29 juni 2020

Kadernota 2020

We zijn over de helft van deze raadsperiode. Tijd voor een terugblik en vooruitblik in deze kadernota. We hebben net kunnen zien in de film wat we als gemeenteraad van ons mooie Oldenzaal allemaal hebben bereikt tot nu toe. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Ik ga de punten niet opnieuw benoemen want de beelden spraken voor zich!

Allereerst wil het CDA stilstaan bij de coronacrisis. Een klap voor de samenleving. De wereld, Nederland en ook Oldenzaal paste zich in razendsnel tempo aan aan de nieuwe situatie. Wanneer er noodzaak is blijkt ons vermogen om aan te passen en te veranderen enorm.

De economie krijgt een enorme dreun en dat wordt door velen persoonlijk gevoeld. Van groot belang voor het welzijn van mensen “ het gevoel van veiligheid” dit viel weg, er ontstond eenzaamheid door het gemis van sociale contacten en er kampten mensen met hun gezondheid.

Er ontstonden echter ook mooie nieuwe initiatieven en er kwam samenwerking en verbinding tot stand. Gelukkig kregen we afgelopen woensdag het bericht dat het de goede kant op gaat en worden veel beperkingen terug gedraaid. Hopelijk zet deze positieve ontwikkeling zich voort..

We kunnen er niet omheen. Financieel en economisch heeft deze crisis grote consequenties ook voor Oldenzaal. We zullen als raad moeten kijken wat dit betekent voor bijvoorbeeld nieuw beleid of nieuwe projecten die nog op de planning staan. We zullen ons wensenlijstje moeten aanpassen. Zoals gevraagd in het filmpje hopen we op input van onze inwoners. Denk mee in wat wel en wat niet. Naast de gevolgen van de crisis kampen we al enige jaren met tekorten op ons sociaal domein.

Op sommige punten hebben we als raad geen invloed, opdrachten die ons worden opgelegd door het rijk maar waarbij de rekening bij de gemeente komt te liggen. Toch moeten we een plan hebben wat wij als Oldenzaal gaan doen om de tekorten terug te schroeven. De lasten neerleggen bij de vastgoedeigenaren door de ozb te verhogen is wat ons betreft de makkelijke weg en niet bespreekbaar. Pak het daar aan waar het mis gaat, anders bedek je de problemen door elders de gaten te vullen. De lekkage is daarmee niet opgelost! Ook in Oldenzaal moeten we toch echt bezig met een plan voor het sociaal domein. De financiële tekorten in één keer wegwerken lukt niet en hoeft wat ons betreft ook niet. Den Haag moet ook de noodzaak gaan voelen om gemeenten te voorzien van de financiële middelen die nodig zijn voor de opgaven die bij gemeenten worden neergelegd. We moeten hier echter niet op blijven wachten. Een plan voor de langere termijn is wat ons betreft wel noodzakelijk!

We willen als CDA in elk geval blijven inzetten op preventiviteit en we blijven dan ook overtuigd dat dit op langere termijn helpt duurdere zorg te voorkomen!

Kom ik tot de vragen en de moties:

Vorig jaar in kadernota heeft het CDA de motie “grip op het sociaal domein” ingediend. Deze is later in de begroting uitgebreid met een aanvulling van GroenLinks door de term “masterplan sociaal domein” toe te voegen. We riepen in deze motie ook op te komen tot 1 frontoffice sociaal domein door het maatschappelijk plein en welzijn samen te voegen. Wat is de stand van zaken wethouder m.b.t. de frontoffice?

Terugkomend op die motie, we hebben nog steeds geen “grip op het sociaal domein”. Toch behelzen de kosten op het sociaal domein de helft van onze begroting. De tijd dringt. We hebben als raad dus handvatten en inzicht nodig vanuit een visie op het sociaal domein om kaders te stellen ter controles en zo grip te krijgen op de tekorten in het sociaal domein.

Daarop roepen we als raad wederom in een gezamenlijke motie op om te komen tot een plan van aanpak te komen. Dit zodat de discussie gevoerd kan worden en de kaders kunnen worden gesteld voor de programmabegroting van 2021.

Als hier externe inhuur voor nodig is omdat de capaciteit er niet is, lijkt ons dit goed om te doen, bovendien kan een frisse blik het traject versnellen en dit lijkt ons nodig. College wilt u ons aangeven wat nodig is om aan de opdracht te kunnen voldoen?

De transitie van het sociaal domein is in Oldenzaal wel goed verlopen, we waren zelfs een voorbeeld voor andere gemeenten. Nu is het tijd om nog meer de omslag te maken richting preventie. Dit levert op de langer termijn een beperking van de kosten op. Daarom dienen we de volgende moties in die alles te maken hebben met preventiviteit en onze jongste jeugd in Oldenzaal. Die hebben immers de toekomst.

Het CDA wil dat lokalen en sportzalen aansluitend aan de schooldag beschikbaar worden gesteld aan scholen t.b.v. samenwerking met sportaanbieders en sociaal culturele aanbieders van activiteiten aan basisschoolleerlingen. Ze kunnen kinderen op laagdrempelige manier meedoen aan allerlei activiteiten na schooltijd. Een eis zou kunnen zijn dat dit gebeurt tegen een gereduceerd tarief, omdat er geen kosten worden berekend voor het gebruik van deze accommodatie op niet courante uren. De zalen en lokalen die toch veelal leeg staan kunnen zo tot ongeveer vier uur worden gebruikt. Het enige wat de gemeente hoeft te doen de ruimte die leeg staat beschikbaar te stellen. De coördinatie kan bijvoorbeeld liggen bij BoesCoolfit of de scholen zelf, de gemeente hoeft hier niet over te gaan. Het is geen verplichting voor scholen om de mogelijkheden te gaan benutten maar wel een optie! We dienen hiervoor een motie in!

 

Kom ik bij de volgende vraag:

Op de locatie Potskamp worden jongerenwerkers ingezet om duurdere zorg te voorkomen. De effecten lijken positief. Kunt u daar iets meer over vertellen wethouder? Is het de bedoeling dit uit te breiden naar de andere locaties van het vo in Oldenzaal?

Ook hier wil het CDA de volgende stap nemen als het gaat om preventiviteit. Die kan niet vroeg genoeg ingezet worden. Daar ligt wat ons betreft een kans. Intensieve samenwerking tussen het maatschappelijk plein/ jeugdzorg en het onderwijs.

In onze motie jeugdzorg op school roepen we de gemeente en het basisonderwijs op om de samenwerking op te zoeken en te komen tot een integrale aanpak als het gaat om ondersteuning en begeleiding, cq zorg op school. School heeft zorgplicht en de gemeente ook als het gaat om jeugd. De handen ineen slaan door ondersteuning op school en begeleiding vanuit welzijn en het maatschappelijk plein te laten samenwerken op school lijkt ons erg effectief. Dit is ook gebleken in bijvoorbeeld de gemeente Enschede. Door in de nabijheid van het kind en letterlijk vanuit de school te komen tot één plan wanneer nodig, kan men problemen vroegtijdig signaleren en de juiste ondersteuning bieden en docenten en ouders gezamenlijk adviseren. Ook kan eerder opgeschakeld worden wanneer nodig om zo grotere problemen te voorkomen. Door simpelweg van locatie/ werkplek te wisselen kan samenwerking op ondersteuning plaatsvinden dichtbij de leerling, ouders en leerkracht. Een win win situatie wat ons betreft.

 

Ten slotte blijkt de vakleerkracht op iedere basisschool een groot succes. Dit lezen we in de evaluatie maar we horen het ook terug van de leerlingen, ouders en medewerkers van scholen. Sommige scholen hebben het aantal uren al uitgebreid. Preventief werken aan een gezonde leefstijl en sporten op een verantwoorde manier voor alle basisschoolkinderen, wij blijven ons hiervoor inzetten! Oldenzaal mag trots op zijn dat dit bij ons mogelijk is gemaakt. De financiering loopt echter ten einde in 2023 en wij roepen het college op te komen tot een structurele dekking uiteraard in overleg met de basisscholen. We denken dat deze gesprekken nu al gevoerd moeten gaan worden. Je moet er toch niet aan denken dat dit fantastische project na vier jaar stopt? Graag uw reactie wethouder.

Zoals u van het CDA gewenst bent willen we aandacht blijven vragen voor de veiligheid van onze inwoners en bezoekers: Allereerst in het verkeer. Hier willen we niet op bezuinigen. U bent voortvarend te werk gegaan door te komen tot een uitvoeringlijst verkeersknelpunten en een succesvolle aanpak op een aantal verkeersknelpunten. Zorgt u ervoor dat er geld gereserveerd wordt in de komende begroting om verder te kunnen met de uitvoeringslijst en gevaarlijke situaties te kunnen aanpakken. (Wat ons betreft is het bespreekbaar om het geld dat gereserveerd staat voor de pilot gratis parkeren hiervoor te gebruiken).

Daarnaast roepen we als CDA al jaren dat we de eikenprocessierups preventief moeten bestrijden. Gelukkig kwam het bericht dat we dat dit jaar eindelijk gingen doen. Toch lijkt de overlast groter door nesten die niet alleen meer in bomen zich bevinden maar grote getallen op de grond liggen en rupsen op doorreis zijn op het voetpad. Je moet er niet aan denken dat er een nest in de kinderwagen valt of kinderen door de rupsen lopen. Ook voor honden is het wandelen op sommige plekken niet meer veilig. Tot onze verbazing lezen we in een reactie op een filmpje dat er vanuit communicatie wordt aangegeven dat mensen intern zijn niet op de hoogte van het veranderende beleid in de bestrijding van de rups. Ook op een melding wordt niet altijd meer adequaat gereageerd. Een bericht met een melding dat ze niet op korte termijn komen en vervolgens de melding afsluiten getuigd niet echt van een klantvriendelijke houding. Komen we bij de vraag? Hoe gaat het met de aanpak, is deze effectief? Hoe zit het met het budget, is het toereikend voor de bestrijding? Er wordt aangegeven dat het budget op is, klopt dit? Er worden geen afzettingen meer gebruikt en niet overal worden waarschuwingsborden geplaatst. Is dit de bedoeling?

En dan de laatste vraag di gaat over dienstverlening: we hebben u gewezen op het vele zwerfafval of afval dumpen in onze mooie stad. We hebben geruime tijd ( datum???) geleden gevraagd om de openingstijden van ons afvalbrengpunt te verruimen. Graag vragen we u of en wanneer dit gaat lukken? Wellicht zorgt dit ervoor dat men meer gelegenheid krijgt om het afval fatsoenlijk naar de plek te brengen waar het thuis hoort. Kunt u ons aangeven waarom het verruimen of veranderen van de openingstijden zo lang op zich laat wachten?

Tot slot bedanken we als CDA alle medewerkers in dit huis voor hun harde werk vooral in deze laatste bijzondere maanden. Blijf gezond!

Maaike Rödel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.