Zorg voor elkaar

Oldenzalers moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Een Oldenzaalse samenleving met een goede sociale verbondenheid, inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals staat voor het CDA-Oldenzaal centraal. Het CDA-Oldenzaal hecht veel waarde aan een samenleving waarbij we werken volgens het principe één gezin, één plan, één hulpverlener. Oldenzalers die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Er moet maatwerk worden geleverd.
In een aantal gevallen kan de gemeente dit niet alleen en heeft ze hierbij hulp nodig van de Oldenzaalse maatschappelijke organisaties en sportclubs. Gezamenlijk kan er gezorgd worden voor een gezonde omgeving voor jong en oud en voor mensen met een beperking!

Als CDA-Oldenzaal willen we het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met WBO Wonen worden gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod gemaakt. Tevens is de mogelijkheid tot woningaanpassingen onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning en moet de blijversregeling, waar CDA-Oldenzaal zich in de afgelopen raadsperiode hard voor heeft gemaakt, gehandhaafd blijven.

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Wij vinden dat de gemeente Oldenzaal niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente.
De gemeente moet creatief meedenken en eraan werken om de mantelzorg te stimuleren. Denk hierbij aan initiatieven en regelingen voor mantelzorgwoningen, activeren van vrijwilligers in de mantelzorg of (stimulerings-)regelingen om “noaberschap” en “buurtzorg” te promoten.
Tenslotte moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente Oldenzaal op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen.

Kortom, CDA-Oldenzaal wil:

  • Oldenzalers die ondersteuning nodig hebben op passende wijze ondersteunen!
    Oldenzalers die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Er moet maatwerk worden geleverd!

  • Zolang mogelijk thuis blijven wonen!
    Het moet voor elke Oldenzaler mogelijk zijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Indien thuis wonen niet meer mogelijk is moet er gezocht worden naar een passende oplossing. Ook hier moet maatwerk geleverd worden. 

  • Zorg voor onze mantelzorgers!
    Mantelzorgers moeten de mogelijkheid krijgen om van tijd tot tijd even op adem te kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.