24 juni 2017

Geen extra geld naar IGSD zonder goede onderbouwing

Tijdens een lange raadsvergadering op 20 juni sprak Vrouwk Weemstra over de IGSD:

De eerste twee jaar dat de IGSD om extra middelen vroeg voor de organisatie, was de CDA-fractie behoorlijk kritisch over deze verzoeken, voortkomende uit het IGSD-Plan van Aanpak Vertrouwen, Ondernemen & Verbinden.

Het was een ambitieus plan. Het eerste jaar werd het voordeel van de twijfel gegeven en vorig jaar stonden we enigszins met de rug tegen de muur omdat het geld al was uitgegeven c.q. de contracten met de medewerkers al waren verlengd.Ook nu worden we geconfronteerd met een verzoek om extra geld. Het CDA hanteert een consistente lijn als het gaat om onze reactie op de laatste begrotingen. Waar we eerder nog een plan van aanpak hadden om te bediscussiëren, ligt er nu feitelijk niets, geen argumentatie. Het eerdergenoemde plan heeft gezorgd voor extra formatie voor meer uitstroom van cliënten en voor het op orde brengen van het juiste profiel van 450 cliënten (van profiel 4 naar 3 en dit is gerealiseerd). We begrijpen dat er aandacht en zorg nodig is, maar nu ligt er geen plan en we kunnen ook niet anders dan niet in te stemmen met de gevraagde extra middelen.Wij betreuren het zeer dat er geen benchmarkcijfers zijn aangeleverd. Meerdere keren is hierom gevraagd en meerdere keren hebben we aangegeven vergelijkingsgetallen nodig te hebben om zo met uw college i.c. het (dagelijks en algemeen) bestuur van de IGSD te kunnen vaststellen wat de basisformatie is. In ieder geval is er dan een vertrekpunt; en kan worden bekeken op welke gronden dan eventueel extra formatie nodig is. Ook uw college zou toch zelf moeten willen weten wat de caseload is bij de IGSD; hoeveel cliënten op het aantal consulenten en re-integratie-medewerkers!Nu is er onvoldoende onderbouwing en ook de recent aangeleverde motivering verklaart niet hoe je tot die acht ton structureel komt. Het gaat immers om totaal 5 jaar x € 800.000,-- is vier miljoen euro extra, en dat is heel veel geld!

Het is jammer dat we het rapport van de Rekenkamercommissie over dit onderwerp nog niet in ons bezit hebben. Ik heb de conclusies en aanbevelingen uit het eerdere Rekenkamerrapport over de subsidieverlening aan de grotere instelling nog eens nagelezen. Ik constateer dat de raad bij voortduring wordt aangesproken om proactief te zijn en wordt gepusht op een eigenstandige manier de controlerende taak uit te voeren, zo nodig bij te sturen en toe te zien op de inzet van gemeenschapsgeld. Dat geldt uiteraard ook nu.

Voor de CDA-fractie is er nog een belangrijke reden om zeer terughoudend te zijn met extra middelen. Hier wordt het toekomstscenario bedoeld. De gemeenteraad heeft na de evaluatie op 21 maart 2017 besloten om de toegangstaken, de front-office-taken en alle taken rond inkomen en inkomensondersteuning door de afzonderlijke gemeenten te laten uitvoeren. Een terugneming voor de gemeentelijke organisatie en voor de medewerkers. Dit lijkt uit te monden in een ontvlechting. Dit plan van Aanpak ligt er inmiddels en er wordt onderzocht hoe dit op korte termijn te organiseren.Hoe logisch is het dan om extra middelen uit te zetten voor het daaropvolgende jaar? Het lijkt de CDA-fractie van niet.Nu naar de motie van de CU, genuanceerder en een iets andere benadering dan die van de VVD, PvdA en het CDA Het is fijn dat zij de moeite hebben genomen zaken uit te zoeken op detailniveau. We zijn graag bereid hier met hen uit te komen, omdat we willen dat de organisatie op een goede wijze doordraait. Een extra jobcoach en een extra medewerker bij instroom cliënten kunnen wij uiteraard billijken. Wethouder, IGSD-bestuur, neem hierin uw verantwoordelijkheid en ga uw werk doen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.