Onderwijs

Wat hebben we al bereikt:

 • Nieuwbouw basisschool de Kwintijn, in Raalte-Zuid
 • Nieuwbouw basisschool St Nicolaas in Lierderholthuis
 • Nieuwbouw Carmel College Raalte
 • Ontwikkeling Nieuwbouw Korenbloem Raalte
 • Ondersteuning Passend Onderwijs
 • Integratie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
 • Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed, wordt georganiseerd door TCR
 • Taalschool voor nieuwkomers in Salland
 • Nieuw Cultuurbeleidsplan met aandacht voor Cultuureducatie en schoolvoorstellingen
 • Ondersteuning van de Cultuursector door Cultuurmakelaar en Cultuurcombinatiefunctionaris
 • Subsidie verstrekt aan de protestantse gemeente voor de restauratie/conservatie van de fresco’s in de Plaskerk
 • Aandacht voor Erfgoed en Historie
 • Ondersteuning De Coöperatie/Maalderij Heino
 • Ondersteuning evenementen zonder verdienmodel
 • Verbouwing Museum de Laarman Luttenberg
 • Voortzetting bespeling Carillon

“Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”

Onderwijs is één van de bouwstenen naar een mooie toekomst. Het tot wasdom latenkomen van de aanwezige talenten. Het CDA bouwt mede aan de toekomst en stelt dan ookalles in het werk om in alle kernen het basisonderwijs te behouden. Kinderen gedijen immershet best in hun eigen vertrouwde veilige leef-woonomgeving. Ouders en onderwijsorganisaties bepalen de inhoud, vorm en organisatie van onderwijs, zoals in de onderwijswet is vastgelegd.
Het CDA vindt dat de lokale overheid naast het zorg dragen voor een adequate en passendehuisvesting ook niet moet schromen om met de onderwijsorganisaties in overleg te tredenom het onderwijs te optimaliseren. Dit geldt voor alle onderwijstypen binnen de gemeentegrenzen.

Het CDA wil dat er voldoende aandacht is voor de opleiding van vaklieden. Denk hierbij aan jongeren die naar het vmbo gaan en doorstromen naar het mbo. Initiatieven die ontmoetingen en nieuwe vormen van onderwijs in technische-, bouw- en installatieberoepen stimuleren zijn daarbij belangrijk. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vereisen steeds meer flexibiliteit van werknemers en werkgevers. Meer vrijheid voor de werknemer vraagt meer en wellicht een ander type ondernemerschap. Bij alle opleidingen dient dan ook aandacht te zijn voor dit veranderende ondernemerschap.

Hier gaan we voor:

 • Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkelingen naar kind centra. Waar voor- en naschoolse opvang, peuterzalen, basisonderwijs en andere organisaties zeer nauw met elkaar samenwerken.
 • Het monitoren in samenwerking met de ouders en onderwijsorganisaties van de onderwijskundige ontwikkelingen en de leerlingenaantallen.
 • De leegstand van leslokalen die door de krimp van de leerlingenaantallen gaande is niet alleen financieel op het onderwijs af te wentelen. Samen zoeken naar bruikbare oplossingen.
 • Schoolgebouwen moeten ‘fris’ zijn en een goed binnenklimaat hebben.
 • Schoolgebouwen moeten voor elk kind een passende plek bieden. Ook als dat aanpassingen vraagt in het belang van het kind.
 • Goede en veilige fietsroutes naar de scholen.
 • Rondom de scholen zones, waar mogelijk gemotoriseerd verkeer gescheiden wordt van de andere verkeersdeelnemers.
 • Adequaat leerlingenvervoer voor die leerlingen die daar op zijn aangewezen.
 • Een meer zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar Centrum Jeugd en gezin op de scholen
 • Het behoud van maatschappelijke stages voortgezet onderwijs.
 • Initiatieven die ontmoetingen en nieuwe vormen van onderwijs in technische-, bouwen installatieberoepen stimuleren.
 • Het organiseren van een “vangnet” voor hen die vroegtijdig het onderwijs ongediplomeerd verlaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.