Betaalbaarheid

Als CDA vinden we dat we verantwoord om moeten gaan met geld en willen we een bestuur zijn dat bewust en rechtmatig en daarbij het doel voor ogen houdend besluiten nemen. Daarbij is transparant zijn en verantwoording afleggen leidend. Zo staan we voor het verminderen en sneller aflossen van de schulden, waardoor de toekomstige generatie niet de rekening krijgt. We zijn ons bewust van de maatschappelijke opgave die voor ons ligt met de grote veranderingen in het klimaat duidelijk voelbaar bij een ieder. Om deze veranderingen op te kunnen vangen zijn er ambities nodig die geld kosten. Als CDA kunnen we niet anders dan kijken wat noodzakelijk is en wat de kosten zijn alvorens een besluit te kunnen nemen welke uitlegbaar is aan de inwoners.

Als algemeen bestuur moeten we steeds goed en duidelijk geïnformeerd worden door Dijkgraaf en Heemraden. Zo worden we als algemeen bestuur vooraf betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

  • Door vele ambities naast wettelijke taken moet er constant gestreefd worden naar hogere efficiëntie en kostenbesparing. Het CDA vindt dat er zuinig met middelen moet worden omgegaan. Hierbij hoort ook temporiseren en/of keuzes maken.

  • Het CDA wil blijven investeren in goede technici voor de toekomst. Het aanbieden van traineeships op alle niveaus, en daarnaast ook investeren in goede praktijkopleidingen zijn hierbij van groot belang. Door in te blijven zetten op scholing kunnen we de grote opgaven voor de toekomst aan.

  • Lastenverzwaring en tariefstijging moet zoveel mogelijk beperkt worden. We gaan uit van een lastenverzwaring van maximaal 3%. Maar als hiermee de kerntaken en droogtebestrijding in het geding komt is een verdere verhoging van lasten voor inwoners en bedrijven bespreekbaar voor de komende periode.

  • Het CDA vindt dat de schuldenafbouw in 2028 op een schuldenquote van 250% moet zijn. Dit betekent dat er de komende periode veel afgelost moet worden om dit te halen. Hiermee willen we zorgdragen dat de rekening niet bij onze kinderen wordt gelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.