voor een sterke gemeenschap van Steenwijkerland

 

Het CDA staat voor een sterke gemeenschap van Steenwijkerland

Het CDA kiest voor een sterke gemeenschap  waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en werkt mee. Naast zorgen voor jezelf, ook waar nodig en mogelijk de zorg voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik.

Een sterke gemeenschap betekent ook  een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Verenigingen en vrijwilligers zijn essentieel voor de gemeenschap. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten spreekt vanzelf.

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Veel zaken kunnen alleen gerealiseerd worden als gemeente, regio en provincie nauw samenwerken. Samen krijg je meer voor elkaar, en heb je een sterkere positie richting hogere overheden. We hebben als CDA Steenwijkerland korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken.

 

Gezondheid en welzijn.

Het CDA vindt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk moeten kunnen zijn voor hun leven. Welzijn heeft alles te maken met het gevoel op je plek te zijn en het leven te kunnen leven dat je past in een gemeenschap die naar elkaar omziet. Dat begint bij investeren in sociale en fysieke infrastructuur van woonkernen. 

Het CDA vindt dat inwoners serieus moeten worden genomen en niet meer (te) laat en te versnipperd worden betrokken bij plannen en ontwikkelingen die een woonkern/wijk aangaan (bestemmingswijzigingen, zonneparken, windmolens,..)

Het CDA wil dat in overleg tussen gemeente en bewoners er per kern/wijk een vijfjarenvisie met uitvoeringsagenda wordt opgesteld. Daarin wordt opgenomen welke initiatieven en ontwikkelingen worden voorzien of gewenst voor de betreffende periode. Het gaat dan om behoeften die samenhangen met categorieën bewoners (jeugd, jongeren, ouderen,…) en wensen en plannen die betrekking hebben op infrastructuur en voorzieningen (fietspaden, wandelpaden, duurzaamheid, energietransitie, ….). Hierdoor komen inwoners op een integrale wijze in gesprek met de gemeente over hun wensen  en worden zij vroegtijdig betrokken.

“Werkende armen” wordt steeds meer een begrip in Nederland. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet mee kunnen doen in de samenleving. Het CDA wil dat er een actief en preventief armoedebeleid gevoerd wordt, waarbij de gemeente zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere betrokken organisaties elkaar weten te vinden. Het CDA ziet het Noodfonds als een laatste vangnet.

Sport is belangrijk, in het licht van elkaar ontmoeten, teamspirit, fysiek bezig zijn en plezier. De verenigingen moeten, indien zij dat wensen, indien mogelijk geholpen worden aan een voorziening op NOC/NSF niveau.  Sportverenigingen worden gedragen door vrijwilligers. De gemeente moet zich zo opstellen dat vrijwilligers hun werk kunnen doen.

Hulporganisaties, mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een sterke lokale gemeenschap. Het CDA staat er voor dat de gemeente zich inzet om hen met raad en daad te ondersteunen.

Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving en dragen bij aan saamhorigheid en identiteit in een rijk en gevarieerd verenigingsleven. Het CDA wil kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk houden, bijvoorbeeld via het jeugdcultuurfonds. Op deze manier krijgt elk talent de kans om zich te ontplooien.

Goede musea horen bij het aanbod binnen de recreatieve en toeristische sector in Steenwijkerland. Musea zijn het hele jaar door bij elk weer te  bezoeken. Het CDA wil dat op zo kort mogelijke termijn een nieuw en integraal museum aan de Markt in Steenwijk wordt gerealiseerd. Met gebruik van bestaande panden (gevels) en daarnaast restauratie van de paardenstallen van Spijkervet.

Het CDA hecht aan behoud van de traditioneel cultuurhistorische evenementen in Steenwijkerland. Het CDA zal er voor pleiten dat de provincie deze evenementen als beeldbepalend kwalificeert. Dat biedt steun voor de evenementen en zet Steenwijkerland sterker op de kaart.

 

Wonen en veiligheid.

Passende woonruimte behoort tot de eerste levensbehoeften en is een grondrecht. Het CDA vindt de wachttijden voor passende woningen in Steenwijkerland zowel in de (sociale) huur- als koopsector te lang. De komende bestuursperiode moet hierin verandering komen. De periode van idee of plan tot realisatie moet worden ingekort van 7-8 jaar naar 2-3 jaar. Jaarlijks zullen tenminste 200 extra woningen benodigd zijn. De aantallen te vervangen woningen door sloop komen hier nog bij. Daarom moet het roer drastisch om. De gemeente moet hierbij het initiatief en de regie nemen.

Er moet een Woonplan komen om binnen tien jaar 3000 nieuwe en duurzame woningen te bouwen. Er mag  alleen buiten de bebouwde kommen in de groene weiden gebouwd worden als de gemeenteraad vindt dat dat noodzakelijk is. Vastgelopen bouwprojecten worden losgetrokken met steun van de provincie en de minister.

De woningnood raakt veel jongeren. Wachtlijsten voor een huurwoning zijn oneindig lang en een koophuis is vaak onbetaalbaar. Daarom gaan wij in het Gemeentelijk Woonplan een kwart van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en starters. We verwelkomen een nieuwe vorm van premie A-woningen en maken de startersleningen aantrekkelijker.

In de grotere woonkernen worden levensloopbestendige woningen en appartementen gerealiseerd voor ouderen en mensen die geen behoefte hebben aan grotere gezinswoningen.

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, woonwagen bewoners, “Tiny houses” voor starters en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.

Voor nieuwbouwprojecten komt er een groennorm om de balans tussen wonen, natuur en recreatie te beschermen. Groen groeit mee. Wij zien in houtbouw een duurzaam alternatief voor steen en beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.

In Steenwijkerland verliezen steeds meer agrarische bedrijven hun oorspronkelijke functie. Door een vorm van rood-voor-rood regeling te initiëren, wordt het mogelijk voormalige boerenerven om te zetten naar kleine woongemeenschappen van 3 tot 5  woningen.

Wij geven in de hele gemeente een nieuwe impuls aan stads- en dorpsvernieuwing, met een wijkgerichte aanpak waar slechte woonomstandigheden samenvallen met problemen en achterstanden. Daarbij kan een op te richten en te faciliteren Stichting Stadsherstel Steenwijkerland een belangrijke bijdrage leveren.

Veel wijkteams van de politie zijn structureel onderbezet. Wij willen de basisteams versterken, zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.

Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Wij versterken daarom de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

 

Leren en werken.

Leren en onderwijs vormen de basis van de toekomst van onze kinderen. Het vraagt ook dat we belemmeringen om te leren en door te leren wegnemen en scholieren de tijd en ruimte geven om hun eigen weg te vinden. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De druk op leraren is groot. De tijd die een leerkracht  aan zijn leerlingen kan besteden moet omhoog.

Het voortbestaan van veel kleinere basisscholen staat onder druk. Het CDA staat pal voor de vrije keuze van ouders om de school te kiezen die past bij de opvoeding van hun kinderen. Wij beschermen de ruimte voor het bijzonder onderwijs om zelf invulling te geven aan het onderwijs op basis van godsdienst of levensovertuiging. Wanneer door schaalgrootte het voortbestaan van een vorm van bijzonder onderwijs in gevaar komt vinden wij dat actief gezocht moet worden naar vormen van samenwerking met andere soorten van bijzonder onderwijs en met het openbaar onderwijs.

Scholen moeten zo worden georganiseerd dat docenten hun tijd en energie zoveel mogelijk aan hun leerlingen kunnen besteden. Op dit moment is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in uitvoering. De lijn rondom huisvesting is uitgezet en het CDA staat daar achter.

Daarbij is het van groot belang dat er per locatie goed onderzocht wordt wat de wens en behoefte van de lokale gemeenschap is. Dit belang moet voorop staan bij de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw.

Gezien de forse stijging van bouwkosten en veranderende demografische verschuivingen is het van belang dit huisvestingsplan jaarlijks te herijken. De kwaliteit van het schoolgebouw moet gewaarborgd blijven. Voldoende ventilatie met een optimaal klimaat, ruimte die aansluit bij de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Gefaciliteerd door goede ICT-mogelijkheden. Maar ook ruimte om buiten te zijn.

Goed voortgezet onderwijs in de gemeente Steenwijkerland is een speerpunt. Toegankelijk, hoge kwaliteit, en aansluitend op de behoefte van het (lokale) bedrijfsleven.

Het CDA is voorstander van het onderbrengen van het voortgezet onderwijs op één locatie (unilocatie) in Steenwijk. Hier is al commitment voor in de gemeenteraad, maar moet volgens ons sneller worden gerealiseerd door extra middelen ter beschikking te stellen.  Het voordeel van eén locatie geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert meer sociale cohesie in de gemeenschap. Ook wil het CDA in samenwerking met het bedrijfsleven een afstudeeracademie voor WO en HBO met het programma “NEXT” voor studenten.

Het CDA is van mening dat er in Steenwijkerland een vorm van openbaar vervoer moet komen voor scholieren. Door de uitgestrektheid van Steenwijkerland is de goede bereikbaarheid van scholen ontoereikend.

Het CDA is een voorstander van het gestructureerd samenwerken van organisaties betrokken bij het speciaal onderwijs. Binnen het project “Samen voor Ryan” wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden, laaggeletterdheid  en het voortijdig school verlaten. Het CDA wil deze samenwerking verder ontwikkelen en uitbouwen.

 

Economie en toerisme.

Steenwijkerland is een landelijke en vitale gemeenschap waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Voor het CDA is het belangrijk dat we gebruik maken van de kracht van de gemeenschap, met een goed economisch duurzaam klimaat en sociaal ondernemerschap. Een gemeenschap waar iedereen moet kunnen profiteren van een goed economisch resultaat, rekening houdend met de leefomgeving en de leefbaarheid.

De circulaire economie zal een steeds grotere rol gaan spelen in onze gemeente en we zullen bedrijven stimuleren te verduurzamen en helpen om dit op te pakken, de provincie Overijssel kan hier veel steun aan leveren. Binnen de provinciale afdeling bundelt het CDA de krachten voor een gerichte lobby naar Den Haag en Brussel.

Het CDA wil inzetten op een groenere industrie, en een schone maak industrie. Niet op datacentra die niets toevoegen voor onze gemeenschap. We willen meer in zetten op een (RTC) Regionaal Techniek centrum, dit kan in samenwerking met de ondernemers gerealiseerd worden. Het bedrijfsleven in de gemeente Steenwijkerland staat te springen om mensen die technisch geschoold zijn.

Het CDA wil in samenwerking met het bedrijfsleven (Businessclub) in Steenwijkerland een afstudeeracademie voor WO en HBO met het programma “NEXT” voor studenten. Vooral op het gebied van IT en nieuwe technieken is hier grote behoefte aan, denk aan bedrijven zoals Huisman in Vollenhove. Er moet een miniconcessie openbaar vervoer worden verleend om gezamenlijk met de ondernemers het transport van en naar het werk te regelen.

Samenwerking met de provincie Overijssel en de landelijke overheid moet nog meer gestimuleerd en benut worden, dit om Steenwijkerland een betere positie te geven in de Regio Zwolle. Ook zullen we meer moeten samenwerken met onze meest directe gemeente Meppel en kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen.

Het scheppen van een gunstig woonklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecombineerd met goede dienstverlening is 1 van de eerste vereisten.

Steenwijkerland is een grote agrarische gemeenschap en heeft ook bedrijven zoals Agrifac met vernieuwende technieken voor voedselproductie die zorgen voor een duurzame oplossing voor de landbouw. (Need Farming concept). We zouden dan ook graag zien dat deze sector meer ruimte krijgt en zich verder kan ontwikkelen.

Er lopen diverse initiatieven vast in de regels rondom verkoop aan huis zoals alternatieve eiwitproductie, kleinschalige dierhouderijen, e.d. Het CDA-Steenwijkerland wil maatwerk leveren voor de diversiteit binnen de landbouw en daar waar het kan de huidige economisch gezonde duurzame bedrijven de ruimte blijven geven. Het is van belang dat het één het ander niet in de weg zit. Verschil in bedrijfsvoering vraagt verschil in regelgeving.

Om een versnelling en vermindering van regelgeving  en een gunstiger vergunningsbeleid te realiseren pleiten we voor afschaffing van de welstand commissie en willen de beoordeling overlaten aan ons eigen kundig ambtenaren apparaat. Vermindering van regeldruk blijft voor het CDA een speerpunt.

Voor het probleem van de loswal in Giethoorn moet zo snel mogelijk een oplossing komen. De huidige situatie is zowel voor de ondernemers als de inwoners niet meer leefbaar.

Steenwijkerland is een aantrekkelijke toeristische gemeente met nationale parken Weerribben-Wieden en Giethoorn als internationale trekker. Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor Steenwijkerland. Voor het CDA is duurzaam toerisme een belangrijke factor, maar er moet wel een balans zijn tussen leefbaarheid en toerisme. Het CDA steunt de ontwikkeling van het European Wetland Center in Ossenzijl in het kader van de Regiodeal.

Het CDA vindt dat er in Giethoorn een betaalde parkeerplek moet komen voor de toeristen zodat de inwoners hier minder last van hebben.

Wij willen onderzoeken of een verplichte bijdrage bij een rondvaart een oplossing is voor een bewonersfonds, waar schade en bijdrage aan activiteiten mee betaald kan worden.

Wij pleiten voor een betere handhaving op het varen in Giethoorn, geluidsoverlast (muziekboxen, of meegenomen geluidsinstallaties) van en in de boten moet bestreden worden zodat bewoners en anderen hier geen last van hebben.

Spreiding van het toerisme is belangrijk voor de balans in onze gemeente, daarom is de mobiliteit van groot belang voor Steenwijk, Blokzijl, Vollenhove, Kuinre, Oldemarkt, Wanneperveen, Ossenzijl, Beltschutsloot en Sint Jansklooster. Daarom zijn we voor een versnelde ontwikkeling van een transferium in Steenwijk ( Giethoorn Unesco Frederiksoord)

Het CDA is voorstander van een innovatieve slecht weer voorziening (Attractie beleving) in het buitengebied. 

Het CDA wil een onderzoek doen naar een fietspad van Blokzijl naar Vollenhove naast de dijk via het gemaal en het fietspad tussen Wanneperveen en Giethoorn.( Klosse Gasthuisdijk)

De rondweg om Ossenzijl en om Blokzijl zal (eindelijk) gerealiseerd moeten worden, voor de inwoners is er nu te veel overlast door het steeds drukkere verkeer.

 

Landbouw, natuur, milieu, en energietransitie.

Steenwijkerland is een gemeente met een groot oppervlak waar natuur, landbouw, toerisme, industrie en wonen dicht op elkaar zitten. De landelijke en provinciale overheid vaardigt steeds meer regels uit om van bovenaf te proberen daar regie over te voeren. Het CDA wil af van deze regelzucht. Het CDA wil van regelzucht naar ademruimte. Gemeenschappelijke doelen waarin het belang van elk onderdeel tot zijn recht komt. Waar partijen in overleg met elkaar verantwoordelijkheid nemen.

Het CDA wil dat de gemeente regie gaat nemen om met partijen te komen tot een lokaal perspectief van ruimtelijke ordening waarmee provincie en rijk tegemoet kan worden getreden, en het eigen vergunningenbeleid op wordt gebaseerd.

Het CDA wil meer maatwerk voor de diversiteit binnen de landbouw, en economisch gezonde en duurzame bedrijven ruimte laten. Verschil in bedrijfsvoering vraagt verschil in regelgeving. Het CDA ondersteunt de gebiedsgerichte aanpak stikstof, samen kijken met de bedrijven wat er mogelijk is. Hier passen verplichte bufferstroken/overgangszones rondom de Wieden en Weeribben op landbouwgrond niet bij. Daarnaast kan volgens het CDA onteigening van landbouwbedrijven nooit de basis zijn voor de gebiedsgerichte aanpak.  

Ook de gemeente Steenwijkerland zal zijn bijdrage moeten leveren aan het reduceren van stikstof. Het CDA vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het toekomstperspectief en het verdienmodel van onze agrarische bedrijven.  

In Steenwijkerland wordt er op dit moment door de provincie een groot aantal hectares landbouwgrond omgezet naar nieuwe natuur. Dit gaat ten koste van het areaal landbouwgrond. Hierdoor wordt het voor de agrarische bedrijven lastiger om te extensiveren. Het CDA wil dat de landbouwgronden welke in de toekomst vrijkomen voorbestemd blijven voor de agrarische bedrijven.  

Het CDA wil agrarische bedrijven welke willen verduurzamen en extensiveren doormiddel van natuur inclusieve landbouw stimuleren. Denk hierbij aan omschakelen naar biologisch of toepassen van weidevogelbeheer of akkerranden beheer of andere duurzame manieren van landbouw. Hierdoor komt er een natuurlijker verloop tussen natuur en landbouw binnen de gemeente. Het CDA concludeert wel dat dit moet gaan op vrijwillige basis en dat diversiteit binnen de landbouw een groot goed is. Landbouwbedrijven zowel gangbaar en biologisch of andere vormen behouden wat het CDA betreft een centrale plek binnen de gemeente.  

Het CDA vindt een goede natuur en een goede bodemgezondheid van groot belang. Het is de grond van ons bestaan. De voorwaarde voor onze gezondheid, ons voedsel, ons welzijn en voor een gevarieerde leefomgeving. Het één moet echter niet ten koste gaan van het ander. Het gaat om maatschappelijke waarde.  Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voorop, zodat er ruimte blijft voor alle aspecten.

Ook het CDA wil naar een energieneutraal en duurzaam Steenwijkerland. Meer schone energie en minder afval. Het vroegtijdig betrekken van inwoners moet daarbij centraal staan. Woningcorporaties moeten nadrukkelijk hun rol pakken bij het verduurzamen van de huurwoningen in Steenwijkerland. Het verlagen van de verhuurdersheffing is daarbij een steun in de rug. Het CDA zal in regionaal verband zich hiervoor ook in Den Haag sterk maken.

Grootschalige wind- en zonneparken passen niet in het landschap van Steenwijkerland. Het bestaande elektriciteitsnet heeft daar ook de capaciteit niet voor. Het CDA is voorstander van het opwekken van energie zo dicht mogelijk bij het verbruik. Zonnepanelen op daken, industrie en utiliteitswerken. Kleinschalige windmolens bij boerderij en industrie. Grote industriële energieslurpers zoals bijvoorbeeld datacenters moeten worden geweerd.

Het bestaande gasnetwerk is een waardevolle infrastructuur voor energietransport. Het CDA vindt dat lokaal opgewekt biogas een belangrijke rol moet spelen bij de energievoorziening van Steenwijkerland.

De technieken en efficiency waarmee waterstofgas kan worden geproduceerd maken een snelle ontwikkeling door. Het CDA vindt dat de gemeente samen met Rendo (en overige netbeheerders) moet gaan werken aan het ontwikkelen van waterstofgas tot een belangrijke energiebron voor Steenwijkerland vanaf 2030.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.