Om de dreigende klimaatverandering tegen te gaan zal iedereen in de samenleving meer, dan dat we tot nu toe hebben gedaan, moeten bijdragen om de omschakeling te maken naar hernieuwbare en duurzame energie. De doelstellingen van vermindering van de CO2-uitstoot zullen anders niet worden gehaald. Het CDA-Oldenzaal vindt dat de gemeente daarin een voortrekkersrol moet spelen door enerzijds energie te besparen en anderzijds alternatieve energiebronnen toegankelijk te maken voor de inwoners en bedrijven in Oldenzaal.

Voor het aanwenden van alternatieve energiebronnen zijn zon, wind en bodem van belang. Ook biomassa kan een rol spelen bij de energielevering, maar dat mag geen negatieve invloed hebben op de voedselketen. Het CDA-Oldenzaal wil stimuleren dat de aanwezige daken en dan met name ook bij bedrijven in Oldenzaal zo veel mogelijk gebruikt worden voor de aanleg van zonnepanelen. Aanvullend zal ook windenergie moeten worden bevorderd, waarbij echter duidelijk is dat het relatief kleine grondgebied van Oldenzaal zich niet leent voor de plaatsing van hoge windmolens. In dit kader zal moeten worden samengewerkt met de gemeenten in Noordoost Twente. Het gebruik van energie uit de bodem is alleen wenselijk als vooraf duidelijk is dat de veiligheid en milieuaspecten ook in de toekomst geborgd zijn.

De gemeente Oldenzaal zal op eigen grondgebied het aanwenden van alternatieve energiebronnen zoveel mogelijk moeten bevorderen. En zal uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit in dit kader slimme samenwerkingsvormen met andere overheden, bedrijfsleven en instanties aangaan.
Ook zal de gemeente Oldenzaal zich moeten inzetten om de Oldenzalers meer te informeren over het verminderen van energieverbruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
Bij nieuwbouw zal energie neutrale bouw met klem onder de aandacht worden gebracht middels een goede informatievoorziening en beloningsvormen. Het CDA-Oldenzaal is hierbij voor continuering van de Groene leges.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:  

  • Hernieuwbare en duurzame energie toegankelijk maken!
    Alternatieve energiebronnen inzetten. De daken van woningen en bedrijven zullen optimaal gebruikt moeten worden voor de aanleg van zonnepanelen.

  • Energiebesparing stimuleren!Oldenzalers moeten gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen

  • Energie neutrale nieuwbouw!
    Bij nieuwe woningen worden geen gasleidingen aangelegd voor fossiele brandstoffen en is veel aandacht voor energieneutraliteit.

  • Samenwerking in Noordoost Twente verband betreffende het bereiken van klimaatdoelen!
    Gezamenlijk inzetten op een duurzame energievoorziening door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.