Openbaar bestuur

Actieve gemeente en gezonde financiën

De gemeente heeft als taak om wonen en werken op een goede manier mogelijk te maken.De samenleving verwacht van de gemeente een goede dienstverlening. Daar hebben onzeinwoners recht op: als gemeente ben je er immers voor je inwoners. Het CDA wil krachtigbijdragen aan een slagvaardige gemeente. Wij willen een gemeente zijn van en voormensen. Een gemeente, die dienstbaar is en ruimte biedt aan nieuwe initiatieven. Somsmoeten daarvoor de regels worden aangepast. Maar het betekent ook dat we inwoners actiefwillen uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Dit ook in aanloop naar de nieuweomgevingswet die de komende jaren inhoud krijgt.

Het CDA staat voor een bestuur dat weet wat er leeft in de gemeenschap en korte lijnenheeft met inwoners en vrijwilligers. De landelijke overheid schuift steeds meer taken naar degemeenten toe. Samenwerking is een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnenblijven leveren. Maar het uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt toteen grootschalige en afstandelijke organisatie. Wij blijven streven naar een betrokkengemeente, die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en waar de gemeenteraad een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking.

Ontwikkeling gemeente(raad)

De wijze van werken van de gemeenteraad zal de komende tijd gaan veranderen. CDA zietin de toekomst voor de gemeenteraad heel nadrukkelijk haar rol voorin de planvorming, derandvoorwaarden vast te stellen en de uitvoering vanuit de participatie-gedachte over telaten aan de samenleving.

Het CDA Raalte blijft streven naar een samenleving waar iedereen erbij hoort. Dat vraagterom dat er werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet wordenuitgesloten. Als er iets mis gaat in een mensenleven, dan is er in onze samenleving eenvangnet. Dat vangnet kan niet louter financieel zijn. Het CDA wil dat mensen nagaan wat zijzelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. Gezond leven, steedsblijven leren en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen van het actief deelnemen aande samenleving.

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kandoen, nu en ook de komende generaties. In die samenleving staat niemand er alleen voor.Als ieder verantwoordelijkheid neemt niet alleen voor zijn eigen leven maar ook voor dat vananderen, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordtovergelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld is.CDA Raalte wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, kernen en dorpen, aaneen samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijdiemand is die naar hen omkijkt. Een sterke samenleving van betrokken gemeenschappen isgebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit en geeftmensen directe invloed op hun eigen leefomgeving.

CDA Raalte gelooft in de kracht van de samenleving en wil daarom dat inwoners enverenigingen het ‘Recht om uit te dagen’ (Right to Challenge) krijgen om de uitvoering vaneen collectieve voorziening van de overheid over te nemen. CDA stelt voor om dit dekomende periode via experimenten dit doel te realiseren. Dit kan om van alles gaan: hetonderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorgvoor ouderen.

Kernenbeleid

Het CDA vindt het voor de leefbaarheid in de kernen van groot belang dat er een voorzieningis, waar maatschappelijke, culturele en sociale organisaties en verenigingen gebruik vankunnen maken. Het gezamenlijk beheer en programmering van activiteiten wordtgestimuleerd. Het CDA heeft geïnvesteerd om in iedere kern een duurzame,toekomstbestendige en multifunctionele vitale plek voor alle generaties te realiseren.De dynamiek bevindt zich in de buurten, wijken en dorpen. Ook in Raalte-dorp kan hier meergebruik van worden gemaakt.

Veel plannen uit ons verkiezingsprogramma moeten worden betaald met publiek geld. Geldafkomstig van de belastingbetalers: burgers en ondernemers. Het CDA Raalte wil daaromoverduidelijk aangeven hoe en waaraan wij dat geld gaan besteden. Nu Nederland uit derecessie is gekomen en het financieel weer beter gaat krijgt de gemeente Raalte ook eenhoger bedrag uit het Gemeentefonds. De afgelopen periode heeft de gemeente Raalte doorde recessie een aantal bezuinigingen moeten doorvoeren. Omdat deze bezuinigingenvroegtijdig zijn uitgevoerd zijn de gevolgen voor de inwoners beperkt gebleven. Er is in deafgelopen jaren blijvend geïnvesteerd in diverse sectoren zoals sport, scholenbouw en deMFA’s (Multifunctionele Accommodaties). De gemeentelijke portemonnee is bedoeld om teinvesteren in dienstbare zaken voor iedereen in onze gemeente of om te sparen voorstrategische doelen op de langere termijn. Het CDA Raalte staat voor een solide en stabielfinancieel beleid met een voortzetting van de lage lastendruk voor de inwoners van degemeente Raalte.

Waar gaan we voor:

  • Het CDA wil een ‘track-and-trace’ systeem voor ingediende vragen, zodat betrokkenen altijd kunnen zien hoe het staat met een vraag die uitstaat bij de gemeente.
  • Het CDA wil via experimenten bekijken waar en hoe wijken, dorpen en andere maatschappelijke organisaties taken kunnen overnemen van de overheid.
  • Duidelijke, tijdige en begrijpelijke communicatie door de gemeente.
  • Continuering van de in de afgelopen raadsperiode opgezette actie: De raad op pad (Bezoek van de voltallige gemeenteraad aan alle kernen).
  • Wij zoeken financiële steun bij de Provincie, bij het Rijk en bij Europa.
  • De meerjarenbegroting was en blijft sluitend.
  • De onroerendzaakbelasting (ozb) wordt de komende collegeperiode jaarlijks met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.