07 september 2020

CDA stelt vragen over eigendomssituatie Franciscusschool

In het politiek forum van maandag 24 augustus 2020 heeft de CDA-fractie u (niet voor de eerste keer) gevraagd naar de eigendomssituatie van de Franciscusschool. Aanleiding daartoe was de aantekening in de bouwstenennotitie (de basis voor het door ontwikkelen van het Integraal Huisvesting Plan voor het onderwijs (IHP)) dat er daarover nog een discussie gaande was.

Inmiddels hebben we in een artikel in de Tubantia van donderdag 3 september 2020 kunnen lezen dat met zekerheid gezegd kan worden dat deze school eigendom is van het bestuur van de Plechelmus parochie. Vraag blijft waarom dat niet eerder is uitgezocht zodat de aantekening niet in de bouwstenennotitie had hoeven te staan.

De discussie of deze school niet toch economisch eigendom van de gemeente zou moeten zijn gelet op alle investeringen die in het verleden door de gemeente zijn gedaan moet officieel nog gevoerd worden. Gelet op de reactie van de vicevoorzitter van het parochiebestuur in hetzelfde artikel

"De school is en blijft van ons en dat weet de gemeente ook.

Daar is geen enkele discussie over mogelijk"

lijkt het resultaat al bij voorbaat vast te staan. Volgens de eerste financiële vertaling vergt een revitalisatie van de Franciscusschool een investering van ongeveer 2,7 miljoen euro. Over de vraag of we als overheid wel een dergelijk bedrag moeten investeren in een gebouw dat niet ons eigendom is krijgt onze fractie nu al vragen uit de Oldenzaalse samenleving. Niemand investeert immers een groot bedrag in het huis van een ander.

Voor onze fractie is dat aanleiding om u de volgende vragen te stellen op de eerste plaats om de Oldenzaalse samenleving goed te informeren (inclusief de bij de Franciscusschool betrokken ouders en leerkrachten) en om in de toekomst de goede afweging te kunnen maken:

  1. Kunt u de raad bevestigen dat de Franciscusschool eigendom is van het parochiebestuur?
  2. Welke afspraken zijn er (al dan niet schriftelijk vastgelegd) in het verleden gemaakt met het parochiebestuur over investeren in het gebouw?
  3. We ontvangen graag een overzicht van alle investeringen die we als gemeente in dit gebouw hebben gedaan gedurende de totale levensduur (jaar en bedrag) en, als dat mogelijk is, ook een overzicht van de investeringen van het parochiebestuur!
  4. Wat is de huidige boekwaarde, wat is de getaxeerde waarde bij blijvend gebruik als school en wat is de getaxeerde (markt)waarde bij vrije verkoop in de huidige staat?
  5. Is het gebouw bij de geschatte investering energieneutraal en gedurende hoeveel jaren is het na een dergelijke investering geschikt voor het onderwijs?
  6. Wat kost nieuwbouw voor deze school in een omvang rekening houdend met de prognoses waarin een forse daling van het aantal basisschoolleerlingen in Oldenzaal wordt voorzien?
  7. Is het juridisch mogelijk de school onder te brengen in een vereniging van eigenaren waarin de eigendomsverhouding mede bepaald wordt door de omvang van de investeringen in het verleden, nu en in de toekomst?
  8. Bent u het met onze fractie eens dat er bindende afspraken gemaakt moeten worden over de het toekomstig eigendom voordat er verantwoord een besluit kan worden genomen over een forse investering? Graag een toelichting op uw antwoord.

Namens de fractie van het CDA

Hennie Maartens

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.