19 januari 2022

Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026

In de Woonagenda staat verwoord waar de gemeente de komende jaren op wil inzetten. Namens het CDA heeft Clazinus Netjes de reacties van de fractie verwoord. “Op veel punten deelt de CDA-fractie de visie van het college. Mooi ook dat het college ons standpunt – gedaan bij de scenariobespreking in oktober vorig jaar – om de komende jaren 230 woningen per jaar te bouwen, heeft overgenomen.

Dat betekent concreet 100 woningen per jaar extra, in vergelijking met de afgelopen jaren!”

 

Algemeen

De fractie vindt het merkwaardig dat er geen behoefte zou zijn aan duurdere woningen, terwijl het woningmarktonderzoek aangeeft dat er ca 20% oftewel ca 250 woningen in die categorie nodig zijn.

Het verbaast de fractie dat het college niet wil bouwen in de kleine kernen. Het woningmarktonderzoek is voorbij gegaan aan wensen die leven in dorpen als Wanneperveen (schoollocaties, acties jeugd), Sint-Jansklooster (brief jeugd!) en Ossenzijl (zie de Dorpsvisie, willen 10 sociale huurwoningen).

De kansen die vrij komende agrarische bebouwing biedt, ondersteunen wij in het kader van het leefbaar houden van het platteland. Maar laten we het niet te ingewikkeld maken en vooral pragmatische oplossingen omarmen!

Ditzelfde geldt voor alternatieve woonvormen, waarbij wij denken aan Tiny houses (zoals het concept One van Heijmans) en het idee voor tijdelijke woningen van de heer Oosterhuis uit Zuidveen.

In de visie wordt met geen woord gerept over de behoefte van appartementen, geschat op ca 10%. Daartegenover staat een wens van ca 30% aan patiowoningen. Patiowoningen vergen relatief veel ruimtebeslag. Omdat het hier vooral gaat om woonruimtes op 1 niveau, vragen wij het college nog eens goed te kijken naar deze wat ons betreft scheve verdeling. Omgekeerd zou realistischer zijn, 30% appartement en 10% patio. Wij denken hierbij ook aan de herontwikkeling van de schoollocaties. Dit laatste sluit ook aan bij ons uitgangspunt om conform de Laddertoets binnenstedelijk te bouwen in Steenwijk en waar mogelijk ook in Vollenhove en Oldemarkt.

 

Sociale huur

Volgens de afspraken uit 2018 met de woningcorporaties zouden er de komende 5 jaren 124 sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat worden er nu 140 in 10 jaar. Dit gaat dus terug van ca 25 naar 14 woningen per jaar, terwijl wij toch dachten meer te gaan bouwen, ook in de kleine kernen. Onze fractie deelt deze insteek dus niet.

Onze fractie wil dat de 30% sociale huur- en sociale koopwoningen naar de doelgroepen starters en jongeren gaan met een lager inkomen of starterssalaris.  

Onze fractie steunt het college om 160 vrije sector huurwoningen voor het middensegment door de woco’s te laten bouwen.

 

Rol gemeente

Voor circa 80% oftewel 200 woningen ligt de opdracht bij het college zelf. Dat is een forse opdracht. En die haal je niet met alleen de rollen van faciliteren en regisseren. Wij vinden dat het college actief aan het stuur moet zitten en resultaatgericht moet gaan werken op basis van een actieplan met jaarschijven. Daarvoor is een proces- en projectmatige aanpak cruciaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.