11 oktober 2018

CDA Raalte uit zorgen over uitbreidingsmogelijkheid bedrijventerreinen Heino

De bedrijventerreinen in Heino zijn vol. Desondanks zijn er een heel aantal bedrijven geïnteresseerd voor uitbreiding. Het CDA ziet graag de gemeente hierin proactief te werk gaat. Dit kan door het in kaart brengen van de behoefte, bepalen om hoeveel oppervlakte het gaat en het inzichtelijk maken van welke categorie van bedrijvigheid het om gaat.

‘Het is van groot belang dat hier op korte termijn actie op komt. Dit is van belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in Heino en omgeving’ aldus Jeroen Neimeijer, raadslid namens het CDA, ‘zeker nu de plannen voor nieuwe woningbouw ook voortvarend gaan moeten we zorgen dat er ruimte gereserveerd blijft voor bedrijven terrein.’ Neimeijer, nauw betrokken bij de ondernemers uit Heino, heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.

Uit een onlangs ingestuurde brief lijkt het er op dat er vanuit de gemeente al jaren gecommuniceerd wordt dat er voor nieuwe kavels in Heino geen mogelijkheden zijn zolang de Zegge VII niet verder gevuld is. Echter wanneer een bedrijf goede redenen heeft lokaal gevestigd te zijn, zijn hier in de regelgeving mogelijkheden voor. ‘We willen niet dat de Heinose ondernemers zich noodgedwongen buiten de grenzen van onze gemeente moeten gaan vestigen. Heinose ondernemers moeten in Heino kunnen blijven’‘Het is belangrijk dat bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen op het moment dat de markt er om vraagt,’ aldus het CDA raadslid. ‘We hebben tijdens de campagne naar de verkiezingen toe altijd benadrukt dat we het erg belangrijk vinden dat lokale ondernemers zich moeten kunnen ontwikkelen in/of bij haar eigen kern. Dit hebben we ook in het Roalter Akkoord zo weten vast te leggen. Dan moeten we er nu ook naar handelen.’

De gestelde vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is er binnen het college bekend dat er acute vraag is naar uitbreidingslocaties voor bedrijven in Heino?
  2. Is er bij het college bekent dat er aan de voorkant wordt gecommuniceerd dat er in Heino geen kansen zijn en er wordt geadviseerd naar Raalte te gaan?
  3. Zijn hierover gesprekken gaande met bijvoorbeeld ondernemersvereniging Heino Aktief?
  4. Zijn er al mogelijke uitbreidingslocaties in beeld?
  5. Ziet het college bij het op gang brengen van de ontwikkeling een rol voor de gemeente? 
  6. Zou bovenstaande route een goede aanpak zijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.