15 augustus 2018

Visie 2019 en verder

Visie CDA-fractie 2019 en verder

 

 


(DIGITALE) DIENSTVERLENING


De samenleving is aan het veranderen, alles wordt steeds meer digitaal . Dat vraagt van de Gemeente Lopik en haar organisatie een andere werkwijze.
Uitgangspunt voor het CDA is een zelfstandige Gemeente Lopik met een goede digitale dienstverlening.
Om de dienstverlening aan onze inwoners verder te optimaliseren zullen we de komende jaren dus moeten blijven investeren in ICT al blijft het persoonlijk contact ook belangrijk. Als Gemeente willen we niet alleen een pagina op het internet zijn maar ook een gezicht achter het loket.

Bij een goede dienstverlening hoort niet alleen een goede automatisering maar zeker ook een organisatie waar de juiste mensen op de juiste plek zitten. Omdat er op dit moment een krapte is op de arbeidsmarkt zullen we dus moeten investeren om de juiste mensen te vinden en vast te houden, mits het huishoudboekje maar op orde blijft.

SAMENWERKEN MET BURGERS EN ONDERNEMERS

Op basis van de Nota Burgerparticipatie willen wij initiatieven van ondernemers en bewoners ondersteunen om zo uit te komen bij een goede overheidsparticipatie. Belangrijk hierbij is de manier van communiceren, de manier van samenwerken met de ondernemers en de inwoners en de manier van dienstverlening. Dit vereist flexibiliteit en maatwerk van iedereen, maar ook voor iedereen.
Dit zal zeker ook aan de orde moeten komen bij de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet.

OPWAARDEREN WEGEN EN STRATEN

Het opwaarderen van wegen en straten blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.
Verzorgd groen zorgt voor een mooie buurt en vergroot het gevoel van veiligheid. Door bijvoorbeeld adoptiegroen kan ook het contact met uw buurtgenoten worden vergroot.
De CDA-fractie is blij dat in de uitgangspuntennotitie is opgenomen dat er in de jaarschijven van de MJOP’s van o.a. wegen en openbare ruimten niet alleen het noodzakelijk onderhoud wordt gedaan maar dat er ook verbetervoorstellen zijn opgenomen. Het CDA wil blijven investeren om het aanzien van onze gemeente op een hoger peil te brengen. Een voorbeeld hiervan is meerdere malen maaien en eventueel daarvoor geschikte bloemrijke bermen aanbrengen. Verder moet er een structurele oplossing komen voor het kapot rijden van de bermen.
Binnen het MJOP oevers en het MJOP wegen moet er afstemming plaatsvinden, zodat eerst de oevers op orde gebracht worden voordat er wegoppervlaktes vernieuwd worden.

DUURZAAMHEID/ZONNEPANELEN


Voor ons als CDA-fractie staat duurzaamheid hoog in ’t vaandel.

Met het oog op die duurzaamheid zouden we graag zien dat er meer zonnepanelen geplaatst worden op zowel bedrijfsgebouwen als dorps – en verenigingsgebouwen.
Windenergie opwekken vinden wij ook een mogelijkheid maar dan alleen als de inwoners hier van profiteren, waardoor meer draagvlak zal ontstaan. De samenwerking met de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en de inwoners zal moeten worden geïntensiveerd.
De verwerking van afvalstof naar grondstof vinden wij een goede ontwikkeling.
Het scheiden en hergebruiken van de afvalstromen levert geld en banen op. Wij werken toe naar een restafval van 100 kilo per inwoner in 2020.

INDUSTRIE

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet willen wij het MOB Lopik betrekken bij het industrieterrein. Bij de invulling van het terrein moet ook ruimte komen voor bedrijfs-verzamelgebouwen, zodat kleine zelfstandigen zich kunnen vestigen op het industrieterrein. 

RECREATIE EN TOERISME 

Met betrekking tot recreatie en toerisme wil het CDA de succesvolle activiteiten van Lopik Natuurlek continueren en zoveel mogelijk de initiatieven uit het gebied benutten.
Wij en onze inwoners zijn trots op ons gebied en willen succesvolle activiteiten voor gebiedsmarketing voortzetten in combinatie met een programma gericht op versterking van de lokale economie en de leefbaarheid, vooral gericht op uitvoering.
Wij staan dan ook achter de ontwikkelingen om het recreatiegebied Salmsteke tot een aantrekkelijk en laagdrempelig recreatiegebied te maken wat geschikt is voor verschillende activiteiten en diverse leeftijden.
Verder zouden wij graag een fietsverbinding realiseren tussen het MOB Benschop en de Lopikerweg Oost.

ONDERWIJS
Voor wat betreft het onderwijs moet een visie ontwikkeld worden in samenspraak met de schoolbesturen. Deze visie moet onder meer bestaan uit de volgende punten:
- hoe gaan we om met de verwachte krimp van het leerlingenaantal en het leegstaan van de beschikbare lokalen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met kinderopvangmogelijkheden;
- hoe gaan we om met het onderwijs aan kinderen van statushouders en de faciliterende rol van de gemeente hierin;
- zolang het kan willen we scholen in onze kernen open houden. Hier is een duidelijke visie vanuit de gemeente nodig;
- hoe gaan we om met het taal lesgeven aan ouderen (statushouders/inwoners) in samenwerking met de schoolbesturen en welzijnsorganisaties. Dit zijn projecten die heel goed plaats zouden kunnen vinden in De Schouw. De Schouw moet een ontmoetingsplek zijn voor alle leeftijden en maatschappelijk gezien een voorziening waarvoor geldt dat behoud belangrijker is dan een neutrale exploitatie.

Cultuur- en sportmogelijkheden moeten blijvend worden gestimuleerd voor alle kinderen. Het behoud van Jeugd cultuurfonds, Jeugd sportfonds en minimabeleid  is hierbij van belang.  

De opbouw van een sociaal netwerk is de sleutel tot zelfredzaamheid.
Zelfredzaamheid is gericht op eigen verantwoordelijkheid.  Daarnaast moet de
samenredzaamheid gestimuleerd worden door te investeren in mantelzorg en vrijwilligerswerk.

ZORG
Het inrichten van het zorgdomein is een continu proces. We moeten nog stappen maken van de individuele zorg naar de collectieve zorg. Hierbij is de samenwerking met de scholen en de vrijwilligersverenigingen nodig. Het BSL functioneert hierin uitstekend maar moet zich blijven ontwikkelen t.a.v. de problematiek van de toekomst.
Maatwerk moet mogelijk blijven. Dit geldt voor participatie, jeugdzorg en WMO.
Ten aanzien van participatie blijven wij ons inzetten voor beschut werk.
Ten aanzien van jeugdzorg zetten wij ons in voor het behoud van de jongerenwerker, waarbij de jongerenwerker enerzijds een vertrouwenspersoon moet zijn voor de jeugd, die tijdig problemen signaleert maar anderzijds tevens een signaleringsfunctie heeft en een doorgeef luik moet zijn naar de politie bij niet te tolereren gedrag. Dit komt  ten goede van de veiligheid en openbare orde.
Ten aanzien van WMO faciliteren van het langer thuiswonen. Een voorbeeld hiervan is de blijverslening.

LOKALE WERKTEAMS

In het verplichten van een maatschappelijke tegenprestatie zien wij een manier om aan
de maatschappij deel te kunnen nemen.
Wij willen meer investeren in lokale werkteams om heel gericht degenen die dat nodig hebben te begeleiden. Als zij zo in een baan terecht kunnen komen, heeft dit een positieve invloed op hun sociale leven en de uitkering zal verminderen of vervallen.

WONINGBOUW


In onze gemeente willen we woningen bouwen voor verschillende doelgroepen dus ook voor statushouders. Er moet een goede balans zijn tussen de mogelijkheid van koop en huur.

Nieuwbouw van woningen kan deels door het (her)ontwikkelen van locaties binnen de rodecontouren, al dan niet in samenwerking met de woningbouwvereniging(en). Wij vinden dat er binnen de grotere kernen ruimte moet zijn voor grootschaliger ontwikkelingen, ook al is dit buiten de rode contour. In de overige kernen zien wij wel ruimte voor kleinschalige ontwikkelingen zoals Dorp 66 in Polsbroek.
Wat het CDA betreft hoeft dit niet per definitie binnen de rode contouren maar kan ook gekeken worden naar de kernrandzones.
Dit alles naar aanleiding van de behoefte die er is in de Provincie Utrecht aan 144.000 woningen voor de komende 12 jaar.


RUIMTELIJKE KWALITEIT

In 2017 is de Visie op de Linten vastgesteld. Voor de agrarische bedrijven pleiten wij voor uitbreidingsruimte voor de toekomstbestendige bedrijven. Voor de bedrijven die stoppen, willen wij voldoende mogelijkheden behouden dan wel creëren voor vervolgfuncties.
Wij zien voor de toekomst het fonds LopikMeerwaard als een goed middel om de sloopbank toe te passen op de vrijgekomen agrarische bebouwing.

Over  het algemeen willen wij op de ingezette weg doorgaan waarbij ruimtelijke kwaliteit een belangrijker beoordelingscriterium is dan regels.  Op deze manier kunnen er initiatieven worden gerealiseerd die een waardevolle bijdrage leveren aan het woon en werkklimaat in de Gemeente Lopik.

SLOT

Tot slot bedankt de CDA-fractie de burgemeester, de wethouders, de griffier, de raadsleden en de medewerkers voor de prettige manier van samenwerken. Wij willen deze goede samenwerking graag in 2019 voortzetten.
Hiervoor is het christelijk geloof onze inspiratiebron.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.