11 november 2020

“Blijven doen in deze tijd waarin alles anders is….”

Algemene Beschouwingen 2020, tekst door Guus Temmink

Voorzitter,

De uitbraak van het coronavirus eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft geleid tot ongekende omstandigheden. De coronacrisis raakt vele beleidsterreinen van de organisatie van deze gemeente. Wij oordelen het dan ook positief de vele maatregelen die genomen zijn; inrichten van een crisisorganisatie, het borgen van continuïteit van vitale processen en er zijn nauwe contacten met allerlei geledingen in de samenleving zoals ondernemers, organisatoren van evenementen, zorgaanbieders en onderwijs. Daarnaast is getracht de reguliere werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden, waarbij de medewerkers met behulp van digitale (vergader) hulpmiddelen zo veel mogelijk vanuit huis werken. We zijn er nog niet, maar daarvoor dank aan allen die zich op dit punt inzetten.

In dit kader zijn we content dat er een sluitende begroting en meerjarenraming met ruimte voor nieuw beleid voor ons ligt. We kunnen daar allemaal trots op zijn.

Met name voor de zomervakantie  zijn er na overleg processen, procedures maar ook beleidsstukken opgeschort, aangepast of hebben vertraging opgelopen. Twee belangrijke beleidsstukken zijn wat ons betreft de economische agenda en de woonvisie. Wat betreft de economische agenda: deze zal nog dit jaar worden behandeld. Is wat ons betreft een goede timing gezien de tegenkrachten en onzekerheden die bedrijfsleven in brede zin nu op zich afgevuurd krijgen.

Wat betreft woonvisie: je ziet een brede focus ontstaan op dit thema. Bij de landelijke verkiezingen zal het punt breed worden besproken maar ook bij provincie en andere gemeenten meer en meer aandacht hiervoor. Wat onze fractie betreft zo snel mogelijk hier mee bezig in Raalte.

Maar niet alleen binnen onze gemeente maar ook regionaal. Naast wonen zullen andere opgaven zoals bijvoorbeeld RES en bereikbaarheid steeds meer regionale afstemming c.q. regionale samenwerking vragen. Komt toch het punt van politieke legitimiteit weer om de hoek kijken; hoe worden lokale politici bij dit thema betrokken? Hoe komen we voor in het proces te staan? Welke informatie hebben wij als lokale gemeenteraad nodig? Vragen die wij als gemeenteraad nadrukkelijk moeten stellen.

Wat betreft thuiswerken: begin 2020 is gestart met het verder invulling geven aan het huisvestingsconcept. Het lijkt ons goed dat op dit moment pas op de plaats wordt gemaakt en eerst gekeken wordt of er nieuwe uitgangspunten moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld hoeveel m2 hebben we nodig maar ook wat zijn de ervaringen van het thuiswerken. Wat ons betreft wachten we eerst even af als gevolg van verloop corona, voordat we nieuwe plannen gaan maken.

Ook IHP is huisvesting. Namelijk huisvesting voor scholen. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs zal de komende maanden op onze agenda staan. We bedanken de wethouder dat hij met de gemeenteraad eens is om een extra bijeenkomst te organiseren in deze discussie. Het is een langdurig plan en gaat over veel geld. Geeft ons als gemeenteraad ook mooie positie voor in proces.

Wat ook huisvesting is maar dan van een heel andere orde, is huisvesting van kerken. Met een integrale lokale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoed-organisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Volgens het CDA is de bestemming van de vele kerken ook in de gemeente Raalte een zeer actueel onderwerp. De komende tien jaar zullen kerken de deuren moeten sluiten, terwijl ze beeldbepalend voor de dorpen zijn en al eeuwenlang een plaats van samenkomst en verbondenheid. De portefeuillehouder heeft eerder uitgesproken dat de gemeente in overleg met andere stakeholders, een goede rol zou kunnen spelen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op deze religieuze erfgoederen. Uit diverse media media lezen we dat dat er volop wordt nagedacht in de dorpen. Wat ons betreft zien wij een urgentie. Is de wethouder dit met ons eens?

Terug naar de begroting. Zeer belangrijk onderwerp in kwaliteit, de mensen, maar ook in kwantiteit, van geld, is het sociaal domein. Het blijft van belang de ontwikkelingen in het sociaal domein scherp te blijven monitoren. Er ligt een opgave om de tekorten in het sociaal domein via de transformatie zoveel mogelijk terug te dringen. Maar ook samen met VNG te blijven pleiten voor structurele hogere rijksvergoeding. We worden graag proactief geïnformeerd mochten er ontwikkelingen zijn.

Een belangrijk onderdeel van nieuw beleid zijn de gelden van verkabeling hoogspanningsleiding. Waarschijnlijk nog dit jaar horen we hier meer over. Maar kan de portefeuillehouder aangeven of er ook gekeken gaat worden naar eventueel onderzoeken waar die kabel komt te liggen? Wat ons betreft zoeken van natuurlijke plekken, langs fietspaden, wegen etc. in plaats van op de huidige plekken om de kabels in de grond te leggen. Want bij mogelijkheden van iets verleggen van de kabel ontstaat wat ons betreft inbreidingsplekken voor aantal woningen en andere inrichtingselementen en worden de wijken Hartkamp en Raalte zuid niet doorkruist door een lege strook. Doel is om ook te komen tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Op 19 september hadden we met de gemeenteraad een ontspannen en constructieve sessie als voorbereiding op de begroting. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Participatietraject knelpunt Dorpsstraat/Zwolseweg werd door ons genoemd: de wens werd uitgesproken budget vrij te maken voor de start van een participatietraject waarbij het knelpunt van de Dorpsstraat/Zwolseweg wordt aangepakt. De inhoudelijke scope van het traject wordt verbreed o.a. fietsroute en omwonenden worden betrokken middels een participatietraject. Ik dank het College voor deze ondersteuning.

In de Integrale Veiligheidsstrategie hebben we ons als hoofddoel gesteld “het blijven van een veilige gemeente”. Het is makkelijk opschrijven maar de praktijk kent vele ongewilde krachten. Ondermijnende criminaliteit bijvoorbeeld maar ook actuele ontwikkelingen zoals de coronacrisis blijven de argumenten om ook met gelden hier via de begroting aandacht voor de vragen.

Tot slot, we worden via de Stentor door het College uitgedaagd om een slogan te bedenken. Daar willen we ons in de begrotingsvergadering maar niet aan wagen want dan ben ik bang dat we ruim na 22.00 uur hier nog zijn. Maar vanuit mijn hierna benoemde laatste zinnen, ook deels uw laatste zinnen in de aanbiedingsbrief, zijn door de Collegeleden wel aantal onderdelen voor de nieuwe slogan te zien:

Ik citeer: de uitdagingen waar Raalte voor staat vraagt flexibiliteit, wendbaarheid, lef en innovatiekracht om blijvend te kunnen acteren op de continue en snel veranderende omstandigheden. Samen met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners hier vorm en inhoud aan geven.

Voorzitter, ‘gewoon blijven doen’ zou ik zeggen.

Guus Temmink

Fractievoorzitter CDA Raalte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.