19 januari 2024

Visie algemene beschouwingen 2023

Tijdens de begrotingsraad op 7 november 2023 heeft het CDA haar visie uitgesproken voor het komende jaar. Deze visie is geinspireerd op ons bestuursakkoord samen met de CU-SGP aangevuld met onze eigen inzichten.

Algemene beschouwingen CDA: Verantwoord vooruitgaan

Voor ons ligt de begroting voor de periode 2024-2027. In vergelijking met het afgelopen jaar staan we in een andere, moeilijkere, financiële positie, waardoor we keuzes moeten gaan maken over wat wij belangrijk vinden. Het CDA is van mening dat we in de begroting een goede balans moeten vinden tussen enerzijds het hebben van een sterke organisatie met een goede dienstverlening en anderzijds de kosten voor de inwoner. Dit jaar is er naast de begroting ook een vernieuwd organisatieplan gepresenteerd. Het CDA is blij met dit organisatieplan. Wij zijn van mening dat bij een kleine zelfstandige gemeente een geoliede organisatie hoort, waar iedereen weet wat hij of zij moet doen, waar snel en efficiënt gewerkt wordt omdat er korte lijnen zijn tussen bestuur en organisatie, we met elkaar praten, elkaar helpen en samen dienstverlenend zijn aan de inwoners van Lopik. Op deze manier maken wij gebruik van het voordeel van het zijn van een kleine gemeente. Aan alle ambities die wij hebben, hangt natuurlijk ook een prijskaartje. Daarom is de rode draad voor onze algemene beschouwingen: ‘Verantwoord Vooruitgaan’.

Dienstverlening

Zoals blijkt uit de verschillende dorpsgesprekken, is de communicatie met onze inwoners de basis van een goede dienstverlening. Dit begint bij het eerste contactmoment met de gemeente, wie zit er aan de telefoon en achter de receptie. De personen die deze functie vervullen zijn het visitekaartje van onze gemeente. Wat het CDA betreft mag hierin worden geïnvesteerd. Daarnaast blijkt heel duidelijk dat onze bewoners problemen ondervinden in de communicatie met de gemeente en daardoor gefrustreerd raken. Vragen en meldingen over bijvoorbeeld de buitenruimte kunnen op de een of andere manier niet snel op de juiste plek komen om opgelost te worden. Volgens het CDA kan deze frustratie heel gemakkelijk worden opgelost door het telefoonnummer van het meldpunt buitenruimte in ieder geval te vermelden op de eerste pagina van de website, want zelfs wij moesten heel lang zoeken om dit telefoonnummer te vinden. In het aankomende jaar gaat onze organisatie zich omvormen tot een betrokken, bevlogen en bekwame dienstenorganisatie. Het centrale thema ‘Lopik dichtbij’ laat ook weer eens zien hoe belangrijk de dienstverlening is. Wij hopen dan ook dat tijdens dit verandertraject de dienstverlening niet versobert.

Leefbaar wonen begint met voorzieningen

Voorzieningen zijn het hart van elke kern, zij spelen een centrale rol in onze leefomgeving en daarom vindt het CDA het belangrijk dat deze koste wat kost in stand gehouden moeten worden. Een ontwikkeling waar wij erg trots op zijn is dat in een aantal voorzieningen mensen werken met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, dit gebeurt nu al in de Schouw en in het zwembad. Zo kan er dubbel worden bijgedragen aan de gemeenschap. Wij steunen deze initiatieven en zien deze graag. Leefbaar wonen is ook veiligheid. Een van de aandachtspunten voor veiligheidsbeleving van onze inwoners is het bestaan van jongerenoverlast. Een oplossingsrichting die wordt aangedragen voor het terugdringen van deze overlast is het inzetten van jongerenwerk gericht op activiteiten. Het CDA vraagt zich af welke activiteiten dit moeten zijn, en of het organiseren van deze activiteiten wel treffend is, omdat de meeste activiteiten die worden georganiseerd door de jeugdwerkers nog steeds voornamelijk gericht zijn op de jongere jeugd (rond de 12-16 jaar). Wij hebben al eerder aangegeven dat de doelgroep een hogere leeftijd heeft. Graag horen wij hoe het college hierover denkt, naast de onlangs uitgevoerde pizza-avond, omdat deze hogere leeftijdsgroep (18+) vaak tussen wal en schip valt.

Zorgen zijn er ook over de verkeersveiligheid en dan voornamelijk voor fietsers. De afgelopen jaren zijn er te veel ongelukken gebeurd waar de kwetsbare weggebruiker het slachtoffer was. Helaas soms met een dodelijke afloop. Het CDA is blij dat in samenwerking met de provincie wordt ingezet op het veiliger maken van de wegen zonder de bereikbaarheid en de doorstroming al te veel te beperken. Dat er een verkeerstoename is kunnen wij als gemeente niet oplossen, ook niet als we daar heel veel geld in investeren. Wij zijn dan ook van mening dat maatregelen om sluipverkeer te weren het gevolg hebben dat het op andere plekken drukker wordt en de eigen inwoners daar als eerste last van hebben.Daarom zullen wij bij elke oplossing van een probleem goed beoordelen of de voor en nadelen in verhouding zijn.

Leefbaar wonen is ook het hebben van een dak boven je hoofd. Ook in Lopik is de behoefte aan nieuwbouw erg groot. Het gebrek aan woonruimte en zeker ook aan diversiteit in woningen, zorgen ervoor dat mensen tegen hun zin onze gemeente moeten verlaten. Helaas schieten de woningbouwprojecten die zo hard nodig zijn, nog niet zo hard op als wij wensen. Het CDA zou graag zien dat er in elke kern naar behoefte gebouwd gaat worden, met een divers aanbod van woningen zodat er voor iedere inwoner een gepaste woning is. Onze woningvoorraad naar rato uitbreiden in alle kernen vinden wij in principe belangrijker dan alles concentreren in één kern. Daarom zullen wij ons altijd blijven inzetten op het snel realiseren van bouwplannen - waarvan sommigen er nu al liggen - in onze kernen. Het bouwen van woningen levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van een kern en voor de instandhouding van de bestaande voorzieningen (winkels, huisartsen, scholen, verenigingen en niet te vergeten het zwembad). Wel maken wij ons zorgen om de betaalbaarheid van de woningen. Daarom hebben we in het afgelopen jaar ook de starterslening weer geüpdatet. Verder kunnen wij als gemeente weinig invloed uitoefenen om de betaalbaarheid te reguleren. Dat kan alleen als de gemeente zelf de grond in bezit heeft, bijvoorbeeld middels een antispeculatiebeding. Omdat we geen actief grondbeleid voeren in Lopik, willen we het college wel oproepen om na te gaan of we met de weinige grond die we in bezit hebben eventueel een ontwikkeling mogelijk kunnen maken om betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast zijn we ook positief over de start van de nieuwe woon-zorgvisie. Voor het formuleren van onze nieuwe visie is een breed publiek gevraagd mee te denken. Hierdoor is uit de verschillende lagen van de samenleving informatie verzameld die voor ons heel relevant is. Wij zijn positief over deze werkwijze; omdat wij denken dat we hierdoor een goede visie kunnen vaststellen.

Het CDA is van mening dat de komende jaren veel zorg besteed moet worden aan de leeftijdsgroep 60+. Niet alleen over hoe zij in de toekomst kunnen gaan wonen, maar ook hoe daar de benodigde zorg kan worden verleend. Wij zijn van mening dat de ouderen, die verbonden zijn aan onze gemeente, ook in onze gemeente moeten kunnen blijven wonen en de benodigde zorg moeten krijgen op de plek waar ze wonen. Initiatieven voor mantelzorgwoningen, pre-mantelzorgwoningen en erfdelen juichen wij van harte toe. In leegkomende agrarische bebouwing zouden ook kansen liggen voor het realiseren van deze woonvormen. Ook andere alternatieve woonvormen zien wij graag verschijnen. Binnenkort hopen wij in onze gemeente ook op zoek te gaan naar geschikte locaties voor flexwonen, waar wij hopen dat een diverse verscheidenheid aan mensen zich kan gaan vestigen.

Verantwoord vooruitgaan met innovaties in het sociaal domein

In het afgelopen jaar hebben wij diverse nieuwe ontwikkelingen gezien binnen het sociaal domein. Steeds oplopende kosten voor onder andere de jeugdzorg, zorgen ervoor dat ingrijpen in dit domein hard nodig is. Het Rijk presenteerde daarom dit jaar de hervormingsagenda Jeugd, voor een grootschalige hervorming van de jeugdzorg. Niet alleen zijn nieuwe, grootschalige en innoverende acties gepresenteerd vanuit het Rijk, maar ook in ons eigen Lopik zijn onze ambtenaren hard bezig geweest met een hervorming en nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zo is in het afgelopen jaar de toegang voor het zwembad voor alle jeugdigen tot en met 12 jaar gratis gemaakt. Dit is gedaan met het idee om sociale cohesie en beweging te bevorderen en dit zou ook preventief moeten werken, waardoor de kosten voor jeugdzorg in onze gemeente lager zouden kunnen uitvallen. De eerste geluiden over deze openstelling nadat het zwemseizoen is afgelopen waren ronduit enthousiast. Wij als CDA verwachten dan ook dat een volgend seizoen dit project weer succesvol zou kunnen verlopen. Echter hechten wij wel veel waarde aan een zorgvuldige evaluatie van dit zwemseizoen en de verwachte voordelen, want hiervan kunnen we weer leren voor het vervolg of een ander project.

Ook in de maatschappelijke ondersteuning zijn onze ambtenaren innovatief aan de slag gegaan. Zo is er gezocht naar een alternatief voor de overbrugging van huishoudelijke hulp middels een pilot en is er recent een camping gekocht waar mensen uit de doelgroep MO/BW komen wonen. Dit zijn goede voorbeelden van innovatie in het sociaal domein waar het CDA trots op is en deze ook graag in de uitwerking zien. Maar we moeten wel in het oog blijven houden dat alhoewel deze innovaties zeer belovend zijn, we ook op de uitgaven moeten blijven letten. De baten, zowel maatschappelijk als financieel, moeten natuurlijk ten minste gelijk zijn aan de lasten. Daarom is het belangrijk om zulke pilots te blijven evalueren met de raad, om te voorkomen dat ze op een later moment niet meer innovatief blijken te zijn. Bij dit alles geldt: zorg moet, hulp kan.

Bedrijvigheid

Wanneer bedrijven in de linten te groot worden, moet er de mogelijkheid zijn om uit te wijken naar het industrieterrein. Niet alleen onze eigen ondernemers vestigen zich hier, maar ook grotere bedrijven uit omliggende gemeenten komen graag naar de Copen. Voor veel inwoners, die werkzaam zijn bij deze bedrijven, is een verplaatsing niet hinderlijk omdat de woon-werkafstand bijna hetzelfde blijft. Echter vindt het CDA het belangrijk dat we waakzaam moeten zijn dat onze eigen ondernemers niet klem komen te zitten. Graag blijven wij in gesprek met de wensen van ondernemers over de ontwikkeling van het industriegebied. Nog steeds zijn er veel onduidelijkheden rondom de stikstofproblematiek voor onze ondernemers. Hoewel de provincie de regie heeft in dit proces, is het CDA van mening dat de gemeente mee moet denken in dit proces om tot een passende oplossing te komen. Ons uitgangspunt hierin blijft dat historisch gezien de gemeente Lopik een agrarisch gebied is met grondgebonden melkveehouderij en dat willen we graag zo houden. Arbeidsmigranten die seizoensgebonden werk verrichten in onze gemeente, hebben ook recht op een goede huisvesting. Naast de gemeente, vinden wij dat ook de werkgevers hier verantwoordelijk voor zijn. Tijdelijke woonplekken zouden hiervoor een uitkomst kunnen bieden, zoals het flex-woonprogramma. Het is belangrijk om hierop toe te zien om ophokken te voorkomen.

Tot slot

Tot slot bedankt de CDA-fractie u ook in de rol van burgemeester, de wethouders, de griffie, de raads- en commissieleden en alle medewerkers voor de prettige manier van samenwerken. Wij willen deze goede samenwerking graag in 2023 voortzetten. Hiervoor is het christelijk geloof onze inspiratiebron.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.