03 juli 2018

Vandaag staat de raadsbrief herpositionering jongerenwerk op de agenda van de raadsdebatten.

De raadsbrief geeft de stand van zaken weer t.a.v. het realiseren van integraal jongerenwerk in de gemeente Twenterand waarin gewerkt wordt met één team en vanuit één visie met een inloop in elke kern met als doel kwaliteit verhogend werk en verminderen van kwetsbaarheid.  Dit is een raadsbesluit vanuit de vorige raadsperiode.

Uit de raadsbrief blijkt dat alle partijen inhoudelijk achter deze realisatie staan en dat er medio 2017 begonnen is met dit proces. Tot eind 2017 verliep dit proces constructief maar vanaf begin januari 2018 bleek dat er met name bij Reflection en SJDH in toenemende mate geen vertrouwen meer was in Stichting ZorgSaam welke zij verwoord hebben in een brief aan de gemeente. Ook Radar, de vierde partij, kon zich herkennen in genoemde punten van Reflection en SJDH, met name op het gebied van Financiën, gaf Stichting ZorgSaam geen openheid van zaken.  Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om intensief samen te werken aldus Reflection, SJDH en in mindere mate Radar.

Naast deze vertrouwensbreuk constateert de gemeente dat er ook verschillen zijn in het vrijwilligersbeleid, het opschalen naar hulpverlening en de omgang met jongeren. Het CDA kan de twijfels begrijpen die de gemeente heeft bij de kans van slagen van dit proces maar ziet wel kansen. De kernachtige stichtingen met veel vrijwilligers zijn effectief in het bereiken van de kwetsbare jongere. Zowel Reflection als SJDH en Radar werken volgens een model dat goed past bij de uitgangspunten van de transformatie in het Sociaal Domein:

-goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, besluiten nemen waarbij de expertise van de jongerenwerker centraal staat, activiteiten samen met de lokale inwoners organiseren en inmenging van bestuurders vooral op faciliterend niveau.

Voor het CDA zijn gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit  belangrijke grondbeginselen. Professionals, vrijwilligers, inwoners zoals jongeren en hun ouders zijn medeverantwoordelijk, hebben medezeggenschap in de te nemen stappen. Aan de jongere zelf wordt gevraagd wat er nodig is en ouders en andere vertrouwenspersonen vanuit de kern en het bestaande netwerk zijn betrokken bij de (preventieve) zorg. Er wordt zorgvuldig omgegaan met gemeenschapsgeld en hierover wordt op transparante wijze verantwoording afgelegd.

Bij Stichting ZorgSaam zien we dat zij bepaald geen koploper zijn op het gebied van de transformatie, uit de raadsbrief blijkt dat de jongerenwerker niet eens aan de gesprekken heeft deelgenomen, maar wel het bestuur.  Ook blijkt uit de raadsbrief dat de houding van voornoemde Stichting niet verbindend is: ze herkent zich niet in de kritiek van de overige partijen t.a.v. transparantie en neemt een passieve houding aan als het gaat om gesprekken te voeren om het vertrouwen te herstellen.

Het CDA ziet kansen bij het aanstellen van een onafhankelijke kwartiermaker die vanuit een heldere visie de partijen met elkaar verbindt. Een kwartiermaker kan obstakels uit de weg ruimen en kan binnen een 3-6 maanden naar de mening van het CDA een stevig kader neerzetten voor integraal jongerenwerk.  De kwartiermaker brengt advies uit aan de gemeente en kan de regierol vervullen.  Een kwartiermaker kost geld, maar levert ook geld op.  Wellicht kan gemeente Twenterand een beroep doen op een rijksbijdrage nu de overheid toegezegd heeft 200 miljoen euro extra opzij te zetten voor gemeenten die stevige tekorten hebben binnen het Sociale Domein. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.