021

Bijdrage Politiek Forum: Visie op dienstverlening en stadhuis

Op maandag 6 december is de visie op dienstverlening en het stadhuis behandeld in het politiek Forum. Lees onderstaand de bijdrage van CDA raadslid Hennie Maartens. 

----------------

Al met al is op de visie op dienstverlening en de uitgangspuntennotitie stadhuis weinig aan
te merken.

Eerst maar weer een voor ons als CDA open deur. De gemeente is een lerende organisatie.
Dat vraagt om het continu ophalen van feedback en volgen van trends in de samenleving.
Dat schreeuwt natuurlijk om een goed functionerend representatief Oldenzaalpanel en
klantvriendelijk en open participatieplatform.

De toezegging dat dat nader onderzocht wordt is er. Wat ons betreft is het een ook
voorwaarde om het dienstverleningsconcept en de visie op het stadhuis te toetsen bij onze
inwoners (is dit waar men behoefte aan heeft) en gaandeweg op basis van doorlopend
onderzoek aan te passen aan de veranderende behoefte in de samenleving. Dat moet snel
als we onze inwoners serieus willen laten meedenken en -ontwikkelen. En dat moet omdat
“het stadhuis van de toekomst” alleen een succes kan worden als er sprake is van een
gezamenlijke ontwikkeling van gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
inwoners.

En dat kan alleen op basis van oprecht en wederzijds vertrouwen van alle betrokkenen.
Dan hebben we nog wel een aantal stappen te gaan. Dat begint bij vertrouwen van de
overheid in inwoners en organisaties, niet onderzoeken waarom iets niet kan maar als
overheid samen met organisaties en inwoners zoeken hoe iets wel gerealiseerd kan worden.
Dat doen we zeker niet standaard.

De andere kant is natuurlijk het vertrouwen van organisaties en inwoners in de overheid. Dat
is al langere tijd ver te zoeken. Uit alle onderzoeken blijkt dat het vertrouwen van
organisaties en inwoners in de overheid allen maar steeds verder daalt. En dat was ook al
voor corona het geval.

Hoe gaan we dat omdraaien? Kunnen we dat als gemeente? Of is daar meer voor nodig?
Bijvoorbeeld regionaal, provinciaal en landelijk). Ook regionaal bevechten we als overheden
elkaar (denk aan de aandeelhouders van Twence). Het vertrouwen in de landelijke overheid
is bij inwoners minimaal en bij gemeenten ver te zoeken (denk aan financiering Sociaal
Domein). Zonder wederzijds vertrouwen is naar onze overtuiging het beschreven “stadhuis
van de toekomst” onbereikbaar. Dus komt er een plan om het vertrouwen te herstellen?
Kunnen we dat als gemeente alleen? Zo nee, wie of wat hebben we daarbij dan nodig?
Aanvullend hebben we nog een aantal vragen:

1. Het stadhuis is een vrij toegankelijke plek om te ontmoeten, samen te komen en te
werken. Kan dat in de toekomst alleen tijdens kantooruren of ook ’s avonds en in het
weekend?
2. Partijen willen onder voorwaarden de integrale toegang Sociaal Domein in het stadhuis
huisvesten. Hoe concreet (smart) zijn deze voorwaarden geformuleerd? Hoe zijn de
voorwaarden te toetsen?
Hoe en waar ziet de portefeuillehouder de tijdelijke locatie voor de centrale toegang
zolang de visie op het stadhuis nog niet is afgerond en er dus nog niet aan de
voorwaarden wordt voldaan?
3. Vragen m.b.t. multifunctioneel ruimtegebruik.
Door wie kan de ruimte in het stadhuis gebruikt worden? Alleen gesubsidieerde
instellingen? Andere maatschappelijke partners (b.v. WBO)? Zijn zorg gerelateerde
functies mogelijk? Bedrijven? Kunnen verenigingen of stichtingen er gebruik van maken?
Komt de stadhuishal voor meerdere activiteiten beschikbaar? Kan men ruimte ook in
deeltijd (b.v. één keer in de week, één keer in de maand) of incidenteel huren? Wie gaat
het stadhuis exploiteren?
4. Waar werkt de ambtenaar die klantcontact heeft? In het huis van de stad, thuis of zo
dicht mogelijk bij de inwoner? Wacht de ambtenaar af of gat hij/zij eropuit, eropaf?
5. Hoe krijgt een inwoner in de toekomst inzage in zijn of haar dossier en de mogelijkheid
om inhoud eventueel te corrigeren?
6. Samenwerking kan natuurlijk altijd plaatsvinden in het “stadhuis van de toekomst”.
Is dat ook een voorwaarde of zijn we daarin flexibel omdat samenwerkingspartners vaak
ook prima plekken en faciliteiten hebben om samenwerking te initiëren?
Kortom, de basis ligt er, er is nog veel onderzoek nodig. We willen graag de toezegging dat er
geen onomkeerbare stappen worden gezet voordat de visie op “het stadhuis van de
toekomst” is afgerond en door de raad is vastgesteld. En we vragen de raad periodiek en
stapsgewijs mee te nemen in de ontwikkelingen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.