WONEN EN LEEFOMGEVING

Het CDA zet in op:

 • Bouwprojecten voor eigen inwoners;
 • Het zoveel mogelijk faciliteren van nieuwe woonvormen, zoals hofjes en thuishuizen;
 • Regels voor nieuwbouwprojecten met onder andere zelfbewoningsplicht;
 • Mogelijkheden voor bewoners om hun straat te verfraaien, bijvoorbeeld door als gemeente vaste planten, insectenvriendelijk zaaigoed en bijenhotels beschikbaar te stellen;
 • Lokaal beleid voor de vraag hoe moet worden omgegaan met vrijkomende agrarische bebouwing.

ZORGEN VOOR ELKAAR

Het CDA zet in op:

 • Zorg dichtbij de inwoners en op maat door 'één cliënt, één plan en één regisseur’;
 • Geen wachtlijsten binnen het sociaal domein;
 • Preventie en gezond leven, waarbij gemeente, welzijnsorganisaties, sportverenigingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties nauw samenwerken;
 • Het zoveel mogelijk organiseren van hulp door de omgeving en  laagdrempelige voorzieningen dicht bij huis.

De jeugd heeft de toekomst!

Het CDA zet in op:

 • De mogelijkheid voor ieder kind om te sporten;
 • Het geven van kortdurende lichte jeugdhulp, bij voorkeur dicht bij de school;
 • Het snel helpen van jeugd die hulp nodig heeft, door het schrappen van onnodige regels en onduidelijke procedures die de hulpverlening vertragen;
 • Het krijgen, door ieder basisschoolkind, van lessen over democratie en vrijheid, zoals de lessen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De kracht van senioren

Het CDA zet in op:

 • Meer appartementen en seniorenhofjes in de directe omgeving van voorzieningen;
 • Het stimuleren van sport- en spelactiviteiten voor ouderen, vooral gericht op mobiliteit en valpreventie;
 • Het samen met de lokale ouderenbonden uitwerken van een plan om bijna-gepensioneerden, indien zij dat wensen, voor te bereiden op hun pensioen en hun nieuwe rol in de samenleving.

Sporten is leuk, gezond en leerzaam!

Het CDA zet in op:

 • Het actief ondersteunen van sportverenigingen en hun functie versterken voor een gezonde leefstijl;
 • Veilige sportveldjes en speeltuinen en het goed onderhouden daarvan;
 • Het ondersteunen van de verduurzamingsopgave voor sportaccommodaties.
 • Aandacht voor het goed blijven onderhouden van de faciliteiten voor wandelaars, hardlopers, wielrenners en mountainbikers.

Ondernemen en Werken

Het CDA zet in op:

 • Een vermindering, in de komende raadsperiode, van 20% van het aantal  mensen in de bijstand, in vergelijking tot 2019.
 • Een extra inspanning van de gemeente - indien nodig - om inwoners met een beperking aan het werk te krijgen.

Verkeer: veilig op weg!

Het CDA zet in op:

 • Veilige wandel- en fietsroutes naar school en werk;
 • Verbetering van de N225 ten aanzien van veiligheid, doorstroming en de op- en afritten en het verminderen van doorgaand vrachtverkeer;
 • Ontmoediging van vrachtverkeer door het centrum;
 • Meer 30 kilometerzones in Rhenen, Elst en Achterberg;
 • Voortvarende aanpak problematiek Rijnbrug;
 • Aanpak van het sluipverkeer.

Duurzaamheid: betaalbaar, haalbaar en draagvlak

Het CDA zet in op:

 • Prioriteit voor de isolatie van woningen;
 • Het maken van één centraal loket voor informatie over - en subsidiemogelijkheden voor - duurzaamheidsmaatregelen;
 • Geen plaatsing van grote windturbines de komende vier jaar in de gemeente, maar wel kleine windmolens bij boerderijen.

Goed omgaan met ons geld

Het CDA zet in op:

 • Lage woonlasten voor de inwoners (OZB, afvalheffing en rioolheffing);
 • Het inzetten van gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke doelstellingen;
 • Een sluitende meerjarenbegroting, waarbij niet standaard gebruik wordt gemaakt van de reserves;
 • Een efficiënte en doelmatige gemeentelijke organisatie met goede dienstverlening voor doelen en afspraken over samenwerking en afstemming bij subsidieverlening.

Bestuurscultuur

Het CDA zet in op:

 • Wethouders die uit de eigen gemeente komen;
 • Meer concrete aandacht voor burgerparticipatie;
 • Democratische controle op regionale samenwerking;
 • De stemindex, het volledige stemgedrag van alle raadsleden, staat op een prominente plaats op de website van de gemeente;
 • Vereenvoudiging van aanbestedingen en open staan voor het (lokale) MKB om online  een afspraak te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.