30 augustus 2021

Perspectief voor Boeren

Ademruimte, maatschappelijke waarde, en bodemgezondheid zijn de centrale onderdelen van de visie van het CDA op het toekomstperspectief voor de landbouw. Maar wat houdt dat meer concreet in voor de boeren in Nederland en Steenwijkerland. Lees hieronder verder over hoe de fractie van het CDA-Steenwijkerland dat ziet.

 

Perspectief voor boeren!

De Nederlandse landbouw staat voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. De onrust onder boeren is sterk toegenomen, maar ook vanuit de maatschappij is de druk hoog. Hoe komen we hier uit? Het CDA heeft landelijk haar rol gepakt om een duidelijke visie te ontwikkelen en om toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland te bieden. Het gaat er om dat een toekomstbeeld wordt geschetst, waarbij exportpositie en dieraantallen een afgeleide is. Nadrukkelijk stelt het CDA dat krimp van de veestapel geen doel is en dat gedwongen opkoop van bedrijven niet aan de orde is.

In dit bericht wordt eerst stilgestaan bij de visie van het CDA-landelijk, vervolgens wordt een vertaalslag gemaakt naar het CDA in Steenwijkerland. Want wat er landelijk gebeurd, raakt ons! Zeker in ons mooie gebied met hoge natuurwaarden. Maar juist dit biedt ook perspectief.

Het CDA ziet rentmeesterschap als een belangrijke kernwaarde. Rentmeesterschap is het creatief doorgeven aan volgende generaties van wat we ontvangen hebben. Oog voor de lange termijn, vanuit historisch perspectief en met empathie voor de ander. De natuur en dieren hebben hun eigen waarde en waardigheid. Wanneer een boer goed is voor zijn dieren of de natuur, geldt dit andersom ook.

 

De visie van het CDA bestaat uit drie onderdelen

Van regelzucht naar ademruimte. De steeds veranderende en toenemende regelgeving maakt boeren moedeloos en is ook niet vol te houden. Het CDA wil dit omdraaien. Uitgaan van vertrouwen in de goede bedoelingen van de landbouw, geeft ruimte voor minder regels. Dan kun je ook langjarig perspectief bieden.

Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde. De economische benadering van de laatste decennia heeft geleid tot de huidige ratrace met vooral verliezers. Het verdienmodel van de boer omvat meer dan alleen marktwaarde. Ook positieve maatschappelijke effecten behoren benoemd en meegewogen te worden in het toekomstige verdienmodel.

Van bodemuitputting naar bodemgezondheid. Een gezonde bodem is de grond van ons bestaan. Het is beter minder van de grond te vragen dan we nu doen, op termijn levert ons dat meer. Niet alleen denken in kwantiteit, maar ook kwaliteit. De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland vraagt meer regie op de ruimtelijke ordening. Functie volgt bodem. Dat geldt voor de landbouw, maar ook voor andere gebruikers, zoals woningbouw, energieproductie en bedrijfsleven.

 

Vertaalslag naar Steenwijkerland

Van regelzucht naar ademruimte. Er lopen diverse initiatieven vast in de regels rondom verkoop aan huis. Alternatieve eiwitproductie, kleinschalige dierhouderijen evenzo. Het CDA-Steenwijkerland wil meer maatwerk leveren voor de diversiteit binnen de landbouw en daar waar het kan de huidige economisch gezonde duurzame bedrijven de ruimte blijven geven. Het is vooral van belang dat het één de ander niet in de weg zit. Verschillen in bedrijfsvoering vraagt dus ook een verschil in regelgeving.

Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde. Er zijn vele plannen om nog meer natuur in ons gebied te ontwikkelen. Het is de vraag of dit nodig is. Als er geen ontkomen aan is, is juist daar een veel grotere rol voor de landbouw en riettelers weggelegd. Minder natuur naar TBO’s; de kennis van de natuur zit in het gebied en bij de lokale bewoners, laten we daar vooral gebruik van maken. De gelden die hiervoor beschikbaar komen gaan zo direct naar diegenen die het werk hiervoor doen.

Functie volgt bodem. Het CDA vindt dat we als gemeente hier een sterkere regie op moeten gaan voeren. Niet alleen de landbouw, maar ook een groot deel van het gebied ervaart de toenemende natuurontwikkeling als verstikkend. Daarnaast zijn er plannen voor zonneparken, die horen niet op goede landbouw- of natuurgrond, maar op daken of taluds. Verder is er de druk van woningbouw op de grond. Eerst herbestemming van bestaand (agrarisch) onroerend goed mogelijk maken. Op die wijze kan er al veel gebouwd worden.

 

Nieuw perspectief

Door bovenstaande plannen te verwezenlijken wordt het mogelijk om voor de landbouw in ons gebied een goed perspectief te bieden. Wat voor agrarische sector geldt, geldt voor de gehele gemeente; Als het de boeren goed gaat, gaat het de maatschappij ook goed en vice versa.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.