01 februari 2021

Prioriteiten verkeersknelpunten

In het Politiek Forum van 1 februari wordt de prioriteitenlijst van de verkeerskundige knelpunten in Oldenzaal besproken. Lees onderstaand de bijdrage van Judy van der Woning namens het CDA. 

 

Verkeerskundige knelpunten is voor het CDA Oldenzaal een ontzettend belangrijk onderwerp. Iedereen, maar dan ook iedereen, heeft dagelijks te maken met het verkeer. Veiligheid staat voorop.
Door deze verkeerskundige knelpuntenlijst kunnen we komen tot een goed beleid, die integraal afgestemd kan worden. Het is prettig dat deze twee keer per jaar terugkomt in onze raad, waardoor kunnen we kunnen bijsturen waar nodig. Het schept een duidelijk overzicht. Werk kan met werk worden gecreëerd en financiële bijdragen voor aanpassingen kunnen (indien van toepassing), elders worden opgehaald.

Voordat we ingaan op de stukken zouden we graag van de wethouder vernemen hoe ze er tegen het volgende aankijkt:
Het CDA streeft ernaar om binnen een bepaalde periode te staan in de top 10 notering in de meest toegankelijke gemeente ( ook voor mensen met een beperking). Voorzitter, u zou kunnen denken dat dit onderwerp niet thuis hoort bij deze portefeuillehouder. Niets is minder waar. Het gaat namelijk ook over onderwerpen als losliggende stoeptegels en auto’s die half op de stoep geparkeerd zijn, waardoor rolstoelen hier niet langs kunnen komen of zelfs trottoirs die te hoog zijn voor deze groep, zodat er niet veilig overgestoken kan worden. De maatschappij verandert, we willen en verwachten dat iedereen kan mee participeren. Dan moeten we zorgen dat de omgeving ook dusdanig ingericht is, dat dit kan. Wat het CDA Oldenzaal valt nog een slag te halen voor Oldenzaal!

  • Zou de portefeuillehouder dit willen meenemen in haar overleg met het college? Als daar positief op gereageerd wordt wilt u dan ook aangeven wat voor het college een haalbare periode zou zijn?
  • Misschien is het een idee om eens met bijvoorbeeld de mensen van “een klas op wielen” of andere inwoners met een beperking in gesprek te gaan. Zij kunnen immer het beste aangeven waar de verbeterpunten in Oldenzaal liggen? Graag hierop uw toezegging.

Dan de geactualiseerde prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten zoals die per vandaag is opgeladen. Allereerst het kruispunt Beatrixstraat, Berkstraat, Spoorstraat. Een suggestie die de jeugdraad ons vorig jaar heeft meegegeven tijdens de behandeling van dit onderwerp in het politieke forum. We zien op de lijst dat de verkeersregelinstallaties (VRI) aangepast zullen worden en dat in ieder geval de fietspaden Spoorstraat aan de oostzijde vernieuwd worden en aan de westzijde verdubbeld gaan worden. Daarnaast zal de Berkstraat aan het oostelijke deel worden herinricht. Kan de portefeuillehouder ons hierin meenemen en uitleggen wat precies de bedoeling is? Betekent het overigens ook dat voetgangers en fietsers op dit kruispunt sneller kunnen oversteken dan dat nu het geval is?

Dan de Schipleidelaan. We zijn verheugd dat dit jaar dan eindelijk echt op de planning staat om het kruispunt Schipleidelaan / Oude Almeloseweg aan te pakken. Het heeft lang op zich gewacht en tijdens de vorige bespreking van dit onderwerp leidde het nog tot een aantal vragen. Graag vernemen we van de wethouder of de participatie in dit proces uiteindelijk heeft geleid tot een plan waar in ieder geval het merendeel van de betrokkenen zich aan kan conformeren?
Ook een onderwerp waar het CDA Oldenzaal zich in het verleden en nog elke keer weer heel hard voor maakt, de bewaakte fietsenstalling. Sinds 2015 hebben we in ieder geval al een bewaakte fietsenstalling. Deze zou verplaatst en geüpgraded worden is ons eerder toegezegd. Kan de portefeuillehouder ons vertellen wat de huidige stand van zaken is voor wat betreft de bewaakte fietsenstalling?
30 km zones in wijken vindt het CDA van groots belang. De inrichting van deze straten kan het gedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden, dus maken dat ze zich ook aan de snelheid gaan houden. Blijf vooral in nieuwe wijken in gesprek met nieuwe bewoners om te komen tot een goede en gedragen inrichting van de straat. Dus waar het herinrichting betreft, ook de aan- en omwonenden betrekken.

Voor ons blijft de inrichting van de Dr. Kuyperstraat een enorm aandachtspunt. Deze straat heeft voor nu nog niet uw prioriteit. Maar we zullen hem onder de aandacht blijven brengen. Het is een straat waar veel vrachtverkeer doorheen gaat, hard wordt gereden, veel auto’s staan en onoverzichtelijk is voor het gebruikmakende verkeer. We zien in ieder geval voor deze straat een opening in uw beleid voor 2022/2023. Is dat een juiste aanname? We houden hier aan vast en zullen hier op blijven anticiperen.

De Titus Brandsmastraat, een andere 30 km zone. Volgens mij hebben we al twee jaar de toezegging van u dat deze straat zou worden toegevoegd aan deze lijst. Helaas hebben wij deze toezegging niet terug gezien in de geüpdatete prioriteitenlijst. Ook deze straat is niet ingericht als een 30 km zone. Er wonen relatief veel kinderen in deze straat en ook door de scholen die hier in de buurt gevestigd zijn – Twents Carmel College locatie Lyceumstraat, De Windroos & De Franciscusschool - zijn veel verkeersgebruikers jonge kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat hier pas een aanpak komt als het te laat is. We gaan er dan ook vanuit dat deze straat de volgende keer echt op de lijst staat. Nogmaals uw toezegging.

We zouden graag nog drie afgeronde verkeerskundige knelpunten en de vragen daarover bespreken:
Ten eerste zijn er rondom een aantal scholen veilige schoolzones ingericht. Ook bij een aantal verenigingen is de uitgang verkeersveiliger gemaakt. Hoe wordt hier op gereageerd vanuit de gebruikers? En werkt het ook zo effectief als wij verwacht hadden toen we hierop gingen inzetten? Mocht dit zo positief uitvallen als verwacht, is dan in beeld waar dit nog uitgevoerd moet worden binnen onze gemeente?

Ten tweede de weg achter het winkelcentrum op De Thij. Het betreft de Cato Elderinklaan, Johanna van Burenlaan en Vloedbeldlaan. Daar is een hele mooie verkeerskundige aanpassing gemaakt. Toch komt ons ten gehore vanuit de ondernemers dat er hard gereden wordt. Monitoren jullie dit achteraf nog en is er nog een soort na-evaluatie wat de nieuwe situatie gebracht heeft?

Tot slot de Thorbeckestraat. Tijdens het vorige behandeling van dit onderwerp, heeft u aangegeven dat de gemiddelde snelheid aanzienlijk is teruggebracht in deze straat. Echter werd er toen ook aangegeven dat fietsers zich nog niet veilig voelden. Is jullie bekend wat de ervaring momenteel is? Hebben de gewijzigde (korte termijn) maatregelen het beoogde effect gehad zoals we toentertijd voor ogen hadden? Graag daarop uw antwoord.
Voor wat betreft de lange termijn aanpak is er een andere visie op de verkeersveiligheid voor deze straat uitgesproken. We hebben de toezegging gekregen dat het verkeer omgeleid kon worden door een aanpassing in de aansluiting op de rondweg vanuit onder anderen de provinciale N-wegen (bijvoorbeeld de weg vanuit Weerselo). Er is gevraagd in gesprek te gaan en samen te werken met de provincie voor wat betreft deze aanpak. Kunt u aangeven hoe het ervoor staat met dit overleg en is er al meer bekend over de mogelijke aanpak?

Dus Kortom, wat het CDA Oldenzaal betreft:

  • Ambitie gemeente Oldenzaal om in de top 10 van meest toegankelijke gemeentes te komen.
  • Antwoorden op de vragen stand van zaken rondom kruispunt Beatrixstraat, Berkstraat, Spoorstraat – Schipleidelaan en Titus Brandsmastraat.
  • Voortgang van de plannen en planning rondom Dr. Kuyperstraat?
  • Stand van zaken rondom de bewaakte fietsenstalling?
  • Veilige school- & vereniging zones!
  • Veilige 30 km inrichting in woonwijken!

Judy van der Woning
CDA Oldenzaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.