14 juli 2021

Algemene beschouwingen juli 2021

Dank iedereen die gewerkt heeft aan deze enorme klus van kadernota, jaarrekening en voorjaarsnota.  En natuurlijk hartelijk dank voor het beantwoorden van onze 138 vragen. Met het behoedzaam begroten en een optimistisch sluitende begroting zijn we het eens en wij kunnen dan ook instemmen met de kadernota 22, de jaarrekening en de voorjaarsnota. 

Geachte leden van de raad, het zijn alweer de allerlaatste algemene beschouwingen van deze periode. Leusden Achterveld en Stoutenburg dorpen om trots op te zijn, waar we naar elkaar omkijken, waar we sterke wijkverenigingen kennen, waar ouderen bonden, jongerenwerkers, kerken en onderwijs mensen verbinden, waar we de zorg goed geregeld hebben, ons groen binnen en buiten de bebouwde kom ons welzijn ten goede komt, niets zo mooi als een wandeling over onze eigen Liniedijk, complimenten aan de nieuwe Hamershof, waar volop genoten wordt van de nieuwe waterpartijen. Waar op diverse plaatsen gebouwd wordt voor jong en oud, voor arm en rijk. Maar ook het jaar dat Afas zijn nieuwe gebouw in bedrijf nam, een geweldig visitekaartje die met zijn theater een nieuw publiek in Leusden gaat brengen. We zijn trots op alle bedrijven die Leusden kent. In dit licht zou een ondernemersloket ons passen. En ondanks alle financiele en coronaperikelen hebben we alle voorzieningen in Leusden in de lucht weten te houden, vinden wij het nog altijd te vroeg om een prioriteitendiscussie te voeren.  Zijn we trots op ons zwembad, sportvoorzieningen en alle verenigingen. Werken we hard door om alle schoolgebouwen nieuw of up to date te krijgen. Zijn er grote stappen gezet op het gebied van ondermijning, veiligheid, en de aanpak van mensen met verward gedrag. Ook de hulpverlening aan mensen met een kleinere beurs of schuld is goed geregeld en helpen we in Leusden mensen zo snel mogelijk de weg omhoog weer te vinden. Er is hard gewerkt aan de jeugdzorg, betere samenwerking en efficiënter werken in de specialistische zorg, en er is hard gewerkt om de preventieve zorg iedere keer een stap verder te brengen. Complimenten zeker ook aan Lariks. Vorig jaar is de motie betere zorg naar aanleiding van scheidingen of vechtscheidingen aangenomen, immers de meeste jeugdzorg gaat naar kinderen van gescheiden ouders. Mag ik vragen aan de wethouder wat deze motie voor de kinderen opgeleverd heeft?

Een uitgelezen moment om terug en vooruit te kijken. Het was geachte leden van de raad de afgelopen jaren niet saai, het waren woelige wateren kunnen we zeggen. 

Begonnen we aan een periode met grote tekorten, op de jeugdzorg, op de huishoudelijke hulp, in het ambtenaren apparaat. Gelukkig stonden we niet alleen en alle andere gemeenten in Nederland volgden ons in het rood. We hebben als raad vele gemeenschappelijke moties ondertekend om Den Haag bewust te maken van onze problemen. Uiteindelijk met de motie van Raden in Verzet en met de VNG werd een vuist gemaakt. En mede hierdoor daalt het in Den Haag heel langzaam in, dat als een gemeente een taak krijgt, de taak ook met voldoende middelen onze kant op dient te komen. Er is een toezegging gedaan voor geld om de jeugdzorg tekorten aan te vullen. Beste wethouder kunt u ons meenemen in wat al onze moties opgeleverd hebben en welke middelen onze kant op komen? Daarnaast kom ik straks met een motie om meer zicht op de overheidskosten en de stijgingen van de afgelopen jaren krijgen. 

We bleven te maken houden met Corona. Er is veel zorg geweest om zieke mensen of mensen die overleden, zorgen over eenzaamheid, toenemende psychiatrische zorg en  veel zorgen voor ondernemers die op slot moesten. De lockdown heeft veel van ons gevraagd, we konden niet ontmoeten, we konden niet vieren en niet samen rouwen. Alsof de wereld even stilstond. Ook het college en het ambtelijk apparaat heeft zich enorm ingespannen om ondanks alle beperkingen het werk gedaan te krijgen. Ontzettend knap en onze dankbaarheid is groot.  Gelukkig heeft deze coronatijd  ook het een en ander opgeleverd: nieuwe initiatieven waarin mensen naar elkaar omkijken. Het thuiswerken met minder verkeer, meer tijd en het meer waarderen van je eigen groene omgeving en meer huisdieren. Maar laten we onze vingers crossen of bidden tot God dat een nieuwe lockdown niet nodig is en delta en lambda ver van ons vandaan blijven.. 

Als we dan vooruit kijken dan valt er 16 maart echt wat te kiezen, de energietransitie doet menigeen zich interesseren in de politiek.  Wij schreven nog in ons verkiezingsprogramma geen zonnepanelen op landbouwgrond, maar wel CO2 neutraal in 2040. Op dit moment lijkt dat een contradictio in terminis, maar wij zijn benieuwd waar we over 4 jaar staan?  Meer dan 1800 stemmen zijn er opgehaald met de petitie tegen de windmolens in Leusden. Op 16 maart kan de samenleving dmv zijn stem hierover een uitspraak doen. Nu we voor een deel zicht hebben op de tegenstanders, zou het ook goed zijn om zicht te krijgen op de voorstanders. Een brede maatschappelijke discussie kan daar aan bij dragen. Dit wil ik hier dan ook expliciet neerleggen, en bijvoorkeur dmv ja/nee vragen en geen gestuurde enquete. Want laat ook in Leusden de democratie zegevieren. En laten we niet onder druk van windmolenbouwers en zonnepaneelbouwers ons landschap te grabbel gooien en de opbrengsten naar het buitenland sluizen. Het doel deelt iedereen maar laten we er slim komen! Beste wethouder komt er een brede maatschappelijke discussie over de energietransitie? 

En tenslotte een boer verdient met de natuur zijn brood. Iedere hectare dient geld op te leveren, zo simpel is het. Als overheid vragen we voor het onderhoud van de grond bij de schoolsteegsebosjes van onze burger een bijdrage voor de hectares in ons bezit. In een tijd waarin we extra op de centen moeten letten en de OZB verhogen van de burgers, is dit wat ons betreft moeilijk uit te leggen. 

Indien we de 5,3 hectare verpachten aan een agrariër, zou dat 5300 euro kunnen opleveren. 

Maar als we die 5,3 hectare vol zonnepanelen zouden leggen, dan levert dat veel meer op dan het verpachten. Maar zouden we daar draagvlak voor krijgen? Het is grond dat niet meer als landbouwgrond gebruikt wordt, dus eigenlijk een ideale plek om invulling te geven aan onze ambities. We zouden het parkachtig kunnen aanleggen! Zou daar draagvlak voor zijn? Of zouden we daar ook een volksopstand krijgen met de vele inwoners die het dan toch wel erg dichtbij zien komen? Met dit voorbeeld vraag ik ook begrip voor de bewoners van het buitengebied die hier mee te maken krijgen. Het buitengebied zit voor de inwoners in bebouwd gebied niet dagelijks op hun netvlies, maar is voor de mensen die daar wonen vergelijkbaar met het groen van de Schoolsteegsebosjes. Houdt dat in uw achterhoofd. Voor nu willen de bewoners daar graag vee voor hun huis, geen distels. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zou ik het bijzonder op prijs stellen als we daar ontzettend ons best voor doen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.