Energie en duurzaamheid

Wat hebben wij bereikt:

 • Ondersteuning energiepark Heeten
 • Er is meer geld vrijgemaakt voor duurzaamheidsbeleid initiatieven uit de samenleving
 • Energiebesparingsprogramma met particulieren en Salland Wonen
 • Zonnepanelen op Nieuw Tijenraan en gemeentelijke gebouwen
 • Verduurzaming en energie neutraal maken Zwembad Heeten middels Leader
 • Restafval is aanzienlijk minder geworden door hergebruik. Afval is een grondstof voor nieuwe producten. Het CDA steunt ontwikkelingen op dit gebied.

CDA wil dat de gemeente Raalte zich maximaal inzet voor een duurzame samenleving, dooronder andere mee te denken met plannen van particulieren en bedrijven om energie op tewekken of om woningen en/of bedrijfsgronden en -panden te verduurzamen.Er is alleen ruimte voor windmolens en biovergisters op initiatief van bewoners metvoldoende draagvlak in de omgeving en goede landschappelijke inpassing. CDAondersteunt nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van duurzame energie. Voor het opwekkenvan zonne-energie wil het CDA Raalte eerst kijken naar mogelijkheden op daken vanhuizen en schuren. Bij voorkeur wordt er geen landbouwgrond gebruikt.Conform landelijk beleid wordt er extra geïnvesteerd in aanpassen gasloze woningen. Voornieuwe woningen in Raalte welke gasloos en all-electric (energie neutraal) worden gebouwdmoeten stimuleringsmaatregelen worden opgesteld.Het asbestdakenverbod van 2024 maakt het toch al complexe probleem van vrijkomendeagrarische gebouwen nog complexer. Het CDA ondersteunt de stimuleringsmaatregelingenvoor de komende jaren voor de verwijdering van asbestdaken van agrarische gebouwen ende stimuleringsmaatregelen van stortingen van asbest van particuliere daken.Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid om de hoogspanningskabelsbinnen de bebouwde kom ondergronds te brengen. Het CDA Raalte staat positief tegenoverdeze doelstelling, mits ook de provinciale en/of landelijke overheid hier een substantiëlefinanciële bijdrage aan wil(len) leveren. We willen dat de gemeente zich maximaal inzet om de financiering rond te krijgen.

Hier gaan we voor:

 • Positieve houding initiatieven duurzaamheid particulieren en bedrijven
 • Bij raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen
 • Stimuleringsmaatregelingen energie neutraal bouwen
 • Stimuleringsmaatregelingen gasloze woningen
 • Maximale inspanning onderzoek financiële mogelijkheden hoogspanningskabels binnen bebouwde kom ondergronds
 • Stimuleringsmaatregelingen verwijdering asbest daken agrarische gebouwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.