17 mei 2024

Bestemmingsplan Lopikerweg west 60

Bestemmingsplan Lopikerweg West 60

In de raadsvergadering van 14 mei jl is met een meerderheid van stemmen besloten tot wijziging van de bestemming van Lopikerweg West 60.

Het CDA Lopik heeft niet ingestemd met deze wijziging.

Wat wordt gewijzigd

De wijziging houdt in dat de agrarische bestemming vervalt, het bouwperceel wordt anders ingericht en een stuk grond krijgt de bestemming natuur.

Provinciaal beleid

Op grond van regels van de provincie is het mogelijk, bij beëindiging van een agrarisch bedrijf, in 50% van de vrijkomende gebouwen vervolg activiteiten te gaan doen, waarbij de rest van de gebouwen gesloopt moet worden.

In dit geval is er voor gekozen om voor bijna 100% van de agrarische gebouwen een vervolgfunctie toe te staan, onder voorwaarde van de provincie dat het terrein opnieuw wordt ingericht (er worden gebouwen gesloopt en op een andere plek in het bouwblok teruggebouwd) en dat er dan aan de oostzijde een perceel bestemd wordt als natuur. Een bestemming agrarisch met agrarisch natuurbeheer is, voor de provincie, niet voldoende. Vanuit de provincie is dat logisch zij hebben een verplichting om nog ettelijke hectaren nieuwe natuur aan te wijzen.

Lokaal beleid

Lopik is een landbouwkerngebied. Neven- en vervolgfuncties bij vrijkomende agrarische gebouwen zijn in principe mogelijk, mits de agrarische bedrijfsvoering in het gebied niet wordt belemmerd.

Het CDA in Lopik heeft tegen het voorstel gestemd omdat:

  • Lopik een landbouwkerngebied is
  • De garantie ontbreekt dat het hier en daar bestemmen van stukjes natuur in het buitengebied (landbouwkerngebeid) niet leidt tot belemmeringen in de agrarische bedrijfsvoering
  • De Lopikse politiek (nog) geen visie heeft vastgesteld wat voor soort gebied we willen zijn in de zin van de nieuwe omgevingswet: waar willen we wat (landbouw, natuur, wonen, werken enz).

De nieuwe omgevingsvisie is in voorbereiding. Heeft u hierover een mening laat het het ons dan weten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.