30 november 2020

Beantwoording schriftelijke vragen Soweco door het college van B en W

Hieronder de vragen die door het CDA zijn gesteld en de antwoorden die het College hierop gegeven heeft:

1. Hoe verloopt het proces tot nu toe en wat is nu de stand van zaken mbt het liquidatieplan?

Volgens het toenmalige routeplan zou dit plan er nu moeten liggen. U heeft hierover een brief, d.d. 20 oktober 2020, ontvangen met daarin de stand van zaken met betrekking tot SOWECO. De verwachting is dat eind november het liquidatieplan, de inrichting van de NUO en het lokale inrichtingsplan gereed zijn.

2. Is inmiddels duidelijk hoe de nieuwe uitvoeringsorganisatie eruit gaat zien?

Zie vraag 1.

3. Hoe ziet dit plan eruit? En op welke wijze worden de gemeenten Twenterand, Almelo, Wierden en Tubbergen eigenaar van de NUO?

Voor de realisatie van de nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO) wordt een stichting opgericht door de gemeente Almelo en de gemeente Twenterand De stichting stelt zich ten doel: Het bieden van ondersteuning aan de gemeente Almelo en de gemeente Twenterand bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet en overige wettelijke taken op het gebied van de (sociale) werkvoorziening voor al dan niet arbeidsbeperkte mensen, een en ander op basis van een met ieder van deze gemeenten te sluiten dienstverleningsovereenkomst. Zaaknummer: 44286-2020 Documentnummer: 44286-2020:151180 Het bieden van ondersteuning aan de gemeenten Wierden en Tubbergen op voornoemde gebieden bieden, een en ander op basis van een met ieder van deze gemeenten te sluiten dienstverleningsovereenkomst. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting beperkt zich tot het uitvoeren van de wettelijke taken genoemd en ontplooit geen commerciële activiteiten. De stichting neemt geen mensen in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht of op welke andere wijze dan ook.

4. Wat is de stand van zaken t.a.v. het opstellen van een Sociaal Plan voor zowel SW, perspect, ambtelijk en soflex personeel? En op welke wijze wordt het werkgeverschap voor de Wsw georganiseerd?

Het Sociaal plan wordt meegenomen in het liquidatieplan. Daarnaast is er een adviesaanvraag gedaan aan de OR van SOWECO i.v.m. het overgaan van rechtswege van de SW-medewerkers naar de gemeenten. De gesprekken met de vakbonden zijn inmiddels opgestart.

5. Hoe ziet het inrichtingsplan voor onze gemeente eruit?

In het inrichtingsplan werken we het Lokaal plan uitvoering Wsw verder uit zodat we onze lokale uitvoering kunnen gaan implementeren. Daarvoor beschrijven we de huidige inrichting van de Wsw en de kenmerken van onze Wsw’ers. In het inrichtingsplan houden we er rekening mee dat alle medewerkers met een SW-indicatie vallend onder de gemeente Twenterand, die nu werkzaam zijn bij stichting Larcom te Ommen dat straks ook zullen zijn. Weliswaar komen ook deze medewerkers met een SW-indicatie in dienst bij de gemeente Twenterand maar ook voor hen geldt, net als voor de medewerkers met een SW-indicatie die werkzaam zijn bij Soweco, dat de huidige werkplek ook de toekomstige werkplek is. In het inrichtingsplan wordt beschreven wat de gemeente nodig heeft om vanaf 2021 lokaal uitvoering te geven aan de Wsw. Dit zegt niets over de plek waar die werkzaamheden plaatsvinden. Zaaknummer: 44286-2020 Documentnummer: 44286-2020:151180 In het inrichtingsplan beschrijven we hoe we straks het werkgeverschap en de daarbij behorende werkgeverstaken vormgeven, de dienstverlening die we onze medewerkers met een SW-indicatie en werkgevers bieden en welke organisatie, processen, functies en formatie we daarvoor nodig hebben. Tot slot begroten we het geld dat nodig is om vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk uitvoering te gaan geven aan de taken. Het uiteindelijk doel is dat onze medewerkers met een SW-indicatie zo weinig mogelijk merken van de overgang naar de gemeente en in januari 2021 hun loon ontvangen, zoals zij dat nu van Soweco of Larcom ontvangen.

6. Hoe verloopt het proces van samenwerking tussen bestuur, directie, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad?

De samenwerking is opgepakt vanuit de gezamenlijke uitgangspunten in de contourennotitie. Die uitgangspunten helpen om vanuit de verschillende perspectieven toch gezamenlijk voortgang en resultaat te bereiken. Daar wordt vanuit de verschillende kanten veel energie in gestoken. 7. Wat is het tijdspad de komende periode? We koersen erop dat eind november het liquidatieplan, het inrichtingsplan voor de NUO en het lokaal inrichtingsplan gereed zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.