18 januari 2017

Reactie aan minister Kamp op heroverweging productiewater Schoonebeek

Onderstaand de bijdrage van raadslid Judy van der Woning tijdens het Politiek Forum van 16-01-2017.

Een complex dossier waar sprake is van veel verschillende meningen en veel verschillende belangen. Al met al een dossier waar vertrouwen door de inwoners als erg laag kan worden beschreven evenals het minimale draagvlak dat heerst voor Afvalwaterinjectie onder de Twentenaren. Het gebrek aan vertrouwen en draagvlak wordt vandaag letterlijk onderstreept als Stichting Stop Afvalwater Twente per direct uit de klankbordgroep stapt. Hoe wordt omgegaan met het minimale draagvlak, tot op heden namelijk voor zover wij kunnen beoordelen niets, maar dat kunnen minister Kamp en de NAM natuurlijk anders ervaren dan wij. Als fractie van het CDA hechten wij waarde om dit feit "het minimale draagvlak" te blijven herhalen en hier figuurlijk op te blijven hameren!

De NAM wint sinds 2010 olie bij Schoonebeek, waarbij het overblijvende productiewater wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente. Eind 2014 is onrust ontstaan over de gevolgen van de waterinjectie en in 2015 is lekkage in de transportleiding geconstateerd. Ondanks dat we daar vanavond niet met elkaar over in gesprek gaan, wil ik het toch graag benoemen. Is er sinds die tijd genoeg aan gedaan om angst bij onze inwoners weg te halen?

Op 15 oktober jl. ben ik met Provinciale Statenleden en andere raadsleden uit Twente op werkbezoek geweest bij de NieuweWeme groep. Daar hebben wij toen een waterzuiveringsinstallatie van Salltech bezocht, bekeken en ons laten informeren. Portefeuillehouder, bent u ervan op de hoogte dat er binnen onze eigen gemeentegrenzen een testopstelling van de zuiveringsinstallatie staat? 

In het evaluatierapport van Royal Haskoning, dat begin juli werd gepresenteerd, stond dat het zuiveren van afvalwater een van de vier alternatieven is voor de afvalwaterinjecties in Twentse bodem door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ik kan u aanraden om daar eens een kijkje te nemen, mocht u dat nog niet gedaan hebben.

In de raadsmemo wordt een reactie richting de minister geformuleerd. Namens de fractie van het CDA Oldenzaal, kan ik meedelen dat wij de reactie kunnen onderschrijven. Met name "het aandringen op het uitvoeren van een pilot voor variant 1; volledig zuivering van het productiewater. In deze pilot moeten de diverse zuiveringstechnieken optimaal worden gecombineerd".

Voor de fractie van het CDA is het voor een zaak als deze, met dergelijke omvang, onbegrijpelijk dat in de zuiveringsvariant; bepaalde kostenposten voor sommige aspecten erg hoog worden ingeschat, maar nog zorgwekkende dat er wordt uitgegaan van diverse aannames/schattingen en niet van feitelijke gegevens. Dit roept veel vragen op, maar is voor ons echt onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Wij zijn dan ook van mening, om überhaupt een afweging te maken op feiten en werkelijke informatie, dat de gegevens in het eindrapport van Royal Haskoning over de waterzuivering dienen te worden getoetst bij partijen die de expertise bezitten op dit terrein. Wellicht kan er zelfs een stap verder worden gegaan, iets dat NieuweWeme en Salltech tijdens mijn werkbezoek positief tegenover stonden, was een proefperiode om aan te tonen dat de zuiveringsvariant de beste oplossing is.
Portefeuillehouder, wij wensen u alle succes toe in dit overleg en zouden graag geïnformeerd worden als er informatie te delen is.

Judy van der Woning

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.