13 april 2022

CDA wil meer perspectief in stikstofaanpak

Het CDA is het niet eens met de aanpak die minister Van der Wal voorstelt. "Het CDA vindt dat er veel meer aandacht moet zijn voor financieel – en ondernemersperspectief voor (jonge) agrariërs. Onze boeren zijn van levensbelang. Natuur, platteland en boeren zijn ook in onze gemeente onlosmakelijk met elkaar verbonden en boven alles onmisbaar voor onze voedselvoorziening. Voor een aantal Natura2000 gebieden is de natuurdoelstelling gekoppeld aan de KDW (grenswaarde stikstof) nooit haalbaar, zelfs niet als alle boeren in of nabij deze gebieden stoppen. Daarom willen wij dat in plaats van de omstreden KDW-systematiek een brede benadering van de ontwikkeling van natuurwaarden. Ook dient in plaats van te werken met modellen de daadwerkelijke lokale toestand van kwetsbare natuur en de stikstofemissies te worden gemeten om de toelaatbare stikstofbelasting te bepalen. Er is nu onvoldoende aandacht voor investeren in innovatie en voor duidelijkheid en perspectief en een duurzaam verdienmodel voor de overblijvende (familie)bedrijven", zegt CDA-woordvoerder Clazinus Netjes. De CDA-fractie heeft daarover een aantal vragen gesteld aan het college:

  1. Wat is de visie van uw college op de hiervoor genoemde hoofdlijnenbrief van de minister?
  2. Welk standpunt heeft uw college rekening houdend met deze visie verwoord in de Bestuurlijke Regiegroep op 6 april j.l. bij de behandeling van het startdocument?
  3. Welke consequenties heeft het afhaken van LTO-Noord volgens uw college voor het in gang gezette proces GGA? Deelt u de overwegingen die LTO-Noord tot haar besluit brachten?
  4. Welke stappen gaat uw college zetten om een duurzaam perspectief te bieden aan onze ondernemende agrariërs als onderdeel van een vitaal platteland?
  5. Op welke wijze trekt uw college samen op met Gedeputeerde Staten van Overijssel en oefent u invloed uit op het provinciaal beleid in de richting van de gemeente?
  6. Pas nadat de uitkomsten c.q. besluiten van de Gebiedstafels genomen zijn, komt de raad in beeld om dit te vertalen in ruimtelijk beleid. In het organogram (bijlage 4 Uitgangspunten Gebiedsgerichte Aanpak, werkvergadering 31 maart 2021) is niet aangegeven wanneer en op welke wijze uw college en de gemeenteraden in het kader van het democratische proces in beeld moeten komen. Hoe gaat uw college invulling geven aan dit belangrijke aspect van onze democratische beginselen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.