10 november 2020

Programmabegroting 2e termijn

Tweede termijn Programmabegroting 2020

 

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om bijvoorbeeld de gezondheidszorg op een fantastische manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de samenleving in de meest brede zin van het woord ontzettend onder druk staat.

De tweede Corona golf is een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, de zorg, de scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. Bij velen staat het water tot aan de lippen en mensen maken zich terecht zorgen over hun gezondheid, hun baan en hun toekomst.

Wij worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, niet naar buiten gaan als het niet nodig is, maximaal 2 personen op bezoek, niet op vakantie, etc. en tijdens het schrijven van deze beschouwing is het nog niet zeker of er extra maatregelen getroffen worden in Twente omdat we op dit moment een zorgregio zijn.

Zeer zorgelijk en daarom hebben we als fractie ook besloten om niet aanwezig te zijn tijdens de bespreking van de Programmabegroting dinsdag 10 november. Als raadslid, zo vinden wij, heb je een voorbeeldfunctie en als wij van al onze inwoners vragen om zoveel mogelijk alle maatregelen op te volgen dan kan het niet zo zijn dat wij dat niet doen.

Er zijn andere mogelijkheden zoals digitaal vergaderen, maar daar heeft het Presidium (de vergadering van de fractievoorzitters) niet voor gekozen. Jammer vinden wij, want het gaat tenslotte om onze gezamenlijke gezondheid. Ieders besluit respecteren wij, maar het neemt niet weg dat wij dit erg jammer vinden.

Wanneer je het besluit neemt om niet aanwezig te zijn heeft dat natuurlijk ook consequenties. Als CDA kunnen we natuurlijk onze inbreng via andere kanalen zoals sociale media en rechtstreeks contact met onze leden (via mail) verspreiden, maar het zelf indienen van moties en amendementen kan nu niet. Jammer, maar dat is de afweging die je maakt. Neemt niet weg dat we natuurlijk wel aan de andere fracties kunnen laten weten dat wij hun moties, mits deze ook in de lijn liggen van onze gedachten over de begroting, kunnen steunen. En daar waar wij de moties en/of amendementen van de desbetreffende fractie ontvangen hebben, hebben we dit ook gedaan. We zijn blij met de fracties die toch het CDA- geluid willen laten horen en willen hun hier oprecht voor danken.

Dan onze beschouwingen op de begroting:

2020 zal voor altijd in ons geheugen blijven als het jaar van de Corona crisis. Er wordt op een andere manier gewerkt en veel initiatieven komen tot stand.

Ook bij de gemeente werken veel mensen thuis, dat is goed. Het digitaal werken en vergaderen is op veel plaatsen ingevoerd en blijkt een goed alternatief. Echter, we krijgen ook signalen vanuit de gemeenschap dat aanvragen bij de gemeente lang blijven liggen, wij merken dat ook in de beantwoording van vragen. Voortdurend is Corona reden van vertraging. Wij begrijpen dat dit vooral in het begin zoeken is geweest, maar het is wel van belang dat ondanks het thuiswerken de dienstverlening weer op orde komt. Wanneer een inwoner of bedrijf een aanvraag indient, is het belangrijk dat die aanvraag binnen de daarvoor staande termijn wordt afgehandeld. Daarmee ondersteunen we onze ondernemers, en voorkomen we dat hun werkvoorraad opdroogt. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat, daar waar de economie door kan gaan, dit ook gefaciliteerd wordt.

Veel verenigingen en instellingen hebben het moeilijk. Ze kunnen hun activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren en evenementen kunnen niet doorgaan. Dat is vervelend voor die clubs maar ook voor onze inwoners. De broodnodige ontspanning kan daarmee niet geboden worden. Daarom is het van groot belang dat sportclubs en maatschappelijke instellingen kunnen blijven voortbestaan. Dat we als gemeente samen met die instellingen optrekken. Ze ondersteunen, klaar staan met begeleiding en zorgen dat ze financieel niet in de problemen komen doordat leden opzeggen en daardoor de huur niet meer betaald kan worden. Kortom, goed en warm overleg is nodig.

Ons is ter ore gekomen dat de verenigingen waar op dit moment niet meer getraind kan worden vanwege de maatregelen toch de huur moet worden doorbetaald.  Dit kan wat ons betreft echt niet. Het is van belang dat verenigingen haar activiteiten zonder zorg voor onvoldoende liquide middelen voort kan zetten. Dat ze zich in deze lastige tijd kunnen focussen op waar ze voor zijn, en vervolgens als de tijd weer aanbreekt, ontspanning kunnen bieden voor onze inwoners.

Wat het CDA betreft zetten we de komende jaren alles op alles om de voorzieningen, verenigingen die we hier in Twenterand samen hebben opgebouwd zo goed mogelijk door de crisis te slepen Dit betekent dat het niet de tijd is voor investeringen in grootse plannen of in forse uitbreidingen van bv het ambtenarenapparaat. Maar begrijp ons goed: er hoeven absoluut geen ambtenaren uit, maar alleen minder extra ambtenaren erbij. Wat het CDA betreft zijn er de afgelopen jaren al genoeg nieuwe ambtenaren aangesteld en zetten we nu in deze crisistijd vooral in op behoud van de voorzieningen die belangrijk zijn voor onze inwoners.

Basis op orde

Het CDA heeft de afgelopen anderhalf jaar met verbazing naar de ontwikkelingen van de Twenterandse politiek gekeken. Te veel op details en niet op hoofdlijnen gedacht, te veel vanuit politieke belangen. Er was gebrek aan samenwerking en geen toekomstvisie. Dat is geen prettig vooruitzicht en dat verdient deze prachtige gemeente niet! Het doel van het CDA is zo snel mogelijk koersen op een financieel gezond Twenterand. Dit kan onder andere door versobering. Ambities moeten worden bijgesteld of we willen of niet. Duidelijke en pijnlijke keuzes moeten nu worden gemaakt en de gemeente moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

Wij hebben daarom de onderstaande overdenkingen meegeven aan het college:

  • Twenterand moet leren van de coronacrisis. Nieuwe, creatieve oplossingen kunnen blijvende oplossingen worden. We doorbreken bureaucratie en regelgeving, passend bij wat mogelijk is binnen de gemeentelijke domeinen.
  •  Maak duidelijk (in een overzicht) voor welke kerntaken we als gemeente echt verantwoordelijk zijn en waarvoor niet. Waar hebben we de keuzes en waar niet.
  • Kom in control bij het Sociaal Domein want dat zijn we nu niet. De meest essentiële en verplichte voorzieningen van de WMO, jeugdwet en Participatiewet houden we in stand. Uitgangspunt blijft 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor alle zorgvragen. Tip: ga zo spoedig mogelijk een grondige analyse (inhoudelijk/procesmatig/    financieel) aan om inzicht te krijgen
  • Kom alleen met plannen/ambities met een deugdelijke inhoudelijk en financiële onderbouwing en dekking
  • Neem de inwoners mee, verbeter de communicatie. Wees zuinig op het vertrouwen van de inwoners. Koester en verbeter dat. Stel zaken niet mooier voor dan ze zijn. Wees open en eerlijk. Ga door met het omvormen van de ambtelijke organisatie in een dienstverlenende organisatie waar iedere medewerker geschikt is voor zijn functie en duidelijk weet wat er van haar of hem verwacht wordt en zorg dat men resultaat ziet van de inspanningen.
  • Selecteer zorgvuldig de diensten en organisaties waarmee je samenwerkt. Maak duidelijke afspraken, stel doelen en controleer zakelijk of deze gehaald zijn.
  • Zonder de goede zorg die onze mantelzorgers in onze gemeente verlenen aan onze kwetsbare inwoners kan Twenterand niet. Er wordt in deze tijd steeds meer een beroep gedaan op de mantelzorger in het algemeen. Deze mensen verdienen onze hulp, ondersteuning en een enorme waardering voor hun belangeloze inzet.
  • Geef geen geld uit wat er niet is! Maak een pas op de plaats, het wensenlijstje van de gemeente is groot, maak verstandige keuzes. Bij twijfel niet doen

 

Wij zijn heel benieuwd hoe bovenstaande zich gaat ontwikkelen, en houden vinger aan de pols.

 

Namens de gehele fractie

Roswitha uitslag van Riggelen

Fractievoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.