02 juli 2021

Betoog CDA RES bod 1.0

Voorzitter, collega’s en mensen thuis,

Henri Bontenbal van het CDA zei in de 2e kamer: 

Klimaatverandering is één van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak nodig, voorbij de tegenstellingen. Dit vraagt om een zij-aan-zij-aanpak, waarin we schouder aan schouder staan om deze uitdaging aan te kunnen. Maar wie naar debatten over het klimaatbeleid kijkt, ziet vaak iets anders dan deze gemeenschappelijkheid. We zien polarisatie, zwart/wit- en goed/fout-denken. We zien dat er gezocht wordt naar schuldigen en zondebokken. De schuld van het klimaatprobleem wordt bij één partij gelegd, evenals de verantwoordelijkheid om het probleem om te lossen. Deze polarisatie in onze samenleving verzwakt ons vermogen om met elkaar de grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De polarisatie in onze samenleving is een symptoom van een verschuiving in het denken over de relatie tussen individu en samenleving. Wie nadenkt over grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatvraagstuk, zal ook na moeten denken over het culturele klimaat waarin deze vraagstukken zijn ontstaan. En wie zoekt naar oplossingen voor het klimaatprobleem, kan er niet omheen dat deze oplossingen niet politiek neutraal zijn. Ideologie doet ertoe, ook in het debat over klimaatbeleid.”

Einde citaat.

Zoals ik in een eerder debat al de metafoor gebruikte, zijn we vandaag op het volgende station aangekomen van onze klimaatreis. Vandaag staan we met elkaar op de halte van de RES 1.0 en nemen wij met elkaar een besluit hoe verder en waar naar toe.

Ik neem u graag mee op mijn reis en naar ons besluit van vanavond. Want dat het een ingewikkelde reis met een ingewikkeld besluit is, dat moge duidelijk zijn. Dat laten de insprekers met aangeboden petities en stevige uitspraken en wensen zien. Maar ook de stevige discussies die we nu al enige tijd voeren in onze eigen fractie. We gaan dan ook niet over 1 nacht ijs om tot een besluit te komen.

Voor ons ligt het Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort 1.0 vanuit Leuseden. We besluiten concreet dat we akkoord gaan met 4 windmolens en 2 pilots zonnevelden in trede 3, wat zoveel betekend dat beiden in een verkennende fase zitten. Met dit raadsvoorstel nemen wij op geen enkele wijze een voorschot op meer windmolens in ons buitengebied. Er komen hiermee ook nog geen grootschalige zonnevelden in het buitengebied.

Als CDA kennen we waarden geïnspireerd door de bijbel en vormgegeven in de uitgangspunten van gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. In het kort:

  • Gespreide verantwoordelijkheid staat voor het vertrouwen wat de overheid geeft aan mensen en organisaties om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten.
  • Bij Publieke gerechtigheid biedt de overheid de mogelijkheid om met elkaar samen te leven en ruimte te scheppen voor het goede dat mensen te bieden hebben.
  • Bij solidariteit staat voorop dat we als mensen niet alleen voor onszelf leven, maar met elkaar.
  • En als laatste het rentmeesterschap. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook bij deze duurzaamheidsopgave. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Naast mijn raadslidmaatschap ben ik ondernemer. Ik adviseer en begeleid ondernemers in hun ondernemerschap. In de trajecten die ik heb met mijn klanten komt altijd het onderwerp ‘kernwaarden’ aan bod. Kernwaarden zijn de bouwstenen van een onderneming en geven aan waar een ondernemer, een bedrijf voor staat en gaat. Wanneer je als ondernemer voor een keuze staat, dan helpt om terug te keren naar de basis, naar je kernwaarden en daarop te vertrouwen in het maken van de voor jou juiste keuze. Eigenlijk geldt dat voor elk mens. Wanneer je voor een ingewikkelde keuze staat, dan luister je naar je onderbuik, je kernwaarden en maak je de keuze die juist voelt. Als politieke partijen hebben we dus ook kernwaarden. Wanneer we als politiek voor een lastige keuze staan, dan helpt het om terug te keren naar de basis, de kernwaarden. En voor het toelichten van ons besluit op dit raadsvoorstel ben ook ik voor vanavond teruggekeerd naar de basis en daarmee de kernwaarden van het CDA.

Hebben we het dan over de RES, dan hebben we het niet over een opgave die over vandaag of  morgen gaat. Nee, dit gaat over nu en de verre toekomst voor ons. Die van onze kinderen en kleinkinderen en de vele generaties na ons. Doorgaan met verbranden van fossiele grondstoffen om te voorzien in onze energievoorziening past daarin niet. Vanuit die optiek kunnen wij dan ook niet anders dan akkoord gaan met dit RES bod 1.0. Wel met een kritische noot, bekeken vanuit onze andere waarden. Die vanuit solidariteit en gerechtigheid. We moeten dit met elkaar doen. We hebben elkaar nodig om dit samen te doen. Met elkaar blijven kijken wat wel mogelijk is, in plaats van roepen wat niet mogelijk is. Maar ook vanuit ons rentmeesterschap bekeken, hebben we aandacht en zorg voor en om ons landschap waar we de druk zien toenemen vanuit agrarisch oogpunt, de woonbehoefte en dus de klimaatopgave. Dit alles vraagt dus om een goeie balans. Balans voor ons landschap en balans voor onze inwoners dat iedereen mee kan denken en doen in deze opgave.

Deze punten hebben wij op eerdere momenten al in diverse moties aan het college meegegeven om rekening mee te houden bij de verdere ontwikkelingen en kaderstellingen. Wij zien dan ook uit naar het uitnodigingskader wat ons in het najaar zal worden gepresenteerd. Daar willen wij vanavond nog een kader aan toevoegen, mede n.a.v. de insprekers en reacties op de diverse enquêtes. En dat is draagvlak. Hierbij dien ik dan ook de motie draagvlak in samen met….. Daarnaast een technisch amendement wat verder voor zich spreekt.

Voorzitter, het is een lastige keuze en een keuze waarbij we zeker weten dat we het nooit voor iedereen goed doen. Maar voor ons als CDA wel vanuit de wetenschap dat niks doen geen optie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.