27 september 2023

Reflectie zomernota 2023

Zomernota 2023 Gemeente Raalte, Reflectie CDA fractie:

Kijken we naar onze eigen privéportemonnee, onze inkomsten en uitgaven, dan zien we dat daar veel verandert. Alles is echt heel veel duurder geworden.
Dat zal voor de financiën van de gemeente Raalte dan ook niet heel anders zijn. De komende jaren worden financieel gezien spannender. Het is dus fijn dat we dan nu al wat extra “vet op de botten hebben”.
Dat zien we dus nu in de zomernota al terug. Belangrijkste oorzaak van fors negatieve resultaat in het meerjarenperspectief is dat we met veel hogere loon- en prijsstijgingen worden geconfronteerd. Deze stiigingen zijn veel hoger dan de compensatie die we hiervoor ontvangen via de algemene uitkering gemeentefonds. Daarbij komt dat vanaf 2026 niet de huidige normeringssystematiek wordt berekend en dit leidt tot forse terugloop van beschikbare middelen.
Het Binnenlands Bestuur uit hier haar zorgen over: “Er moet snel duidelijkheid komen over de financiële situatie van met name van gemeenten vanaf 2026. Gemeenten, maar ook Tweede Kamerleden, waarschuwden al geruime tijd voor het financieel ravijn dat na 2025 zou ontstaan. Om een signaal af te geven aan het rijk adviseert de VNG haar leden om financiële tekorten duidelijk zichtbaar te maken in de begroting.
De zomernota ligt voor ons en geeft een duidelijk beeld voor de komende jaren. De eerste jaren hebben we geen probleem, er zijn met name éénmalige middelen. Maar structureel moeten we ons zorgen maken.
Daarnaast is de druk op de ambtelijke organisatie onverminderd hoog en daarbij zie je ook een hoog ziekteverzuim. Met een ambitieus college en gemeenteraad, vraagt het CDA Raalte zich oprecht af hoe het één zich tot het ander verhoudt. Hoe kunnen we hierin de balans vinden en houden? Welke opgaven zijn voor onze gemeenschap belangrijk en welke opgaven zijn ook uit te voeren en te ondersteunen door de ambtelijke organisatie? We zien dan ook uit naar de begroting om daar met elkaar het goede gesprek te voeren.  Daarbij zullen we met elkaar ook inzetten op van “Nieuw voor oud” beleid.
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee hoor, want we Raalte staat er nu financieel gezien prima voor! Daar mogen we ook trots op zijn.
We moeten alleen met elkaar nadenken hoe kunnen blijven ontwikkelen, ook als het financieel minder gaat.
Voorzitter, we kunnen instemmen met deze zomernota en danken de ambtelijke organisatie voor hun inzet en uitleg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.