02 november 2022

CDA Oldenzaal stelt vragen over 'gif' treinen over het spoor

“Meer ‘gif treinen’ over het spoor in Twente”, zo luidde de kop op de voorpagina van de Twentse

Courant Tubantia van donderdag 20 oktober jl. Aanwonenden moeten rekening houden met extra

overlast door geluid en trillingen. Oorzaak zijn werkzaamheden aan de Duitse kant van het spoor

waardoor extra gif treinen met name over het spoor via Oldenzaal zullen rijden.
 

Hoewel de kans klaarblijkelijk klein is dat er grote incidenten gebeuren, heeft het bericht binnen de

CDA-fractie Oldenzaal geleid tot grotere zorg dan we al hadden over het spoor in onze stad.

Dit is mede gebaseerd op reacties van een aantal omwonenden. We verbazen ons over de forse

overschrijdingen van de normen. Dit geldt voor de overschrijdingen zoals die nu al plaatsvinden,

maar zeker die verwacht worden met de extra toename zoals in het krantenartikel geschreven.

Vanuit recent ambtelijk contact blijkt dat handhaven op deze overschrijdingen geen optie is.

Volgens het Ministerie is de veiligheid gewaarborgd door de wettelijke grens waarbinnen langs het

spoor niet gebouwd mag worden.


De fractie van het CDA Oldenzaal stelt het college de volgende vragen:
 

1. Deelt het college de toenemende zorg, overlast en gevoel van onveiligheid ten aanzien van

de forse risico-overschrijdingen op het spoor nu, en de verdere toename hiervan als gevolg

van de geschetste ontwikkelingen op het Duitse spoor?

2. Heeft het college inzage in de verwachte omvang van de toename door bovenstaande, maar

wellicht ook door andere factoren en hoe zich deze toename verhoudt ten opzichte van de

huidige overschrijdingen?

3. Is het daadwerkelijk juist dat er niet gehandhaafd kan worden op de overschrijdingen?

4. Welke (veiligheids)maatregelen of acties zijn er reeds genomen en welke moeten er volgens

het college nog genomen worden om de overlast te beperken cq de risico-overschrijdingen in

Oldenzaal binnen de perken te krijgen?

5. Waarom gaat het vervoer als gevolg van de werkzaamheden aan het Duitse spoor niet over

de aangelegde Betuweroute?

6. Kan het college een toelichting geven op wettelijke grens waarnaar het Ministerie verwijst

ten aanzien van de gewaarborgde veiligheid? Hoe wordt daarin de bestaande bebouwing

meegenomen?

7. Welke invloed heeft dit op de bouwplannen in de nieuwe te ontwikkelen fase van

Stakenbeek in Berghuizen?

8. Op welke wijze denkt het college de omwonenden gerust te stellen met de wetenschap dat

dat in de laatste bijeenkomst in de zomer van 2022 onvoldoende is gelukt, blijkend uit een

aantal reacties van aanwezigen?

9. Is er een meldpunt bij de gemeente voor omwonenden?

10. Hoeveel meldingen van overlast en meldingen van zorg heeft de gemeente ontvangen en welke

ontwikkeling ziet het college hierin?

11. Neemt het college actief deel aan, of is het college bereid tot het initiëren van een politieke

lobby in de regio, Tweede Kamer en het Ministerie om Oldenzaal uiteindelijk vrij van gif

treinen te krijgen?
 

Namens de CDA-fractie,
 

Arnoud Wagelaar
José Seijger

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.