Veilig

Het CDA erkent deze opgave en wil meewerken aan het blijvend succes van de waterschappen. Nederland, Waterland kan zich niet permitteren om de focus van een van zijn kerntaken af te wenden. Hieronder dragen wij enkele punten aan die de continuering van een veilig waterschap in Nederland waarborgen.

 • Handen af van de dijkzone! Op en rondom een dijk, die nodig is voor de waterveiligheid, dient niet te worden gebouwd. Te allen tijde moet de waterveiligheid voorop staan om te voorkomen dat in tijden van nood handelen niet mogelijk is vanwege particuliere- of bedrijfsbelangen. Ondernemen in de dijkzone is dus alleen mogelijk als dit de waterveiligheid niet in het geding brengt alsook andere belangen zoals Natura 2000
 • Water trekt zich niets aan van landsgrenzen. Veel van ons water komt vanuit Duitsland ons werkgebied binnen. Nederland heeft als benedenstrooms gelegen land bij uitstek belang bij een aanpak van waterproblemen op het niveau van grensoverschrijdende stroomgebieden. Regionaal waterbeheer langs de grenzen van ons land vraagt dan ook nadrukkelijk om grensoverschrijdende afstemming en samenwerking met de buren over de grens. Schoon water in de grensoverschrijdende rivieren en waterlopen, hoogwaterbescherming voor Nederlandse burgers in de regionale riviersystemen, maar ook de uitdagingen van de klimaatverandering zijn onderwerpen die de waterschappen met de Duitse partners verder op moeten pakken. Denk hierbij aan het waarborgen van veiligheid en voorkomen van overlast bij hoogwatersituaties zoals deze zich de laatste jaren regelmatig hebben voorgedaan. De toenemende perioden van droogte en watertekorten vragen om nieuwe oplossingen en een gebiedsgerichte aanpak op stroomgebiedsniveau, waarbij de grens geen belemmerende factor mag zijn. Hiervoor is het CDA ook bereid om samen met Duitsland een bijdrage te leveren in oplossingen.
 • Het CDA wil dat er meer drinkwater uit oppervlaktewater wordt gewonnen om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de natuur en landbouwgrond. Door in de winter vooral oppervlaktewater te gebruiken kan grondwater worden gespaard voor de zomermaanden. Op deze wijze gaan we duurzaam met onze leefomgeving om, echt rentmeesterschap.

 • Het CDA wil inzetten op het hergebruik van afvalwater. Het gaat daarbij om het mogelijk maken van het hergebruik van effluent afkomstig uit de RWZI’s zodat het inzetbaar is voor landbouw irrigatie. Hiermee verminderen we de druk op het grond- en oppervlaktewater.

 • De investeringen en beheerkosten van het waterschap nemen toe samen met de bijbehorende belastingdruk. Het CDA wil dat alle waterschappen in samenwerking met de Unie van Waterschappen de lobby richting de rijksoverheid opstart om de btw-kwijting ook voor waterschappen mogelijk te maken. Het CDA is dan ook van mening dat het waterschap, net zoals gemeente de mogelijkheid moet hebben om het btw-compensatiefonds aan te spreken voor investeringen ten behoeve van waterveiligheid maar ook vanuit het solidariteitsbeginsel. Nu worden de extra kosten die het Waterschap maakt door het niet kunnen aftrekken van btw-kosten betaald door de inwoners en bedrijven. Het CDA stelt dan ook voor dat dit via een waterschap BTW-fonds geregeld moet worden.

 • Het CDA is voor het stellen van reële termijnen voor cruciale installaties en assets ten behoeve van het watersysteem, waterveiligheid en waterketen. En dat deze niet langer lopen dan hun technische levensduur.

 • Het herijkte beleid voor de vangst van muskus- en beverratten is een goed vertrekpunt voor het beheer van veilige dijken in de toekomst. Het CDA wil dat er nieuwe technologieën worden gepionierd en geïmplementeerd”, waar nodig onder de paraplu van de Unie van Waterschappen.

 • Het CDA pleit voor vroegtijdige signalering en bestrijding van exoten. Eetbare exoten worden voor consumptie aangeboden om zo voedselverspilling tegen te gaan. Als gevolg van import en gebruik in particuliere vijvers verstoren exoten steeds meer het ecosysteem in het oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat de water aan- en afvoer wordt belemmerd en het recreatief gebruik van het oppervlaktewater wordt verstoord.

 • Waterschappen hebben alles in zich om een grotere rol van betekenis te spelen in de aanpak van waterbeheer op gebiedsniveau. Naast een totaaloverzicht beschikt het waterschap over veel gebiedskennis waardoor zij in staat zijn de vertaling van nieuwe doelen vorm te geven op gebiedsniveau.

 • Bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor waterbergingen wordt goede landbouwgrond ontzien. Uitgangspunt bij waterberging is een optimaal gebruik van de ruimte en het stapelen van functies, zoals landbouw, natuur, recreatie en waterberging.

 • Het CDA wil verder investeren in het vasthouden van water in de hoger gelegen gebieden. Dit kan door het meanderen van rivieren en beken en het creëren van voldoende berging van water. Ook dijken van de rivieren, kanalen en waterpartijen in stedelijk gebied worden verder verzwaard. Aandachtspunt is het op diepte houden van de watergangen door bijvoorbeeld het baggeren voor een goede afstroming van water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.