15 maart 2024

Toekomst kerkgebouwen

Beantwoording vragen over Toekomst Kerkgebouwen van college aan CDA Raalte fractie - maart 2024

U heeft ons in uw brief van 15 februari 2024 een aantal vragen gesteld over de ontwikkeling en mogelijkheden van de beeldbepalende kerkgebouwen van onze kernen. Dit in het belang van onze inwoners en van de kernen. Hieronder gaan wij op uw vragen in. Aanleiding is het artikel ‘Kerken naar de dokter, een spreekuur over de toekomst van het religieus erfgoed in Overijssel’ in de Stentor van 12 februari jl.

Zijn onze geloofsgemeenschappen, kerkbesturen en plaatselijk belangen actief op de hoogte gebracht over dit kerkenspreekuur?
Voordat het spreekuur ingesteld werd vorig jaar was het Steunpunt Erfgoed Overijssel al actief betrokken bij plannen voor herbestemming van de kerkgebouwen. Vier werkgroepen hebben deelgenomen aan de Leerlijn Behoud het Overijsselse Kerkgebouw van de provincie. Een aantal werkgroepen is door het Oversticht of de ruimtecoach op de hoogte gebracht van het bestaan van het steunpunt. Een belrondje langs de werkgroepen leert dat er twee op de hoogte waren van het spreekuur. De werkgroepen die niet op de hoogte waren hebben daarop informatie en de link naar de site van Erfgoedplatform Overijssel ontvangen.
De Plaatselijk Belangen zijn niet actief gewezen op het spreekuur. De werkgroepen die actief zijn met de herbestemming van de kerkgebouwen, zijn vaak een werkgroep die opereert van een Plaatselijk Belang, maar niet altijd. Soms zitten de vrijwilligers zowel in het PB als in de werkgroep. Wel worden in alle dorpen waar een werkgroep actief is het betreffende Plaatselijk Belang betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Naar aanleiding van uw vraag hebben we de eigenaren van een religieus gebouw in de gemeente eveneens gewezen op het spreekuur.

Nu steeds meer kerken aan de eredienst worden onttrokken, vragen we een stand van zaken van de kerken in de verschillende kernen.
De Pauluskerk in Raalte dorp en de Sint Joseph kerk in Nieuw Heeten zijn aan de eredienst onttrokken.

Zijn er vanuit de kerkenvisie concrete plannen ontwikkeld en wat is de status hiervan?
Tot nu toe heeft een ruimtecoach gesproken met de werkgroep die actief is met de herbestemming van de katholieke kerk in Raalte dorp (Pauluskerk), Broekland, Luttenberg, Mariënheem of van de katholieke kerk in Heeten.
Ook is gesproken over de protestantse kerk de Regenboog in Laag Zuthem.

Raalte dorp, Pauluskerk: Er is een ontwikkelaar in beeld. Er lopen diverse gesprekken tussen gemeente en ontwikkelaar.
Ook is een werkgroep actief die een andere bestemming voor het kerkgebouw voor ogen heeft.
Met de werkgroepen die actief zijn met een herbestemming voor de H. Marcellinuskerk in Broekland, de Sint Cornelius kerk in Luttenberg, de Maria Onbevlekt Ontvangen kerk in Heeten
of de kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opneming in Mariënheem zijn gesprekken gevoerd.
Verdere planvorming wordt momenteel door de initiatiefnemer uitgewerkt.
Laag Zuthem - NGKV De Regenboog: Er zijn gesprekken gevoerd met Plaatselijk Belang Laag Zuthem over toekomstige ontwikkelingen van het kerkgebouw gezien de slechte staat ervan. 
Verdere planvorming wordt momenteel door de initiatiefnemer uitgewerkt.
Nieuw Heeten, Sint Joseph kerk: Stand van zaken is niet bekend.

Waar is behoefte aan t.a.v. toekomstvisie kerkgebouwen gemeente Raalte?
De subsidieregeling Toekomst kerkgebouwen is inmiddels acht keer aangevraagd, waarvan zes keer voor een bijdrage in een haalbaarheidsonderzoek en twee keer voor een bouwkundig onderzoek.
Een aantal werkgroepen heeft op hun verzoek met enige regelmaat contact met degene die deze subsidieregeling behandelt, met een van de Verbinders en/of met een ruimtecoach. Daar is duidelijk behoefte aan. Er wordt meegedacht met het uitwerken van de ideeën, en de plannen die steun van het parochiebestuur hebben worden getoetst aan het geldend beleid en de wet- en regelgeving. De plannen worden met name beoordeeld op of de beoogde nieuwe functie(s) op de locatie past, of het plan aansluit bij de omgeving en of het plan een toegevoegde maatschappelijke functie heeft.
Vanuit één werkgroep die een plan voor een van de aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen heeft gemaakt, wordt uitdrukkelijk naar de gemeente gekeken voor het grootste deel van de benodigde financiering van de realisering van het plan. Ook voor het saneren van het asbestleiendak wordt uitdrukkelijk naar de gemeente gekeken. Drie kerken in de gemeente hebben een asbestleiendak.
Meerdere werkgroepen geven aan dat er behoefte is aan duidelijkheid vanuit de parochie.

Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.