Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2022 heeft het CDA haar visie uitgesproken voor het komende jaar. Deze visie is geinspireerd op ons verkiezingsprogramma van 2022: 'Leefbaar wonen in Lopik'. In het stuk komen verschillende elementen uit ons verkiezingsprogramma naar voren.

 

Algemene beschouwingen CDA

Begrotingsraad 8 november 2022

Regeren is vooruitzien. Begroten is eigenlijk hetzelfde. Je gaat met de kennis van nu een inschatting maken van de baten en lasten voor het komende jaar 2023, maar ook voor 2024, 2025 en 2026. Ook al zou je een glazen bol hebben, is er niemand die in de toekomst kan kijken. Is dat erg? Nee zeker niet. Het geeft een zekere uitdaging om toch een zo zuiver mogelijke inschatting te maken

-          zo hadden we vorig jaar om deze tijd nog een tekort van 1,2 mio en nu na de eerste wijziging hebben we een structureel positief saldo van 1,1 mio

-          en stonden we 2 jaar geleden echt op het punt om het zwembad te moeten sluiten, wat gelukkig door een unaniem raadsbesluit en inzet van vrijwilligers niet is gebeurd.

Het CDA is van mening, dat met het vaststellen van deze begroting er een balans is voor enerzijds beheersen van de kosten die bij iedere inwoner van Lopik op z’n bordje komen en anderzijds voor het hebben van een goede dienstverlening met voldoende voorzieningen.

Dit gezegd hebbende is de basis voor onze algemene beschouwingen “leefbaar wonen in Lopik”, met als rode draad:

Investeren op de korte termijn voor rendement op de lange termijn

Om met dienstverlening te beginnen

Een goede dienstverlening begint bij een sterke organisatie. Maar wanneer is een organisatie op sterkte; en dan in ieder geval de basisdienstverlening?

Het CDA is van mening dat inwoners en ondernemers te allen tijde met hun vragen bij de gemeente terecht moeten kunnen. Hiervoor is het belangrijk dat de digitale omgeving van de gemeente goed toegankelijk en op orde is. Echter blijft goede telefonische bereikbaarheid in dit digitale tijdperk ook heel belangrijk.

Daarnaast vindt het CDA het ook belangrijk dat de deur van het gemeentehuis open staat voor de inwoners met hun vragen. Om teleurstellingen te voorkomen en om zo efficiënt mogelijk met ieders tijd om te gaan, moet er wel zoveel mogelijk op afspraak worden gewerkt.

Het CDA is dan ook blij dat het college hier extra geld voor in wil zetten. Daarnaast steunen wij het voornemen om in de jaren 2023 en 2024 extra geld in te zetten om in 2025, naast de basisdienstverlening, strategisch en innovatief bezig te zijn in het belang van de inwoners.

Om dit alles te kunnen uitvoeren zijn er mensen nodig die voor de gemeente Lopik willen werken en dat is in deze tijd van schaarste best een lastige opgave. Toch hebben wij daar vertrouwen in en willen we bij deze de organisatie complimenteren met de succesvolle acties die hierin al zijn genomen, te weten het aantrekken van gepensioneerden en zij- instromers.

Om leefbaar te kunnen wonen is een goede basisdienstverlening door de gemeente noodzakelijk.

Leefbaar wonen is ook het hebben van een woning

Ook al zou de dienstverlening van de gemeente 100% in orde zijn, is leefbaar wonen nog geen feit wanneer niet iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. In de huidige tijd is dit een groot probleem. Er is weinig aanbod – zowel in aantallen als in diversiteit van woningen – de prijzen zijn hoog en ook stijgt de rente. Daarom is het CDA ontzettend blij dat de provincie het mogelijk heeft gemaakt om woningbouwprojecten te realiseren die aansluiten bij de kleine kernen, waarbij het niet alleen om wonen gaat maar ook om de leefbaarheid in die desbetreffende kernen te bevorderen.

Hoewel voor Lopikse begrippen de provincie een onwerkelijke hoeveelheid huizen moet bouwen, gaan wij het vandaag niet hebben over aantallen. Om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen, wil het CDA ook dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden in de kernen. Dat kan alleen als de overheden samenwerken en onze organisatie op sterkte is. Deze samenwerking moet volgens het CDA beter om deze bouw te realiseren. Inwoners – en dat zijn wij ook – krijgen steeds meer het gevoel dat de overheden elkaar meer tegenwerken dan samenwerken en hiermee wordt geen resultaat geboekt.

Wij vinden dat woningbouwprojecten met een groot maatschappelijk belang voorrang genieten op particuliere initiatieven. Bij deze projecten is participatie belangrijk, maar er wordt geen resultaat geboekt als er oeverloos geparticipeerd wordt, want ook dit vertraagt het proces. De vertraging ligt dus niet alleen aan de overheden.

Wij vragen ons af of het college deze moeilijke samenwerking met andere overheden ook ziet? Verder zien wij dat de woningen zachtjes aan onbetaalbaar worden, bijvoorbeeld in Lopik Oost. Kan dit eventueel gevolgen hebben voor de start van nieuwe bouwprojecten? Graag zouden wij hier een reflectie op krijgen.

Het is van alle tijden dat mensen uiteindelijk hun weg zelf wel vinden en dat is tot op zekere hoogte goed maar het CDA is er geen voorstander van dat er zonder visie overal gewoond en gebouwd gaat worden. Het CDA blijft zoeken naar nieuwe woonvormen, we denken dan aan:

  • Nieuwe woonvormen in bijvoorbeeld vrijkomende agrarische gebouwen; en dan denken we met name aan woonvormen met een zorgcomponent voor senioren en/of andere groepen mensen die meer hulp en zorg nodig hebben;
  • Knarrenhofjes en erfdelen voor het omzien naar elkaar;
  • Flexwoningen voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Leefbaar wonen is ook participeren in onze gemeente

Prettig wonen en werken in Lopik begint met het goed spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Dit leer je in het onderwijs. Dat op de basisschool via de taaltrap ondersteuning plaatsvindt, waar de ouders bij worden betrokken, is een hele goede ontwikkeling. Om überhaupt de laaggeletterdheid tegen te gaan is het CDA van mening dat de bibliotheek daarin nog steeds een belangrijke functie heeft. Maar ook de inzet van het lokaal werkteam om ondernemers te betrekken in het combineren van werken en leren vindt het CDA een goede zaak. Om dit alles te bereiken is een goede huisvesting van scholen nodig. Daarom zijn wij ook erg benieuwd hoever het onderzoek is voor de bouw van een nieuwe school in Lopik.

Verder vindt het CDA dat een mens structuur in zijn leven nodig heeft en dat kan het beste gebaseerd zijn op een evenwichtige verdeling van werk en vrije tijd. Soms kan vrijwilligerswerk het begin zijn om structuur in je leven te krijgen en zo voor het eerst of opnieuw in een betaalde functie terecht te komen.

Leefbaar wonen geldt ook voor ondernemers

Bij de stikstofproblematiek denken we in eerste instantie aan de boeren in onze gemeente, maar de uiteindelijke uitwerking, hoe die er ook uit zal gaan zien, zal ook de andere ondernemers in onze gemeente in meerdere of mindere mate treffen. Hoewel de provincie in dit proces de regie heeft is het CDA van mening dat de gemeente in dit proces mee moet denken om zo met elkaar tot de meest passende oplossing te komen. In deze processen is voor het CDA nog steeds het uitgangspunt dat historisch gezien gemeente Lopik een agrarisch gebied is met grondgebonden melkveehouderij en dat willen we zo houden. Dat de sector in transitie is en dat er door middel van innovaties andere bedrijfsvoeringen zullen ontstaan, passend bij de huidige tijd en met maatschappelijk draagvlak juichen wij toe. Uiteraard moet er wel sprake zijn van een verdienmodel voor de boer en zijn gezin.

Bij leefbaar wonen horen ook subsidies en evenementen

Het CDA is blij met het voorstel van het college om de subsidies te verhogen met 10%. Zonder officiële organisaties tekort te doen hecht het CDA er grote waarde aan dat lokale initiatieven en organisaties voorrang krijgen en dat de wijk en buurthuizen in de kernen in ieder geval moeten kunnen blijven bestaan.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat evenementen georganiseerd voor en door eigen inwoners voorrang moeten krijgen op evenementen door externen. We moeten inzetten op het verminderen van de regeldruk en het weghalen van belemmeringen, zodat het organiseren van evenementen voor en door onze inwoners gestimuleerd wordt. We hebben vernomen dat op 28 november as er een evaluatie plaatsvindt met allerlei organisaties ten aanzien van het evenementenbeleid. We gaan ervan uit dat de goede en haalbare aanbevelingen van de organisaties daadwerkelijk ook verwerkt zullen worden in het beleid.

Leefbaar wonen is ook preventie

Het zal niemand ontgaan dat in de aankomende jaren in de gezondheidszorg steeds meer de nadruk gelegd wordt op preventie in plaats van alleen behandelen van ziekte. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de maatschappij verandert, sommige ziektebeelden zoals Alzheimer meer voorkomen en zorgkosten beheersbaar moeten blijven. Een goede samenwerking tussen regionale aanbieders kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het CDA vindt het belangrijk dat wij als gemeente hier ons ook voor inzetten, zeker nu we de financiële middelen hebben om nieuw beleid te vormen dat zich richt op preventie.

Voordat er nieuw beleid wordt opgesteld roept het CDA het college op om te kijken of het beleidsstuk ‘Samen doen’, wat enige jaren geleden is vastgesteld, kan worden gebruikt of dat er aanpassingen nodig zijn. Het CDA is van mening dat we nu moeten investeren in het opstellen van nieuw preventiebeleid, zodat we op de langere termijn hier rendement van hebben.

Preventie geldt ook voor het jongerenwerk. Twee jaar geleden hebben wij door financiële problemen van de gemeente ervoor gekozen om het jongerenwerk stop te zetten. Het CDA is blij dat de financiële wereld er nu anders uitziet, waardoor we het jongerenwerk opnieuw kunnen opstarten, maar wel gericht op de doelgroep die het nu nodig heeft.

We zijn content dat het college wil gaan werken met de doorbraakmethode. Dat betekent het volgende: vaak hebben problemen een verband met elkaar en kunnen ze daarom ook beter in verband worden opgelost. Er moet dan ook niet doorgemodderd worden maar er moet een doorbraak komen. Per gezin wordt gekeken op welke manier er een doorbraak kan komen voor het oplossen van de verschillende problemen.

Het gebruiken hiervan is volgens ons een goede, strategische en innovatieve manier om makkelijker maatwerk te kunnen bieden aan mensen met problemen. Echter is het belangrijk dat wanneer deze methode wordt gebruikt er ook met regelmaat toezicht wordt gehouden om te kijken of er niet wordt teruggevallen in dezelfde patronen.

Het inzetten op de doorbraakmethode is een vorm van preventie: door het hoofdprobleem op te lossen, worden kleinere problemen vaak ook opgelost.

Tot slot bedankt de CDA-fractie u ook in de rol van burgemeester, de wethouders, de griffie, de raads- en commissieleden en alle medewerkers voor de prettige manier van samenwerken. Wij willen deze goede samenwerking graag in 2023 voortzetten.

Hiervoor is het christelijk geloof onze inspiratiebron.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.