13 november 2018

“Bouw geen nieuwe raadszaal in Steenwijkerland”

Voorzitter,

 

Het was even afwachten, met welke plannen dit nieuwe college zou komen. We hadden al een paar concept ambitiekaarten gezien, en er lag een coalitieprogramma. Nu, in deze begroting zien we dan toch eindelijk de koers die dit college wil gaan varen. 

En wij waren positief verrast. Er ligt namelijk een bijzonder ambitieuze begroting, waarvoor onze oprechte complimenten.

Dat betekent overigens niet voorzitter, dat wij ons overal in herkennen en het overal mee eens zijn, maar een grote ambitie kunnen we als CDA zeker waarderen. 

 

Want ambitieus moeten we als gemeente ook zijn. We hebben een prachtige gemeente, volgens mij de mooiste van Nederland.

Een bijzonder actief bedrijfsleven met een bloeiende businessclub, waar we afgelopen vrijdagavond nog een mooi voorbeeld van hebben kunnen zien bij het Gala en de uitreiking van de prijs aan de familie Rook uit Sint Jansklooster als Ondernemer van het jaar. Een mooie start van de Week van de Ondernemer. 

En ook hebben we ambitieuze inwoners. Dit hebben we bijvoorbeeld kunnen zien bij de inzet voor de G1000, waar mooie ambitieuze doelen uit voort zijn gekomen en die we terugzien in de begroting. 

 

Er kleeft echter ook een grote maar aan alle ambities in deze begroting voorzitter. De ambities kosten geld. Veel geld. Geld waarvan we in een heel aantal gevallen nog niet eens helder hebben hoeveel er precies nodig is. Er staan meer dan 50 PM posten in deze begroting. Posten die best wel eens hoog uit kunnen vallen. En dat zou dan kunnen betekenen dat we keuzes moeten gaan maken. Welke zaken worden wel uitgevoerd en welke niet? We begrijpen dat het college deze keuzes nu nog niet wil maken. Toch willen we wel oproepen om de raad zo snel mogelijk te informeren wanneer kosten voor PM posten wel duidelijk worden, zodat er waar nodig, tijdig bijgestuurd kan worden. We hebben dit jaar met het IHP (integraal Huisvestingsplan Onderwijs) kunnen zien dat sommige bedragen toch wel erg kunnen afwijken van de verwachtingen en daarmee gevolgen kunnen hebben voor keuzes in de toekomst. 

 

Maar voorzitter, genoeg daarover, we hebben nog een paar andere punten die we het college graag mee willen geven. 

 

Laten we beginnen met de gemeentelijke belastingen voorzitter. In het coalitieakkoord wordt gesproken over het niet meer dan trendmatig verhogen van de lasten voor de inwoners. In de begroting wordt dit inmiddels beperkt tot enkel de OZB, wat wij jammer vinden. De overige lasten worden deels fors verhoogd, en maar 1 verlaagd. Al met al zal de inwoner meer gaan betalen aan de gemeente, meer dan volgens ons trendmatig is. Over de belastingen willen wij twee opmerkingen maken voorzitter. De ene is dat er zoals verwacht een motie aankomt met betrekking tot het gratis brengen van grofvuil in relatie tot de afvalstoffenheffing. 

De andere is dat wij graag op een ander moment dan nu, tijdens de begroting een discussie in deze raad willen gaan voeren over het gesloten systeem van de OZB. Hoe leggen wij uit aan inwoners dat ze, wanneer hun woning minder waard wordt, ze meer belasting moeten gaan betalen, maar als hun woning in waarde stijgt, ze dit ook moeten? Want dat is wat er feitelijk nu gebeurt. Wij willen dus graag een discussie over dit systeem, een systeem dat wat het CDA betreft niet heilig is. 

 

Een andere belasting, die niet de inwoners raakt, maar wel de ondernemers, is de toeristenbelasting. Wij vinden het niet een handig gekozen moment voor de verhoging voorzitter. De ondernemers hebben hun drukwerk voor 2019 reeds klaar, daar staan de belastingen in vermeld en wij zouden dan ook graag zien dat de verhoging van de toeristenbelasting pas in 2020 doorgang gaat vinden. 

 

Duurzaamheid dan. Zoals aangegeven liggen er ambitieuze plannen, die voortkomen uit de G1000. We zijn blij dat er eindelijk realistisch gedacht en gesproken wordt over windmolens. Toch worden windmolens pas echt rendabel bij grote hoogtes. Als CDA willen we het college wederom oproepen om te investeren in duurzame energie buiten de gemeente, bijvoorbeeld in windmolens op zee. Op die manier zullen wij onze duurzaamheids doelstellingen sneller halen. Bovendien worden de doelstellingen sneller bereikt als het energie verbruik omlaag gaat. En dan dus niet alleen met gas, maar ook met elektra. 

 

Een ander punt dat we aan willen halen voorzitter, zijn de zwembaden. Ze staan even genoemd in de begroting met betrekking tot het exploitatietekort, maar hoe staat het met het andere zorgenpunt bij de zwembaden, het onderhoud?

Is daar inmiddels een gedegen plan voor? Want hier verwachten wij als CDA nog hoge kosten binnen de komende vier jaar. Zeker in een waterrijke gemeente als de onze, vinden wij dat de zwembaden en daarmee de zwemlessen in onze gemeente goed op orde moeten zijn, en dus ook op het gebied van onderhoud. 

 

Wat ook goed op orde dient te zijn, maar wat in begroting niet genoemd wordt, zijn de sportvelden in de gemeente. 

Afgelopen vrijdag stond er nog een stuk in de krant van de problemen bij sv Steenwijkerwold en ook bij andere verenigingen hebben we niet alleen in de winter, maar zelfs deze zomer problemen gezien, o.a. in Vollenhove bij Veno. Daarom zullen we samen met andere partijen een motie indienen, die moet komen tot een plan van spoedige aanpak voor bespeelbaarheid van de sportvelden het hele jaar door. 

 

Een andere motie die we vandaag in zullen dienen is de motie Toegang Maatwerkvoorzieningen, die in de laatste raadsvergadering reeds werd aangekondigd. Deze zullen we straks toelichten. 

 

Een laatste punt voorzitter, waar we als CDA toch wel heel veel moeite mee hebben, is de mogelijke nieuwbouw van een raadszaal. Wij vinden het niet uit te leggen naar onze inwoners dat er bijvoorbeeld niet 100.000 euro extra beschikbaar kan worden gemaakt voor een markt, waar vele mensen van kunnen profiteren, maar dat er al wel over ruim een half miljoen euro wordt gesproken voor een nieuwe raadszaal. De argumenten die er genoemd worden voorzitter, vinden wij niet steekhoudend en lijken ver gezocht. Wij moeten als politiek juist naar de mensen toegaan, laten we investeren in goede mobiele vergaderapparatuur, zodat we kunnen vergaderen in bijvoorbeeld Oldemarkt of Vollenhove, maar wij kunnen het de inwoners niet uitleggen dat we zoveel geld moeten stoppen in iets waar een kleine 50 mensen elke week 1 of 2 avonden gebruik van gaan maken. Ons voorstel is dan ook om snel te stoppen met dit onderzoek en te investeren in zaken waar onze inwoners wel wat aan hebben. 

 

En dat laatste is wat we dit college mee willen geven voorzitter, ga aan de slag met en voor de inwoners en ondernemers van Steenwijkerland.

Voorzitter, het Cda is heel benieuwd of dit college de ambitieuze doelstellingen waar kan maken en we laten ons graag positief verrassen. 

 

En dan nu eindelijk, na een half jaar …….

 

Gewoon Doen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.