06 juni 2018

Reactie coalitieakkoord: Ons gezamenlijk doel moet zijn Twenterand nog beter te maken

Op dinsdag 5 juni is onderstaande reactie gegeven op het coalitie akkoord GBT/CU:

We hebben het coalitie-akkoord ontvangen en er goede nota van genomen

Voor nu lezen wij dat de coalitie ambitieuze plannen heeft en veel zaken wil realiseren.  We zijn echter wel benieuwd naar de definitieve versie met daarin concrete voorstellen.  

Want nu wordt er nog veel volstaan met “het voorbereiden van”,de uitdaging is”, “we streven er naar.

Een akkoord op hoofdlijnen dus waar nog een goede invulling aan moet worden gegeven.

We gaan met elkaar voor een goede, leefbare gemeente voor iedereen.  Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente en dat iedereen met zijn/haar eigen talenten inbreng moet kunnen hebben.

Aangezien het akkoord dus nog weinig concrete voorstellen bevat, wachten wij graag af tot e.e.a. meer is ingevuld en zullen wij daar waar mogelijk, en wij ons erin kunnen vinden,  van harte ondersteunen.

We hebben als fractie aangegeven richting informateur en ook tijdens zijn presentatie van zijn bevindingen dat wij op basis van voorstellen willen reageren en dat wij van een positieve benadering uit willen gaan.

Daar waar het CDA een andere mening of visie heeft zullen we deze t.z.t. vanzelfsprekend kenbaar maken.

Wat ons in het bijzonder  is opgevallen is het feit dat we nu weer voor 4 fte wethouders gaan. Voor een nadeelgemeente zoals de onze is dit opmerkelijk en verbaast het ons dat hiervoor is gekozen.

Ook in de vorige periode was het financieel goed oppassen en  mede daarom is er toen voor gekozen om met 4 wethouders voor 3,2 fte te gaan.  Nu we weten dat er nog veel op ons afkomt en dat we met name binnen het sociale domein grote financiële tekorten hebben,  vinden wij het wel bijzonder  dat er toch gekozen wordt voor 4 fte.

Kortom een ambitieus coalitie-akkoord waarvoor we met name naar de financiële onderbouwing  benieuwd zijn. 

“Ons gezamenlijk doel moet zijn Twenterand nog beter te maken”

Daar willen wij als CDA-fractie ons voor blijven inzetten en zullen wij daar waar mogelijk een bijdrage aan leveren.

Coalitieakkoord GBT/CU nalezen, klik op link

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.