08 juni 2020

CDA Twenterand stelt vragen over Engbertsdijkvenen

In september 2009 is het gebied Engbertsdijksvenen (EDV) aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor elk Natura 2000-gebied zijn natuurdoelen geformuleerd voor het in stand houden en/of verbeteren van habitattypen en vogelsoorten. Om de habitattypen actief hoogveen en herstellend hoogveen in het natuurgebied te behouden en te herstellen is het nodig het gebied te ‘vernatten’. Voor het vernatten van het gebied worden interne en externe maatregelen getroffen. Externe maatregelen zijn maatregelen die worden uitgevoerd op gronden (meest agrarisch in gebruik) in en rondom het natuurgebied om het hydrologisch systeem te herstellen en om waterverlies uit het veen te beperken. Deze externe maatregelen van het gebied rondom de EDV heeft de meeste impact op de bedrijven en de bewoners van de percelen rondom de Engbertsdijkvenen.

Er wordt aangegeven dat onze gemeente het standpunt heeft ingenomen dat er een evenwichtige afweging moet plaatsvinden tussen het natuurbelang en het belang van de bewoners en ondernemers rond het gebied. Het CDA Twenterand vindt het belangrijk dat de inwoners en bedrijven centraal staan. Er moet voldoende voor gezorgd worden dat zij op een veilige manier kunnen blijven wonen en op een gezonde basis hun bedrijf kunnen blijven uitvoeren.

Het CDA Twenterand heeft hierover nog de volgende vragen:

A.     Is het college op de hoogte dat de huidige bewoners in dit gebied als eis stellen om in ieder geval te kunnen blijven wonen en dat de BAC heeft toegezegd dat de bewoners kunnen blijven wonen met droge voeten?

B.     Is het college voornemens om, ongeacht welke variant er wordt gekozen en voor de uitvoering, een gedegen onderzoek uit te laten voeren naar de verschillen in natheid van de percelen?

C.      Is het college voornemens om de mitigatie uit te voeren voordat de uitvoering van het project verder opgepakt wordt? Of, wanneer er in fasen wordt gewerkt, de mitigatie in ieder geval tijdens fase 1 wordt uitgevoerd?

D.     Het gehele project vergt veel van de betrokken boerenbedrijven en inwoners. Boerenbedrijven moeten worden geholpen door ze uit te kopen en inwoners door hun percelen voldoende te mitigeren. Hoe denkt het college dat te bewerkstelligen?

E.      Het CDA Twenterand is van mening dat gebiedsmitigatie de voorkeur geniet boven een mitigatie per perceel afzonderlijk. Kan de wethouder een toelichting geven over hoe het college hierover denkt? 


Is het college van mening de doelstellingen Engbertsdijksvenen te kunnen halen? Wordt het gezien de klimaatsverandering/droogte niet een te grote uitdaging om het gebied te vernatten? Is het college voornemens om wellicht de doelstelling bij te stellen?

G.     Heeft het waterwinning gebied Vriezenveen invloed om het onttrekken van water voor Engbertsdijksvenen? Zo nee, hoe kan het niet van invloed zijn, gezien de Pollen lager ligt dan Engbertsdijksvenen?

H.     Welke (nadelige) consequenties kunnen er ontstaan voor de omwonenden door de ingrijpen in de bodem structuur? 

I.       Hoe denkt het college de leefbaarheid van het gebied in stand te houden, indien de landbouw als economische motor uit het gebied verdwijnt?

J.       Zijn er op dit moment concrete plannen voor combi-kansen, bijvoorbeeld een fietspad langs de Gravenlandweg en de Paterswal? Zo ja, welke plannen liggen er? Hoeveel geld is er beschikbaar vanuit de gemeente Twenterand voor de realisatie van combi-kansen?

K.      Hoe denkt het college over de kans om draagvlak te creëren door het woning-contigent voor Vriezenveen, Westerhaar, Kloosterhaar en/of Langeveen? Oftewel, de realisatie van woningen in de omliggende dorpen.

L.      Wat is de exacte begroting van het algehele plan, kan het college daar duidelijkheid over geven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.